Часовници Casio Модули 4335, 4348

 
Важно! Функциите за измерване, вградени в този часовник, да не се използват за професионални цели. Представяните от часовника данни да се използват като ориентировъчни и относително точни. Данните за местоположение и фази на луната да не се използват в навигацията. Графиката за приливи и отливи дава само приблизителни стойности.
 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Фази на луната / приливи и отливи (Moon / Tide Data Mode), Temperature Data Recall Mode (Възпроизвеждане на данни за температура), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (режим Отброяване), Alarm Mode (Режим Аларма), World Time Mode (Режим Световно време), Hand Setting Mode (режим Настройване на стрелките).  Натискането на бутон L в който и да е режим (освен екран за настройка) активира осветяването. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – средата вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно, бутон L – горе вдясно.
 
Режим Час, Основен режим
При този часовник дигиталния и аналоговия дисплей са самостоятелни и процедурите за настройването на часа са различни. В Основния режим натиснете бутон А, за да преминете от екрана на термометъра в екрана с тенденцията на температурата. Индикаторът за фаза на луната показва текущата фаза според датата, зададена в Основния режим. Графиката за приливи и отливи показва промените за текущата дата според часа, зададен в Основния режим. Преди използване фуннкциите на часовника трябва коректно да сте задали настройки за дата и час в Основния режим, както и Home Site (мястото, където живеете и ще използвате часовника). Този часовник е настроен да използва UTC стойности, които отговарят на всяка часова зона по света. Преди да настроите дигиталния час, трябва да зададете UTC стойността, която за вашия Home Site – мястото, където основно използвате часовника.
 
Настройване на  дигиталния час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат – това означава, че сте в екран за настройка. Необходимо е да зададете правилно UTC разликата за вашия град, преди да правите каквито и да било други настройки в Основния режим.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: секунди – DST – UTC разлика – час – минути – 12/24-часов формат – година – месец – ден – калибриране на сензора за температура – единици за температура
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутон D и В, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
20 Нулира секундите на 00 Натиснете бутон D
On Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D
 
+9.0 Задаване на UTC разлика Използвайте бутони D (+) и В (-)
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутони D (+) и В (-)
12Н Превключване от 12-часов на 24-часов формат за показване на часа Натиснете бутон D
 
2006 Промяна на годината Използвайте бутони D (+) и В (-)
6-30 Промяна на месеца и деня Използвайте бутони D (+) и В (-)
 
 1. Натиснете два пъти бутон А за изход от екрана за настройка
Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената година (година, месец, ден). UTC разликата може да бъде в диапазона от -12 до +14, стъпка 0.5 часа. Избрания в Основния режим формат (12-часов или 24-часов) се използва във всички останали режими на часовника. Когато е включено DST (лятно часово време), UTC разликата може да бъде в диапазона от -11 до +15, стъпка 0.5 часа. Винаги когато променяте секундите, аналоговите стрелки също се настройват.
 
Daylight saving time (DST) – лятно часово време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време.
 
Как да промените DST настройките на дигиталното време
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изберете: включено DST (On) или изключено DST (Of) . На дисплея на часовника се появява индикатор DST, което показва, че е избрана тази настройка. Този индикатор се вижда на екраните на следните режими: Основния режим, Лунни цикли / Приливи и отливи (само в екрана приливи и отливи), Аларма и Настройване на стрелките.
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход
 
Home Site (Данни за местоположението)
Фазите на луната и графиката за приливи и отливи няма да са верни, ако не сте въвели коректни данни за местоположение (UTC стойност, географска дължина и лунния интервал / цикъл). UTC стойността представлява разликата на часовата зона по местоживеене спрямо GMT (часа по Гринуич). Лунният интервал е времето на преминаването на луната над даден меридиан, следващата връхна точка за същия меридиан. Лунните интервали се представят в часове и минути. Фабричната настройка за Home Site е Токио/ Япония. Необходимо е да го промените спрямо местоживеенето си. Настройките за Токио са: разлика спрямо GMT (+9.0), дължина (140 градуса на изток), лунен цикъл (5 часа и 20 минути). При смяна на батерията на часовника ще се върнете във фабричната настройка.
 
Настройване на данните за местоположение (Home Site)
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете бутон С, за да влезете в екрана за настройка на UTC разликата – потвърдете я, ако е правилна. Ако не е правилна, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност от -12,0 до +14,0 и стъпка 0,5 часа;
 3. Натиснете бутон А, за да видите екрана за настройване на географската дължина
 4. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: географска дължина (стойност), географска ширина ( източна ширина / западна ширина, интервал за преминаване на луната (часове), интервал за преминаване на луната (минути).
 5. Когато мига съответния показател използвайте бутони D и В да го променяте по следния начин: Географска дължина (на дисплея на часовника е показана стойност 140 градуса Е LON) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност в рамките от 0 градуса до 180 градуса, стъпка 1 градус; Географска ширина изток/запад (на дисплея на часовника е показана стойност 140 градуса Е LON) - използвайте бутони D за избор на Е източна или W западна; Часове и минути на лунния цикъл (на дисплея е показана стойност и индикатор INT) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна
 6. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Настройване на аналоговото време
Часа на аналоговите стрелки не е синхронизиран и не показва часа на дигиталния дисплей, затова трябва да се настрои отделно.
 1. В Основния режим час натиснете бутон С седем пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D и В, за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
Промяната ще спре автоматично, ако стрелките се превъртят повече от 12 часа или ако се включи аларма.
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана. Този часовник автоматично прави фина настройка на минутната стрелка при излизане от режима за настройка, за да съвпадне с вътрешното отброяване на секундите. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Moon/Tide Data – режим Фази на луната / Приливи и отливи
Този вид данни ви дават информация за възрастта и фазата на луната за определена дата, промените в прилива и отлива за дадени дата и час в конкретния Home Site. Ако предполагате, че тези данни не са верни, трябва да проверите настройките в Основния режим (час, дата, Home Site). Всички операции в този раздел се извършват в режим фази на луната / Приливи и отливи, в който се влиза с натискане на бутон С. Екрани в този режим – всяко натискане на бутон А превключва от екрана с фазите на луната на екрана с приливи и отливи. Първоначалният екран за приливи и отливи показва състоянието към 6:00 часа сутринта. Екрана с данните за луната показва възрастта на луната и фазата на луната за текущата дата. Когато на дисплея на вашия часовник виждате екрана с приливи и отливи, натиснете бутон D за преминаване на следващия час. Когато на дисплея виждате екрана за данните за луната, натиснете бутон D за преминаване на следващия ден. Можете също така да зададете конкретна дата (година, месец, ден) и да видите данните за приливи и отливи и данните за фазата на луната.
 
Извеждане на данни за луната към определена дата
 1. В режим Фази на луната / Приливи и отливи натиснете бутон А, за да видите екрана с данни за луната
 2. Използвайте бутони D (+) и В (-) и намерете датата, за която искате да видите данни. Можете да избирате датата от 2000 до 2099 година.
 
Извеждане на данни за приливи и отливи към определен час
 1. В режим Фази на луната / Приливи и отливи натиснете бутон А, за да видите екрана с данни за приливи и отливи. Първоначалния екран показва данни за 6:00 часа сутринта за текущата дата
 2. Използвайте бутони D (+) и В (-) и намерете часа, за който искате да видите данни.
 
Задаване на конкретна дата
 1. В режим Фази на луната / Приливи и отливи задръжте бутон А докато годината започне да мига
 2. Натиснете бутон С, за да избирате последователно: година, месец, ден
 3. Когато мига показателя, използвайте бутони D (+) и В (-) за да го промените. Датата може да бъде настроена в диапазона от 01.01.2000 г. до 31.12.2099.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройки
 5. Натиснете бутон А за превключване от екрана с данните за луната на екрана с приливи и отливи
 
Термометър на часовниците
За измерване на температурата този часовник използва сензор. Измерване се извършва на всяка нечетна минута, а резултата от последното измерване може да се види в екрана за термометъра. Освен това часовникът прави отделни измервания, които се запаметяват и използват за графично представяне на тенденцията при температурата. Тази графика може да бъде видяна в Основния режим на часовника. Измерените стойности за температурата се запаметяват и могат да бъдат възпроизведени по-късно. Можете да изберете Целзий или Фаренхайт за единица на термометъра. Екрана за термометъра на този часовник показва стойността в единици от 0.1 градус Целзий (или 0.2 Фаренхайт). Допустимите граници на термометъра на часовника са от -10 до +60 градуса по Целзий. Ако забележите някакви грешки при отчитане, можете да калибрирате сензора за температура. Важно! Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда.
 
Графика за тенденцията на температурата
Часовникът прави измервания в началото и по средата на всеки час (т.е. през 30 минути), запомня резултатите и ги използва в създаване на графиката за тенденция. Взависимост от текущия час в Основния режим графиката показва измерванията в началото на часовете или тези по средата на часовете за последните 17 часа. От началото на всеки час до 29-та минута, графиката показва стойностите, измервани на кръгъл час. От 30-та до 59-та минута графиката показва стойностите, измервани в 30-та минута на всеки час. По този начин графиката за тенденцията в температурата се обновява на всеки 30 минути. По хоризонтала се отразява времето. Най-дясната колона отговаря на най-новото, последно направеното измерване. Най-лявата колона отговаря на температурата, измерена преди 17 часа. По вертикала на графиката на часовника се отразява относителната промяна на температурата спрямо предишния час. Когато относителната промяна надвишава +10 градуса по Целзий, най-горната точка за съответния час мига. Когато относителната промяна е повече от -10 градуса по Целзий, няма точки в колоната за съответния час. Ако по някаква причина е имало грешка при измерването, то колоната на съответния час ще се състои само от една точка в средата.
 
Възпроизвеждане на данни за температура
Измерванията, които часовника прави на всеки кръгъл и на всеки половин час, се записват автоматично в паметта. Паметта на този часовник може да съхранява до 50 записа, които могат да бъдат възпроизвеждани. На всеки запис автоматично се дава пореден номер, започвайки от 01. При вече направени 50 записа, при правене на нов записа, часовникът изтрива най-стария. Сменя се съответно и номерацията на всички останали.
 
Как се възпроизвеждат записите за температура
 1. В Основния режим натиснете 2 пъти бутон С,з ада влезете в режим Възпроизвеждане на данни за температура. На екрана на часовника ще видите най-новия запис от паметта.
 2. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да преминете от записите. Натискането на бутон D, когато на екрана виждате най-стария запис, ще покаже най-новия. Ако по време на показването на запис, часовникът извършва измерване на температурата, то номерът на показания запис ще се увеличи с 1. Ако по време на някое измерване е имало грешка, то на мястото на това измерване ще се появят тирете.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 99 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон D старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 100 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има възможност за автоматично повторно отброяване, което започва отново да отброява зададената стойност при достигане на 0. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване за начало на отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. Когато е включено автоматичното повтаряне, след края отброяването започва отначало без пауза. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Таймера продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон С и след това да настинете бутон А. Това връща началното време на отброяването.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея в режим Отброяване се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А докато часовете на началното време започнат да мигат. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник
 2. Натиснете бутон С, за да изберете какво ще настройвате: часове, минути или автоматично подновяване
 3. Когато мигат минутите, използвайте бутони А, D и В да ги променяте. Когато мигат часовете или минути, използвайте бутони D (+) и В (-). За включване или изключване на автоматичното подновяване натиснете бутон D. За да зададете начално време на отброяването 100 часа, изберете 0:00. Когато е включено автоматичното подновяване да дисплея в режим  Отброяване се появява индикатор. Честото използване на повторно отброяване изтощава батерията.
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Аларма на часовника
Ако е активирана алармата на вашия часовник, тя ще звъни в определеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима, в който се намира часовника. Може да спрете алармата след като е започнала да звучи с натискането на който и да е бутон. Можете да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Алармата и ежечасовия сигнал се активират спрямо дигиталното време на часовника. За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D. Всички операции в този раздел можете да направите в режим Аларма, в който влизате с натискане на бутон С.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте натиснат бутон А докато часовете започнат да мигат – това е екран за настройка. Това действие автоматично включва алармата
 2. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часове или минути (избрания показател започва да мига)
 3. Когато мига показателя, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна.
 4. Натиснете бутон А да излезете от екрана за настройка
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да преминете през различните настройки. Когато са включени алармата и ежечасовия сигнал индикаторите са видими за всички режими.
 
Настройка Модул 4335 Модул 4348
Аларма изключена
Сигнал изключен
Няма индикатори
Бели полета за двете настройки
Няма индикатори
Черни полета за двете настройки
Аларма включена
Сигнал изключен
Черно поле за алармата
Бяло поле за сигнала
Бяло поле за алармата
Черно поле за сигнала
Аларма изключена
Сигнал включен
Бяло поле за алармата
Черно поле за сигнала
Черно поле за алармата
Бяло поле за сигнала
Аларма включена
Сигнал включен
Черни полета и за двете настройки Бели полета и за двете настройки
 
Световно време на часовника
Функцията световно време на часовника показва текущо време в 50 града (29 часови пояса) по света. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Времето в друг град можете да видите, като докато сте в режим Световно време изберете код на града. Докато сте в режим Световно време, натискайте бутон D, за да преминете, движейки се на изток, през кодовете на градовете (часови зони) или бутон В да се движите на запад. Ако текущото време за даден град е грешно, проверете UTC стойността на вашия Home Time и текущия час в основния режим. Данните за часовете в този режим са синхронизирани с часа, зададен в Основния режим.
 
 Как да превключвате времето за даден град от стандартно в DST
 1. В режим Световно време използвайте бутони В и D, за да покажете кода на града (часовия пояс), чието време искате да промените.
 2. Задръжте бутон А,з а да превключите между DST (индикатор DST, видим в режим Световно време) и стандартно време (няма индикатор). Имайте предвид, че промяната на DST за даден град, води до промяна за всички градове.
 
Осветяване на часовника - Illimunation
За осветяване на дисплея на часовника се използва електро-луминисцентен панел. При включено автоматично осветяване светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. Необходимо е тази функция да бъде включена от вас. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим (без екрани за настройка), за да осветите дисплея на часовника за около 1-2 секунди. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява в който и да е режим (без режим Настройване на стрелките), ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
В Основния режим задръжте бутон D за 3 секунди, за да включите (има индикатор, видим във всички режими) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Автоматичното осветяване се изключва 6 часа, след като е било активирано, с цел съхраняване на батерията. Ако желаете да продължите използването на тази функция, трябва да я включите отново.
 
Допълнителна информация
Този раздел включва някои бележки относно някои функции на часовника.
 
Индикатор за фазите на Луната
Той се намира в лявата част на дисплея на часовника на позицията на 9 часа и показва текущата фаза на луната. В тъмно е оцветена частта от луната, която не виждате, а в светло – тази, която виждате. Индикаторът за фазата на луната показва луната така, както се вижда по обяд, гледайки от северното полукълбо в посока юг. Ориентацията ляво – дясно на лунната фаза е обърната, ако се гледа от южното полукълбо или от точка, близо до екватора. Имайте предвид, че понякога изображението на лунната фаза може да се различава от действителната луна за вашата област.
 
Лунни фази и възраст на луната
Луната преминава през 29.53-дневен цикъл. През това време тя расте и намалява според това как слънцето я осветява и според съответните позиции на земята, слънцето и луната. Колкото е по-голямо ъгловото разстояние между луната и слънцето (ъгълът с луната спрямо посоката, от която слънцето се вижда от земята), толкова по-голяма е осветената от слънцето част. Часовникът извършва приблизителна калкулация и представя приблизително възрастта на луната, като започва от ден 0 на цикъла. Средния цикъл на възрастта на луната е 29.53 дни, но той може да се променя в различните месеци от +1 до -1 ден. Затова, този часовник може да даде стойности за възрастта на луната с отклонение до +/- 2 дни
 
Приливни и отливни движения
Приливите и отливите са покачването и понижаването нивото на водата в океани, морета, заливи и други водни басейни, причинени от гравитационното взаимодействие на луната, земята и слънцето. Приливи/Отливи настъпва средно на всеки 6 часа. Графиката за приливи и отливи на този часовник показва промените, базирани на преминаването на луната над меридиан и също така базирани на лунните интервали. Лунните интервали са различни в зависимост от местоположението ви. Затова за да получавате коректни данни за графиката, трябва да зададете лунен интервал.
 
Лунен интервал
Теоретично прилив настъпва при преминаване на луната над меридиан, а отлив настъпва около 6 часа по-късно. Действителният прилив настъпва малко по-късно заради фактори като вискозитет, триене и подводна топография. Времето от преминаване на луната над меридиана по време на прилив и по време на отлив се нарича лунен интервал. Когато зададете лунен интервал за този часовник, използвайте разликата във времето на преминаване на луната над меридиана по време на прилив.
 
Калибриране на сензора на часовника за температура
Този сензор е фабрично калибриран и не би трябвало да е необходима допълнителна калибрация. Ако все пак установите сериозни грешки в отчитането, можете да го калибрирате (настроите), както е указано по-долу. Неправилното калибриране може да доведе до неправилни резултати. Винаги, когато можете, сравнявайте часовника с друг точен термометър. Ако се налага настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути, за да се стабилизира температурата на часовника.
 
Как се калибрира сензора за температура
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете 9 пъти бутон С, за да видите екрана за калибриране
 3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да настроите стойността. Стъпката за промяна е 0.1 градус по Целзий. Границите за задаване на стойност са +10 градуса по Целзий. Едновременното натискане на бутони D и В връща отново фабричната калибрация (индикатор - -). Калибрирането на сензора не е възможно, ако текущите температурни стойности са извън допустимите (от -10 до +60 градуса по Целзий). Калибрирането на сензора не оказва влияние върху стойности вече записани в паметта.
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход от екрана за настройки.
 
Промяна на единиците за температура, атмосферно налягане и височина
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете 10 пъти бутон С, за да видите екрана за настройка на единиците
 3. Използвайте бутон D, за да изберете желания показател за настройка: температура C или F (Целзий или Фаренхайт). Фабричната настройка на часовници Casio от този модул е използване на Целзий.
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход от екрана за настройка
 
Функция за автоматично връщане – ако оставите часовника в режими Фаза на луната / приливи и отливи, Възпроизвеждане на данни за температура, Аларма или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Звук при натискане на бутони на часовника – този звук може да бъде включен или изключен по ваше желание. Алармите не се влияят от изключване на звука на бутоните. За включване и изключване звука на бутоните, в който и да е режим на часовника (без екраните за настройка с мигащ символ) задръжте бутон А за около 3 секунди. При изключен звук на дисплея на часовника се появява индикатор.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2099. При 12-часов има индикатор А за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа няма индикатор.