Часовници Casio Модули 3768, 3769

 
Важно! Индикаторите на часовника за фаза на луната и за ниво на благоприятните условия за лов и риболов са базирани на изчисления, които използват текущото време на часовника, дата и настройката на Home Site (постоянно местопребиваване). Затова тези показатели трябва да бъдат настроени коректно преди да използвате индикаторите. При лов и риболов винаги бъдете особено предпазливи, за да предпазите себе си и останалите от злополуки. Имайте предвид, че индикаторите на часовника за фаза на луната и за ниво на благоприятните условия за лов и риболов са базирани на изчислени стойности. Те се предоставят само като ориентир.
 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Fishing / Hunting Mode (Режим Риболов / Лов), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (режим Отброяване), Alarm Mode (Режим Аларма), Dual Time Mode (Режим Двойно време), Hand Setting Mode (режим Настройване на стрелките). Когато сте в Основен режим (с изключение на екран за нстройка) натиснете бутон В за осветяване на циферблата на часовника. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно.
 
Режим Час, Основен режим
При този часовник дигиталния и аналоговия дисплей са самостоятелни и процедурите за настройването им са различни. Индикаторът за фаза на луната показва текущата фаза според датата, зададена в Основния режим. Индикаторът за ниво на благоприятните условия за лов и риболов показва най-подходящото за това време. Уверете се, че текущите час и дата, както и вашия Home Site (където основно ще използвате часовника) са настроени правилно преди да използвате функциите на часовника.
 
Настройване на  дигиталния час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат – това означава, че сте в екран за настройка.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: секунди – DST – час – минути – година – месец – ден
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутон D и В, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
20 Нулира секундите на 00 Натиснете бутон D
DST OFF Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
 
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна на показанието
2005 Промяна на годината
6-30 Промяна на месеца и деня
 
 1. Натиснете 2 пъти бутон А за изход от екрана за настройка
Първото натискане на бутон А показва екрана за настройка на разликата спрямо UTC. При рестартиране само на секундите (без промяна на UTC, часовете или минутите) аналоговата стрелка на минутите се настройва автоматично. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената година (година, месец, ден).
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време.
 
Как да промените DST настройките на дигиталното време
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изберете: включено DST (On) или изключено DST (Of) . На дисплея на часовника се появява индикатор DST, което показва, че е избрана тази настройка. Този индикатор се вижда на екраните на следните режими: Основен, Лов / Риболов, Аларма и Настройване на стрелките. В режим Лов / Риболов се вижда само в екрана за нивото на благоприятните условия.
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход
 
Данни за Home Site (местоживеене)
Фазата на луната, нивото на благоприятните условия за лов и риболов, както и другите данни от режим Риболов / Лов няма да бъдат коректни ако данните за Home Site (UTC разлика и географска дължина) не са зададени коректно. UTC разликата е стойност, която представлява часовата разлика между отправна точка в Гринуич, Англия и часовата зона, в която се намира града. UTC е общоприет стандарт, базиран на изключително точен атомен часовник, който измерва времето с точност до микросекунди. Добавят се или се отнемат секунди, когато е необходимо да се синхронизира UTC с въртенето на земята. При закупуване на часовника фабричната настройка за Home Site е Токио/ Япония. Необходимо е да го промените спрямо местоживеенето си. Фабричните настройките за Токио са: разлика спрямо GMT (+9.0), дължина (140 градуса на изток), лунен цикъл (5 часа и 20 минути).
 
Задаване на данните за Home Site
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете отново бутон А, за да влезете в екрана за настройка на UTC разликата
 3. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: UTC разлика, географска дължина, източна ширина / западна ширина
 4. Когато мига съответния показател използвайте бутони D и В да го променяте по следния начин: UTC разлика ( на дисплея на вашия часовник е показано +9 UTC) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност от -12,0 до +14,0 и стъпка 0,5 часа; географска дължина (на дисплея на часовника е показана стойност 140 градуса Е LON) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност в рамките от 179 градуса западна дължина до 180 градуса и стъпка 1 градус; източна ширина / западна ширина (на дисплея на часовника е показана стойност 140 градуса Е LON) - използвайте бутони D за избор на Е източна или W западна. Когато е включен DST за дигиталното време, UTC разликата може да бъде зададена в областта от -11 до +15, стъпка 0.5 часа
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Избор на 12-часов или 24-часов режим за часа
В Основния режим натиснете бутон D, за да изберете 12- или 24-часов режим за показване на часа. При 12-часов от лявата страна на цифрата за часа има индикатор А за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа няма индикатор. Формата, който сте избрали в основен режим, се прилага във всички останали режими. Индикаторите А и Р не се виждат в екраните на режими Отброяване и Двойно време.
 
Настройване на аналоговото време
Часа на аналоговите стрелки не е синхронизиран и не показва часа на дигиталния дисплей, затова трябва да се настрои отделно.
 1. В Основния режим час натиснете бутон С шест пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D и В, за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
Промяната ще спре автоматично, ако стрелките се превъртят повече от 12 часа или ако се включи аларма.
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана. Този часовник автоматично прави фина настройка на минутната стрелка при излизане от режима за настройка, за да съвпадне с вътрешното отброяване на секундите. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Fishing / Hunting Mode – Режим Риболов / Лов
В този режим ще видите индикатор показващ (като едно от петте нива) доколко е подходяща конкретната дата и час за риболов или лов. В този режим може също така да видите данните за луната (възраст на луната, фаза на луната) за конкретна дата. Ако смятате, че индикаторите са грешни по някаква причина, проверете текущите настройки в основния режим (час, дата и Home Site) и ги променете, ако е необходимо. Всички операции втози режим се извършва в режим Риболов / Лов, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Индикатор за нивото на благоприятните условия за риболов
Благодарение на този индикатор вашия часовник показва относително благоприятното време за риболов / лов, пресметнато според положението и фазата на луната:
 
Ниво 5 Ниво 4 Ниво 3 Ниво 2 Ниво 1
Индикатор четири запълнени рибки Индикатор три запълнени рибки Индикатор две запълнени рибки Индикатор една запълнена рибка Индикатор няма запълнени рибки
 
Положение на луната
Фаза на луната
Най- високо
Най-ниско
Запад
Изток
Друго
Новолуние*
Пълнолуние
Ниво 5 Ниво 4 Ниво 3
Първа четвъртък Последна четвърт Ниво 4 Ниво 3 Ниво 2
Друго Ниво 3 Ниво 2 Ниво 1
 
Тези индикатори се появяват при възраст на луната от 13.0 до 16.6 (пълнолуние и фазата точно преди това) и от 27.7 до 1.8 (новолуние и фазата точно преди това). При часовници модул 3769 индикаторът е стъпка на животно вместо рибка. Индикаторът се променя взависимост от данните за луната. В Основния режим индикаторът Fish/Hunt се появява, когато индикаторът за благоприятни условия достигне нива 4 или 5.
 
Как да видите нивото на индикатора за благоприятни условия и данните за луната
В режим Риболов/Лов натиснете бутон А, за да преминете от екрана с нивото на екрана за луната. Индикаторът с нивото за благоприятни условия показва нивото за показаното на дисплея на часовника време. Първоначалният екран показва нивото за 6:00 часа сутринта. Екрана с данните за луната показва възрастта на луната и фазата на луната за текущата дата. Когато на дисплея на вашия часовник виждате индикатора за благоприятни условия, натиснете бутон D за преминаване на следващия час. Когато на дисплея виждате екрана за данните за луната, натиснете бутон С за преминаване на следващия ден. Можете също така да зададете конкретна дата (година, месец, ден) и да видите нейното ниво на благоприятни условия за риболов/лов и данните за луната. При влизане в режим Риболов/Лов първо ще видите екрана, в който сте били при последното влизане в този режим.
 
Задаване на дата
 1. В режим Риболов/Лов задръжте бутон А докато годината започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка
 2. Натиснете бутон С, за да започне да мига някой от следните показатели за промяна: година, месец, ден
 3. Докато мига съответния показател, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. Часовникът ви позволява да зададете дата от 01.01.2000 г. до 31.12.2099 г.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 5. Използвайте бутон А да покажете на дисплея нивото на благоприятни условия или екрана с данни за луната.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон D старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има възможност за автоматично повторно отброяване, което започва отново да отброява зададената стойност при достигане на 0. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване за начало на отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон С и след това да настинете бутон А. Това връща началното време на отброяването.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея в режим Отброяване се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А докато часовете на началното време започнат да мигат. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник
 2. Натиснете бутон С, за да изберете какво ще настройвате: часове, минути или автоматично подновяване
 3. Когато мигат минутите, използвайте бутони D и В да ги променяте. Когато мигат часовете или минути, използвайте бутони D (+) и В (-). За включване или изключване на автоматичното подновяване натиснете бутон D. За да зададете начално време на отброяването 24 часа, изберете 0:00. Когато е включено автоматичното подновяване да дисплея в режим  Отброяване се появява индикатор. Честото използване на повторно отброяване изтощава батерията.
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 3 независими мултифункционални аларми с час, минути, месец и ден. Една от алармите е snooze аларма (дрямка). При включена аларма тя звучи независимо в кой режим се намирате в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. Snooze алармата се включва общо 7 пъти през интервал от 5 минути или докато не бъде спряна от вас с натискане на произволен бутон на часовника. Ако по време на 5-минутния интервал на snooze алармата, направите някоя от посочените операции, текущата snooze аларма се отменя: влизане в екрана за настройка в Основния режим или извеждане на дисплея екрана за настройка на snooze алармата. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон D в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С. В режим Аларма има 3 екрана за аларми, номерирани от 1 до 3. Аларма номер 1 може да бъде зададена като snooze или еднократна аларма, а аларми номер 2 и 3 могат да бъдат само еднократни аларми.
 
Видове аларми
Вида на алармата се определя взависимост от зададените настройки. Ежедневна аларма – задайте час и минути за време на алармата и тя ще се включва всеки ден в зададеното време. Аларма за определена дата – задайте месец, дата, час и минути и алармата на часовника ще се включи в конкретния ден в конкретния час. Аларма за определен месец – задайте месец, час и минути на алармата и така тя ще се включва всеки ден само през зададения месец. Ежемесечна аларма – задайте ден, час и минути и алармата на часовника ще се включва всеки месец в определения ден и час.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да минете през екраните за аларми и изберете тази, която искате да настроите:  -1, -2, -3, :00. Ако искате да конфигурирате snooze алармата изберете аларма -1.
 2. След като сте избрали желаната аларма, задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат. Това автоматично включва алармата на часовника.
 3. Използвайте бутон С да изберете за промяна (започва да мига) някой от следните показатели: часове, минути, месец, ден.
 4. Докато мига съответния показател, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяната им. За да настроите аларма, която не включва месец (ежедневна или ежемесечна), въведете – (тире) за месец. Докато мига месеца, натискайте бутони D и В, за да се появи символ – (тире) между 12 и 1. За да настроите аларма, която не включва ден (ежедневна аларма за определен месец), въведете - - за ден. Докато мига деня, натискайте бутони D и В,з а да се появи символ - - между последния ден от месеца и 1.
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на аларми 2 и 3 и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя от алармите 2 или 3 или на ежечасов сигнал :00.
 2. Натиснете бутон А, за да включите (има индикатор в съответния екран) или изключите алармата. Индикаторът за включена аларма се вижда във всички режими (ALM за аларми 2 и 3) и SIG за ежечасов сигнал.
 
Избор на действие на Аларма 1
 1. В режим Аларма използвайте бутон D да изберете аларма 1.
 2. Натискайте бутон А да минете през различните варианти: включена еднократна аларма (индикатор ALM), включена snooze аларма (индикатор SNZ ALM) и изключена аларма (няма индикатор). Индикаторите за включена аларма се виждат във всички режими на часовника. Индикаторът за включена snooze аларма мига по време на 5-минутните интервали. Влизането в екрана за настройка на аларма 1 докато snooze аларма е включена, автоматично изключва snooze аларма и я прави еднократна за деня.
 
Dual Time Mode – Двойно време
Този режим ви дава възможност да следите часа в друг град. За часа в режим Двойно време можете да изберете лятно (DST) или стандартно време. В този режим секундите са синхронизирани с тези на Основния режим. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон С за влизане в режим Двойно време
 2. В режим двойно време задръжте бутон А докато настройката за DST започне да мига – значи, че сте в екран за настройка
 3. Използвайте бутони В и D, за да настроите двойното време на часовника – DST, час, минути. Натискането на бутони D (+) и В (-) променя часа и минутите. За избиране на DST (лятно време, индикатор On) и стандартно време (индикатор Of) натиснете бутон D. Индикаторът DST в екрана на режим Двойно време показва, че тази функция е включена.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана с настройки
 
Осветяване на часовника - Illumination
За осветяване на дисплея на часовника се използват два диода и светло проводящ панел. Можете да укажете предварително каква да бъде продължителността на осветяване – 1.5 или 3 секунди. За осветяване на дисплея натиснете бутон В в който и да е режим (без екрани за настройка), за да осветите дисплея на часовника.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато започнат да мигат секундите
 2. Натиснете бутон В, за да промените продължителността на осветяването 3 секунди (има индикатор) или 1.5 секунди
 3. Натиснете бутон А за изход от този екран
 
Допълнителна информация
Този раздел включва някои бележки относно някои функции на часовника.
 
Индикатор за фазите на Луната
Индикаторът за лунни фази на този часовник показва текущата фаза на луната, както следва:
Възраст на луната 0.0 – 1.8
27.7 – 29.5
1.9 – 5.5 5.6 – 9.2 9.3 – 12.9 13.0 – 16.6 16.7 – 20.2 20.3 – 23.9 24.0 – 27.7
Фаза на луната новолуние   първа четвърт (нарастване)   пълнолуние   последна четвърт (смаляване)  
 
Индикаторът за фазата на луната показва луната така, както се вижда по обяд, гледайки от северното полукълбо в посока юг. Ориентацията ляво – дясно на лунната фаза е обърната, ако се гледа от южното полукълбо или от точка, близо до екватора.
 
Лунни фази и възраст на луната
Луната преминава през 29.53-дневен цикъл. През това време тя расте и намалява според това как слънцето я осветява и според съответните позиции на земята, слънцето и луната. Колкото е по-голямо ъгловото разстояние между луната и слънцето (ъгълът с луната спрямо посоката, от която слънцето се вижда от земята), толкова по-голяма е осветената от слънцето част. Часовникът представя приблизително възрастта на луната, като започва от ден 0 на цикъла. Поради това, че при изчисленията на възрастта на луната се използват само цели числа (без дроби) допустимата грешка при определяне възрастта на луната е +/- 1 ден.
 
Звук при натискане на бутони на часовника – този звук може да бъде включен или изключен по ваше желание. Мултифункционалните аларми и алармата в режим Отброяване ще звучат дори ако звукът на бутоните на часовника е изключен. За включване и изключване звука на бутоните, в който и да е режим на часовника (без екраните за настройка с мигащ символ) задръжте бутон С. При изключен звук на дисплея на часовника се появява индикатор зачертана нота, който е видим във всички режими.  Задържането на бутон С води също така до промяна на режима на часовника.
 
Функция за автоматично връщане – ако оставите часовника в режими Риболов/Лов, Аларма или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2099.
 
Предпази мерки при осветяване – Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.