Часовници Casio Модули 3364, 3365

 
Преди да използвате часовника той трябва да бъде изложен известно време на пряка слънчева светлина. Можете да използвате часовника дори и по време на зареждане на пряка светлина. Ако дигиталният дисплей на часовника не показва нищо и е черен с индикатор, това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време. Часовникът ще излезе от спящ режим, ако го оставите на добре осветено място, ако натиснете който и да е бутон или ако насочите часовника към лицето си. Фабрично функцията за пестене на енергия е включена.
 
General Guide
Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Индикатор за нивото на батерията (Battery Level Screen), World Time Mode (Режим Световно време), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Настройване на стрелките (Hand Setting Mode). Действията на бутоните на часовника са както следва: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно. Натискането на бутон В в който и да е режим осветява дисплея на часовника.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Ръгби, Англия и Мейнфлинген, Германия (югоизточно от Франкфурт). Сигналът за коригиране на времето съдържа информация както за стандартното време, така и за лятното време (Daylight Saving Time).
 
Настройка на текущото време
Този часовник автоматично настройва своето време според сигнала за коригиране на времето. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. За повече информация относно ръчните настройки вижте раздел Ръчно настройване на часа. Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с дигиталното. Затова аналоговото време автоматично се коригира, когато промените дигиталното.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode задръжте бутон А докато кода на града започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка
 2. Използвайте бутон D (на изток), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City. Кодовете за по-големите градове на часовите зони в Западна Европа са BER и PAR – Берлин, Париж, Милано, Рим, Амстердам, Франкфурт, Хамбург, Виена, Барселона, Мадрид; LON - Лондон
 3. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка.
Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето би трябвало да се коригира при следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал ( в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно времето (като при обикновен дигитален часовник). Избирането на LON, PAR или BER за Home City активира автоматичното получаване на сигнал. Ако сте в област където не се използва Daylight Saving Time (лятно време), изключете опцията DST. Ако при задържането на бутон А при стъпка 1 на описаната по-горе процедура вместо кода на града мига Auto, 77, 60 или Off, натиснете отново бутон А за изход от екрана. След това натиснете бутон D и започнете стъпка 1 отначало.
 
Екрани на дигиталното време и последно приет сигнал
В Основния режим използвайте бутони А и D, за да променяте данните на дигиталния дисплей. При натискане на бутон А в средното кръгче последователно се сменят дата (или ден от седмицата през 2 секунди), секунди, час с минути. При натискане на бутон D влизате във втория кръг от данни: последно приет сигнал. Той показва дата и час на последния приет сигнал. Ако не е имало успешно приемане поради спадане на батерията на ниво 4, вместо дата и час се изписва - - - . Екраните за последни приет сигнал се виждат в продължение на 1-2 минути, след това се появява екрана на Основния режим.
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 5 пъти на ден: 0:00 АМ, 1:00 АМ, 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ (сутрин). За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно
Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 6 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Този часовник може да получава сигнал за коригиране, излъчван от Ръгби, Англия и Мейнфлинген, Германия. Получаването на сигнал е възможно в радиус от 1500 км от тези места.
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал за коригиране на времето, когато часът в Основния режим достигне 0:00 АМ, 1:00 АМ, 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ всеки ден (часове за коригиране). Ако никой от тези опити не е бил успешен, часовникът прави допълнително сверяване в 5:00АМ. Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато звучи аларма или докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 7 минути при достигане на посочените часове за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 5-6 минути преди и след всеки от четирите часа за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Процесът на получаване се осъществява, когато дисплея показва посочените часове за коригиране, независимо дали зададения час в Основния режим е верен или не. Ако 2, 3, или 4 сверявания са успешни, часовникът използва данните от последното такова. Ако само едно е успешно, часовникът използва неговите данни.
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника.
 
Ръчно получаване на радиосигнал
 1. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца. Сигналът е по-слаб, когато часовникът е настрани.
 2. Докато в Основния режим виждате който и да е кран без този на последен сигнал,  задръжте бутон D за около 2 секунди докато чуете сигнал
 3. Когато освободите бутон D, на дисплея започва да мига индикатор, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 7 минути, но може и да отнеме 14 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. След като завърши приемането на сигнала, на дисплея се появява екран Последен сигнал – последния час, в който е бил приет сигнал.
 4. Забележка! За да прекъснете процеса на получаване и да се върнете в Основен режим, натиснете бутон D. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Err за около две минути. След това часовникът се връща в Основен режим. Можете да преминете от екран Последен сигнал или Err в Основния режим с натискане на бутон D.
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим; вашият Home City не е един от следните кодове: BER, PAR или LON; по време на приемане на сигнала сте натиснали бутон или сте преместили часовника; не е избрана правилната кула. Какво трябва да направите – влезте в основния режим и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City BER, PAR или LON; не натискайте бутони и не местете часовника; проверете дали се намирате на място където може да се приеме сигнал; изберете правилната кула според вашето местоположение.
 2. Проблем – Часовникът не извършва автоматично получаване на сигнал. Възможна причина – часовникът не е бил в Основен режим или режим Световно време при достигане на часа за приемане на сигнал; настройката на излъчващата кула не е вярна.  Какво да направите – изберете правилната кула според вашето местоположение; направете ръчно приемане на сигнал или изчакайте докато се осъществи следващата операция за автоматично получаване.
 3. Проблем – настройката на времето е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
 
Световно време на часовника
Функцията световно време на часовника показва текущо време в 30 града (29 часови пояса) по света. Когато настъпи времето за коригиране чрез радиосигнал, часовникът ще проведе процедурата дори и когато сте в режим Световно време. Ако това стане, настройките на световно време ще се променят според времето в Home City в Основния режим. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Времето в друг град можете да видите, като докато сте в режим Световно време натиснете бутон D, за да преминете през кодовете на градовете (часовите пояси). Кода на града се вижда за около 2 секунди, след което ще видите часа за съответния код. Натиснете бутон А в режим Световно време, за да видите часа за даден град. Когато текущо избраната зона обхваща в по-голямата си част океан, то вместо кода на града, ще се появи стойност, показваща разликата между часа в зоната и GMT (Гринуич). Ако текущото време за даден град е грешно, проверете настройката на Home City.
 
Как да превключвате времето за даден град от стандартно в DST
 1. В режим Световно време използвайте бутон D, за да покажете кода на града (часовия пояс), чието време искате да промените.
 2. Задръжте бутон А,з а да превключите между DST (изписва се DST) и стандартно време (не се изписва нищо).
 3. DST индикаторът се появява на дисплея, когато покажете код на град, за който Daylight Saving Time е включено. Настройките за DST/стандартно време касаят само, чиито код е показан в момента. Не влияят върху кодовете на останалите градове. Не можете да включва DST време, когато сте избрали GMT за код на града.
 
Аларма на часовника
Ако е активирана алармата на вашия часовник, тя ще звъни в определеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима, в който се намира часовника. Може да спрете алармата след като е започнала да звучи с натискането на който и да е бутон. Можете да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. При включена аларма екранът на алармата показва последователно Al on (включена) и текущия час на алармата (час и минути). При изключена аларма показва само AL Of (изключена). Алармата и ежечасовия сигнал се активират спрямо дигиталното време на часовника. За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D. За влизане в режим Аларма натиснете бутон С. натискането на бутон D докато сте в режим Аларма превключва от екрана за аларма на екрана за ежечасов сигнал.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да видите екрана на алармата
 2. Задръжте натиснат бутон А докато часовете започнат да мигат – това е екран за настройка. Това действие автоматично включва алармата
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часове или минути (избрания показател започва да мига)
 4. Когато мига показателя, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. Ако използвате 12-часов формат, трябва да имате предвид, че за часовете преди обяд няма индикатор, а за часовете след обяд има индикатор Р.
 5. Натиснете бутон А да излезете от екрана за настройка
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да видите екрана на алармата или ежечасовия сигнал
 2. Натиснете бутон А да включите (индикатор on) или изключите (индикатор of) съответната функция. Индикаторът за включена аларма и ежечасов сигнал са видими във всички режими
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 59 минути 59.99 секунди (стойностите са кратни на 1/100 секунди), след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Измерване с хронометъра на часовника
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп*1 – бутон D повторен старт – бутон D стоп*1 – бутон А изчистване
*1 Когато измерването на изминало време е спряно, на дисплея на часовника се виждат през 2 секунди последователно екрана с изминали минути и секунди и екрана със стотни 1/100
2. Измерване на отделни времена (split време): бутон D старт – бутон А междинно време*2 – бутон А освобождаване – бутон D стоп*1 – бутон А изчистване
*2 Времената за отделните етапи съдържат и показват последователно индикатор SPL, екран с минути и секунди, екран със стотни.
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А междинно време, първият бегач финишира*2, показва времето на първия бегач – бутон D стоп*3, втория бегач финишира – бутон А освобождаване*1, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване.
*3 Когато времето за даден етап е спряно, на дисплея се виждат същите показания, описани в *2 по-горе. В този случай символите за минути и секунди не мигат.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на дигиталния дисплей на часовника се използва диод. При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. Необходимо е тази функция да бъде включена от вас. Можете да зададете 1.5 секунди или 3 секунди продължителност на осветяването. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон В в който и да е режим (без екрани за настройка), за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява, ако насочите часовника към лицето си. Имайте предвид, че дисплея няма да се освети, ако в момента е достатъчно светло (тази функция се нарича Пълно автоматично осветяване и е възможна при моделите със соларно захранване). За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
Във всеки режим с изключение на мигащ индикатор (т.е екран за настройка), задръжте бутон В за около 2 секунди, за да включите (има индикатор, видим във всички режими) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Автоматичното осветяване се изключва, когато нивото на батерията достигне ниво 3. Осветяването е невъзможно независимо от настройката включено или изключено, докато сте в екран за настройка на аналоговите стрелки.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим докато сте в който и да е екран без екрана за последен сигнал, задръжте бутон А докато започне да мига кода на града
 2. Натиснете три пъти бутон С, за да изберете и започнат да мигат секундите
 3. Натиснете бутон В, за да промените продължителността на осветяването от 3 секунди (по-голям символ) на 1.5 секунди (по-малък символ)
 4. Натиснете бутон А за изход от този екран
 
Режим Час, Основен режим
Използвайте този режим, за да видите и настроите текущите време и дата. Всички операции в този раздел се извършват в Основния режим, в който се влиза с бутон С. Когато сте в екрана, показващ дата (ден от седмицата и ден от месеца на всеки 2 секунди), натискайте бутон А – последователно ще видите екрана със секундите и екрана с часа (час и минути). Следващото натискане на бутон А ви връща отново в екрана, показващ дата. Когато сте в екрана, показващ дата, натиснете бутон D, за да видите екрана с последното успешно приемане на сигнал (индикатор GET).
 
Ръчно настройване на  дигиталния час и дата
Този часовник използва Home City – града, в който пребивавате и най-често ще използвате часовника. Когато настройвате дигиталното време, трябва да изберете коректен Home City. Ако за вашия град не е даден отделен код, изберете код на град от вашата часова зона. Всички времена в режим Световно време са съобразени с избрания тук Home City.
 1. В Основния режим докато сте в който и да е екран без екрана за последен сигнал, задръжте бутон А докато започне да мига кода на града
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: код на града – DST – 12-часов/24-часов формат- секунди – час – минути – година – месец – ден – пестене на енергия
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутон D, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
BER Променяне кода на града Използвайте бутони D (на изток)
DST Auto Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
 
12H Превключване между 12-часов (12Н) и 24-часов (24Н) режим Натиснете бутон D
20 Нулира секундите на 00 Натиснете бутон D
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутон D за намаляване на показанието
2004 Промяна на годината
6-30 Промяна на месеца и деня
 
 1. След като направите настройките, натиснете бутон А за изход от екрана за настройки. Когато излезете от екрана за настройките, стрелките автоматично се сверяват спрямо дигиталното време.
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време. Сигналът за коригиране на времето, излъчван от Ръгби и Мейнфлинген, включва данни както за стандартно, така и за лятно време DST. Когато DST е включено, часовникът автоматично превключва от стандартно на лятно време според получения сигнал. Забележка! Автоматично DST (A) може да бъде зададено, само когато Home City е BER, PAR, LON или ATH. Ако установите проблем при приемането на сигнала във вашия Home City, по-добре е ръчно да превключвате от стандартно на лятно време.
 
Как да промените DST настройките
 1. В Основния режим докато сте в който и да е екран без екрана за последен сигнал, задръжте бутон А докато започне да мига кода на града
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изберете: автоматично DST (Auto), изключено DST (Of) или включено DST (On). На дисплея на часовника се появява индикатор DST, което показва, че е избрана тази настройка.
 4. Натиснете бутон А за изход
 
Аналогов час
Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с цифровото и се пренастройва автоматично, когато настройвате цифровото. Забележка! Стрелките на часовника се придвижват до новото положение, когато се случи някое от следните неща: променяне ръчно дигиталното време; когато дигиталното време се променя след автоматично получаване на сигнал за коригиране, когато промените Home City и/или DST настройката. Ако аналоговото време не съвпада с дигиталното по някаква причина, използвайте процедурата, описана в Настройване на аналогово време, за да направите еднакви аналоговата и дигиталната настройка. Когато искате да настроите ръчно както дигиталното, така и аналоговото време на часовника, трябва да се уверите, че предварително сте направили дигиталната настройка.
 
Настройване на аналоговото време
 1. В Основния режим час натиснете бутон С пет пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D и В, за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
Промяната ще спре автоматично, ако стрелките се превъртят повече от 12 часа или ако се включи аларма.
 1. Натиснете бутон А за изход. Когато излезете от екрана минутната стрелка леко ще се донагласи, за да отговаря на секундите. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от електрическата енергия, произведена от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде ориентиран до прозорец така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията се изтощава напълно. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 4 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (Рower Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Нива за заряда на батерията
На дигиталния дисплея на часовника можете да видите заряда на батерията в момента:
Ниво 1 (индикатор НI) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор МID) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор за предупреждение) – всички функции са недостъпни, с изключение на вътрешно поддържане на часа и индикатор за зареждане
Ниво 4 (няма индикатор) – не са възможни функции, включително показване на час.
Индикациите за ниво 1 и 2 са видими само в екрана за нивото на батерията, а индикациите за нива 3 и 4 са видими във всички режими. Мигащият индикатор на ниво 3 ви предупреждава, че батерията е доста изтощена и при първа възможност трябва да изложите часовника на пряка слънчева светлина. Когато батерията е на ниво 3, не е възможно получаване на автоматичен сигнал за коригиране. Когато батерията достигне ниво 3, аналоговите стрелки автоматично се преместват на 12 часа и спират. Докато се движат стрелките всички индикатори на дигиталния дисплей мигат. При ниво 4 всички функции са недостъпни и настройките се връщат към своите фабрични стойности. Когато батерията достигне ниво 3 можете да използвате функциите, но трябва да настроите часа и датата. Останалите функции на часовника можете да използвате, когато батерията достигне ниво 2 (след като е бил на ниво 4). Индикаторите на дисплея се появяват отново при достигане от ниво 4 на ниво 3. Ако батерията е била на ниво 3 или ниво 4, след зареждане до ниво 2 аналоговите стрелки не съвпадат с дигиталния час и трябва да ги настроите ръчно. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд.
 
Индикатор за възстановяване
Ако много пъти за кратко време използвате осветяването или алармата, на дисплея се появява индикатор R, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: осветяване, кратък сигнал, координация между аналоговия и цифровия дисплей на часовника, получаване на сигнал за настройване на часа. Когато батерията на часовника се зареди, индикаторът изчезва и всички функции са отново достъпни. Ако батерията падне до ниво 3 докато индикатора за възстановяване се вижда на дисплея, на екрана за нивото на батерията ще се появи индикатор LO – заредете батерията възможно най-бързо. Ако индикаторът за възстановяване се появява често, това вероятно означава, че батерията вече е с нисък заряд. Поставете часовника на добре осветено място.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Упътване при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 9 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 8 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 30 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. При тези условия можете да използвате: 1 осветяване на дисплей (продължителност 1.5 секунди) дневно, 10 секунди действие на алармата дневно, 4 пъти калибрация на часа на ден. Стабилната работа на часовника изисква често излагане на светлина.
 
Време за зареждане
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) нива 4 и 3 – 3 часа; ниво 2 – 41 часа; ниво 1 – 12 часа
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – нива 4 и 3 – 7 часа; ниво 2 – 155 часа; ниво 1 – 56 часа
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – нива 4 и 3 – 11 часа; ниво 2 – 251 часа; ниво 1 – 69 часа
- Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса) - 4 и 3 – 120 часа. Останалите нива не могат да бъдат достигнати.
 
Функция за пестене на енергия (Power Saving) – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно, дисплея става черен. Има два вида спящ режим – за дисплея и за функциите. Ако само дисплея е заспал (60-70 минути на тъмно), той се изчиства и на него мига само индикатор PS, всички функции работят, само дисплея не е активен. При втория вариант (6-7 дни на тъмно) дисплея отново е черен и изчистен, индикаторът PS продължава да мига, всички функции са изключени, само часа продължава да се поддържа вътрешно, стрелките се преместват и спират на 12 часа. Ако след излизане от спящия режим аналоговия и дигиталния час не съвпадат, настройките стрелките спрямо дигиталното време. Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 9:59 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Часовникът не изпада в спящ режим ако в момента е в режим Хронометър. Часовникът ще излезе от спящ режим, ако го оставите на добре осветено място, ако натиснете който и да е бутон или ако насочите часовника към лицето си.
 
Включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим докато сте в който и да е екран без екрана за последен сигнал, задръжте бутон А докато започне да мига кода на града
 2. Натискайте бутон С девет пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 3. Натиснете бутон D, за да включите ( PS On) или изключите (PS Off) функцията. При включена функция индикаторът се вижда във всички режими
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Функция за автоматично връщане – ако оставите часовника в режим Аларма или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване от един показател на друг – бутоните В и D се използват в различни режими за преминаване през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал и коригиране
Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2000 до 31 декември 2099 година. От 1 януари 2100 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Обикновено датата за получаване на сигнал, показана в екран Последен сигнал е датата, съдържаща се в последния получен сигнал. Когато са получени данни само за времето, екрана Последен сигнал показва датата, заложена в режим Час по време на приемане на сигнала. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът работи с точност +/- 15 секунди на месец при нормална температура. Ако имате проблем с коректното получаване на сигнал за коригиране или ако настройката на времето е невярна, след получаване на сигнала, проверете текущия код на града, DST (лятно време) и настройките за автоматично получаване на сигнал. Първоначалното фабрично положение на тези настройки е:
 
Настройка Фабрично положение
Код на града LON (Лондон) за модул 3365 и BER (Берлин) за модул 3364
DST (лятно време) Аuto (автоматично превключване)
DST
Излъчваща кула Аuto (автоматичен избор на кула)
 
 
 
Трансмитери / Излъчващи кули
Часовникът е проектиран да получава сигнал от Ръгби (Англия) и Мейнфлинген (германия). Можете да изберете някоя от тези кули или да настроите часовника да приема автоматично от кулата с по-силен сигнал. По-долу е обяснено как часовникът избира чий сигнал да използва, когато е оставен на автоматично приемане:
 
За модул 3365:
 
В този случай Часовникът прави това
Първо автоматично приемане на сигнал след въвеждане на фабричните настройки или при промяна на кода на града
 1. Първо проверява сигнала от Ръгби
 2. Ако сигнала от Ръгби не може да бъде получен, проверява сигнала от Мейнфлинген
Всеки друг случай от горния
 1. Първо проверява последния успешно получен сигнал
 2. Ако последния успешно получен сигнал не може да бъде получен отново, проверява другия сигнал
 
За модул 3364:
 
В този случай Часовникът прави това
Първо автоматично приемане на сигнал след въвеждане на фабричните настройки или при промяна на кода на града
 1. Първо проверява сигнала от Мейнфлинген
 2. Ако сигнала от Мейнфлинген не може да бъде получен, проверява сигнала от Ръгби
Всеки друг случай от горния
 1. Първо проверява последния успешно получен сигнал
 2. Ако последния успешно получен сигнал не може да бъде получен отново, проверява другия сигнал
 
Автоматичното получаване на сигнала е включено, когато режима на излъчващата кула е Auto, 77 или 60 и е изключено, когато режима на излъчващата кула е Off. Режима на излъчващата кула може да бъде променян само ако сте избрали LON, PAR, BER за ваш Home City.
 
Избиране на излъчваща кула
 1. В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана последен сигнал
 2. Задръжте бутон А докато кода на трансмитера започне да мига – значи сте в екрана за настройка. Ако при задържането на бутон А не видите екрана за настройка, проверете настройката на Home City.
 3. Използвайте бутон D за избор на желания индикатор
 
Автоматичен избор на сигнала от Ръгби или Мейнфлинген индикатор Аuto
Получаване на сигнал от Мейнфлинген индикатор 77
Получаване на сигнал от Ръгби индикатор 60
Изключено автоматично получаване индикатор Off
 
 1. Натиснете два пъти бутон А за изход от екрана за настройка
Ако искате да се върнете в екрана на Основния режим, натиснете бутон D. Ако сте избрали Auto, приемането на сигнала може да отнеме 14 минути.
 
Час
Настройването на секундите на 00 докато текущото отброяване е в рамките от 30 до 59 секунди, увеличава минутите с 1. В рамките от 00 до 29 минутите не се променят. Денят от седмицата се изписва автоматично според настройката на датата (година, месец, ден). Годината може да бъде настроена от 2000 до 2099. Вграденият в часовника автоматичен календар позволява съобразяване с различния брой дни в месеците и с високосните години. Щом веднъж сте настроили датата, не би трябвало да има причина да го правите отново, освен при смяна на батерията на часовника или спадане на батерията до ниво 4. Текущото време за всички градове в Основния режим и режим Световно време е съобразено с времето по Гринуич (GMT) и конкретния град, базиран на вашия Home City.
 
12-часов и 24-часов формат на часовника
12-часовия или 24-часовия режим ,който сте избрали в Основния режим се отнася също така и за режим Аларма. При 12-часовия формат за часовете след обяд до 11:59 полунощ се появява индикатор Р (РМ), а за времето от полунощ до 11:59 на обяд няма индикатор. При 24-часовия формат времето се представя в областта от 0:00 до 23:59. Когато сте настроили 24-часов формат няма индикатор.
 
Предпазни мерки при осветяване на часовника
Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветяването изтощава батерията.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, когато се занимавате с физически активни дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. За да се включи автоматичното осветяване при насочване часовника към лицето ви, ръката ви трябва да бъде успоредна на земята. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето. Понякога часовника се включва 1 секунда след като го насочите към лицето си – това не означава проблем. Възможно е да чуете много слаб звук, когато движите бързо часовника, който се дължи на механичното действие на автоматичното осветяване – това не означава проблем. Осветяването се изключва след зададеното му време, дори ако задържите часовника към лицето си.