Часовници Casio Модули 3320, 3352

 
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Фази на луната / приливи и отливи (Moon / Tide Data Mode), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Alarm Mode (Режим Аларма), Hand Setting Mode (Настройване на стрелките). Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно. Натискането на бутон В в който и да е режим (освен екран за настройка) активира осветяването.
 
Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час)
Този часовник показва часа аналогово и дигитално. Двете времена се настройват по различен начин. В Основния режим натиснете бутон С за преминаване през следните екрани: графика на приливите и отливите, ден от седмицата, месец, ден от месеца. Графиката за приливи и отливи показва промените за текущия ден. Мигащото положение е състояние на текущото време (часа спрямо дигиталния часовник в Основния режим). Индикаторът за фаза на луната показва фазата за текущата дата спрямо Основния режим. За да получавате верни данни за фаза на луната и графика за приливи и отливи, трябва да сте въвели коректно текущите дата, час и местоположение.
 
Дигитален час и дата
В Основния режим можете да видите и настроите текущите час и дата. Когато настройвате дигиталния час можете да укажете също дали да се използва лятно време, 12/24-часов формат и продължителността на осветяването.
 
Настройване на дигиталните час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна: секунди, DST, час, минути, 12/24-часов формат, година, месец, ден, продължителност на осветяването.
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D и В да го промените, както е указано:
 
Екран За да направите това Направете това
DST Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
 
R / C on Превключване между включено (on) и изключено (off) автоматично получаване на сигнал Натиснете бутон D
12H Превключване между 12-часов (12Н) и 24-часов (24Н) режим Натиснете бутон D
20 Нулира секундите на 00. Натиснете бутон D
 
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутони D (+) и В (-)
2004 Промяна на годината Използвайте бутони D (+) и В (-)
6-30 Промяна на месеца и деня Използвайте бутони D (+) и В (-)
LT Продължителност на осветяването Натиснете бутон D за да изберете 1 или 3 секунди
 
 1. Натиснете два пъти бутон А за изход от екрана за настройки. При първото натискане влизате в екрана за GMT. Настройването само на секундите води до автоматично настройване на минутната стрелка на аналоговия дисплей.
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време. Как да промените DST настройките
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат, което означава,ч е сте в екрана за настройка
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изключите DST (Of)  или  включите DST (On). Индикаторът за включена функция DST е видим в Основен режим, режим Лунни цикли / Приливи и отливи (само в екрана за приливи и отливи), режим Аларма и режим Настройване на стрелките
 4. Когато изберете желания от вас атрибут, натиснете бутон А за изход от екрана за настройка.
 
Данни за местоположението
Графиката за приливи и отливи няма да е вярна, ако не сте въвели коректни данни за местоположение (разликата на часовата зона с GMT – Гринуичкия меридиан, географската дължина, интервалите на преминаване на луната). Интервал на преминаване на луната е времето от преминаването на луната над меридиана до следващата най-висока точка на прилива на същия меридиан. тези интервали се представят в часове и минути. Фабричната настройка е направена за Токио, Япония – разлика спрямо Гринуич +9 часа, географска дължина 140 градуса изток, лунен интервал 5 часа и 20 минути. При смяна на батерията на часовника отново се връщате на тази фабрична настройка. Необходимо е да актуализирате тази информация спрямо областта, където ще използвате часовника.
 
Настройване на данните за местоположение
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете отново бутон А, за да видите екрана за настройка на разликата спрямо GMT
 3. Натискайте бутон С, за да избирате за промяна последователно: разлика спрямо GMT, географска дължина, интервал на преминаване на луната (часове), интервал за преминаване на луната (минути)
 4. Когато сте на показателя за промяна, използвайте бутони D и В за промяна на стойността, както следва:
Разлика спрямо GMT (на дисплея е изписано примерно GMT +9 градуса) – използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. Можете да зададете стойност от -11 до +14, стъпка 0.5 часа.
Географска дължина (на дисплея е изписано примерно LON 140 градуса Е) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. Можете да зададете стойност от 179 градуса W до 180 градуса Е, стъпка 1 градус.
Интервал за преминаване на луната часове и минути (на дисплея е изписано например INT 5:20) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. При включено DST разликата спрямо GMT може да бъде зададена в границите от -10 до +15, стъпка 0.5 часа
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Настройване на аналоговото време
 1. В Основния режим час натиснете бутон С пет пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу. Превъртането може да спре автоматично, ако стрелките се превъртят 12 часа или ако се включи аларма.
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Стрелката за минутите ще се настрои спрямо вътрешното отброяване на секундите, когато излизате от екрана за настройка. За да се върнете в режим Час, натиснете бутон С
 
Moon / Tide Data – Лунни цикли / Приливи и отливи
В този режим можете да виждате фазите и старостта на луната за определена дата, както и промените в прилива и отлива за дадени дата и час. Ако предполагате, че тези данни не са верни, трябва да проверите настройките в Основния режим. Всички операции в този раздел се извършват в режим фази на луната / Приливи и отливи, в който се влиза с натискане на бутон С. Екрани в този режим – всяко натискане на бутон А превключва от екрана с фазите на луната на екрана с приливи и отливи. Графиката за приливи и отливи показва промените за текущия ден, мигащото положение е състояние на текущото време (часа спрямо дигиталния часовник в Основния режим). Екрана с данни за луната показва фазата и възрастта на луната за текущия ден. Когато сте на екрана с данни за приливи и отливи, натиснете бутон D, за да преминете на следващия час. Когато сте на екрана с данни за луната, натиснете бутон D, за да преминете на следващия ден. Можете също така да конкретизирате датата за данните с приливи, отливи или за луната (описано е по-долу). При всяко влизане в режим Лунни цикли / Приливи и отливи първо ще виждате екрана, в който сте били при последното си влизане. Фабрично екрана за приливи и отливи показва стойността в 6 часа сутринта на текущата дата, екрана за луната показва данните за текущата дата.
 
Извеждането на данни за луната към определена дата става, когато на дисплея на часовника е екрана с фазите на луната, използвайте бутони D (+) и В (-) за да изберете датата, чиито данни искате да видите.
 
Задаване на дата
 1. В режим Лунни цикли / Приливи и отливи задръжте бутон А докато годината започне да мига
 2. Натиснете бутон С, за да избирате последователно: година, месец, ден
 3. Когато на дисплея на часовника мига показателя за промяна, използвайте бутони D (+) и В (-) за да го променяте. Датата може да бъде в границите от 01.01. 2000 до 31.12.2039 година.
 4. Натиснете бутон А, за да излизане от екрана за настройка
 5.  Натиснете бутон А, за да превключвате от екрана с данни за луната на екрана с  приливи и отливи.
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има функция за автоматично повторно отброяване, което започва отново при достигане на 0. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Конфигуриране на отброяването
Преди да използвате този вид таймер трябва да конфигурирате следните показатели: начално време на отброяването, включено или изключено автоматично повтаряне, включен или изключен звуков сигнал за отброяване. Автоматично повтаряне – при достигане на 0, часовникът издава звук и автоматично започва отново да отброява зададеното време. Изключването на тази функция води до спиране на отброяването при достигане на 0, а на дисплея на часовника остава да се вижда началното време на отброяването. Автоматичното отброяване може да бъде направено до 8 пъти. Звуков сигнал – часовникът издава звукови сигнали по различно време на отброяването. Това ви позволява да сте информирани за статуса на отброяването, без да е необходимо да гледате дисплея на часовника.
 
Сигнал за край на отброяването
Сигналът за край на отброяването се чува, когато отброяването достигне 0. Когато сигналът за отброяване е изключен, сигналът за край на отброяването звучи в продължение на 10 секунди или докато не бъде спрян с натискане на някой бутон. А когато сигналът за отброяване е включен, сигналът за край на отброяването звучи само 1 секунда.
 
Сигнал за отброяване
Когато сигналът за отброяване е включен, часовникът сигнализира за края на измерването по следния начин: започвайки на петата минута преди края на отброяването, часовникът издава 4 кратки сигнала в началото на всяка минута отброяване; 30 секунди преди края на отброяването, часовникът издава 4 кратки сигнала; часовникът издава кратки сигнали за последните 10 секунди от отброяването. Ако началното време на отброяване е 6 минути или повече, часовникът издава кратък звук на всяка от последните 10 секунди преди достигането на петата минута преди края.
 
Настройване на отброяването
 1. Когато на дисплея се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А в режим Отброяване докато началното време започне да мига. Ако не виждате начално време на отброяване
 2. Натискайте бутон С, за да изберете какво ще настройвате: начално време, автоматично повтаряне, сигнал за отброяване
 3. Когато мига съответната стойност, използвайте бутони D и В да я променяте по следния начин: начално време – бутони D (+) и В (-) със стъпка 1 минута; автоматично повтаряне – бутон D включва (индикатор непрекъснатост) и изключва (индикатор стрелка) тази функция; сигнал за отброяване – натискането на бутон D включва (индикатор on) и изключва (индикатор of) сигнала
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване, за да стартирате отброяване. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон D и след това да настинете бутон А. Това връща началното време на отброяването.
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 59 минути 59.99 секунди, след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Измерване с хронометъра на часовника
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split време): бутон D старт – бутон А междинно време – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А междинно време, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване.
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими ежедневни аларми. Една от алармите е snooze аларма (дрямка). При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 20 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. Snooze алармата се включва общо 7 пъти през интервал от 5 минути или докато не бъде спряна от вас с натискане на произволен бутон на часовника. Ако по време на 5-минутния интервал на snooze алармата, направите някоя от посочените операции, текущата snooze аларма се отменя: извеждане на дисплея екрана за настройка в Основния режим или извеждане на дисплея екрана за настройка на snooze алармата. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон D в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. При влизане в режим Аларма първите данни, които виждате са последните, видяни при предишното влизане. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С. В режим Аларма има 6 екрана: 4 от тях са еднократни аларми (от AL1 до AL4), един е за snooze алармата (SNZ) и един за ежечасовия сигнал (SIG)
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутони D, за да преминавате през различи екрани на алармите, докато изберете желаната за промяна: AL1, AL2, AL3, AL4, SNZ, SIG
 2. Задръжте бутон А докато започнат да мигат часовете на съответната аларма, което означава, че сте в прозореца за настройка. Това автоматично активира алармата
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател (час или минути), използвайте бутони D (+) и В (-), за да го променяте.
 5. Натиснете бутон А за излизане от екрана
 
Включване и изключване на аларма
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете желаната аларма
 2. Когато сте избрали желаното за промяна, натиснете бутон A да включите (оn) или изключите (of). Индикаторът за включена еднократна аларма е видим в нейния екран в режим Аларма. Индикаторът за snooze  аларма е видим във всички режими. По време на звучене на алармата индикаторът мига, а при snooze алармата индикаторът мига по време на 5-минутния интервал.
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете ежечасовия сигнал
 2. Натиснете бутон A да го включите (оn) или изключите (of). Индикаторът за включен ежечасов сигнал е видим във всички режими.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел (EL). При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. Можете да зададете 1 или 3 секунди продължителност на осветяването. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон В в който и да е режим, за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато започнат да мигат секундите
 2. Натиснете 8 пъти бутон С, за да се появи екрана за настройка на продължителността на осветяването
 3. Докато мига стойността натиснете бутон D, за да промените продължителността на осветяването от 1 на 3 секунди (има различни символи)
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход от този екран
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
Във всеки режим задръжте бутон В за около 2 секунди, за да включите (индикатор видим във всички режими) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. С цел предпазване на батерията на часовника от изтощаване, функцията автоматично осветяване се изключва 6 часа, след като е била активирана.
 
Забележки относно някои функции на часовниците Casio
 
Индикатор за фазите на луната
Той се намира в лявата част на дисплея на часовника на позицията на 9 часа и показва текущата фаза на луната. В тъмно е оцветена частта от луната, която виждате, а в светло е частта, която не виждате. Индикаторът показва луната, както се вижда по обяд от северното полукълбо в посока юг. Понякога изображението на лунната фаза може да се различава от действителната луна за вашата област. Ориентацията ляво-дясно при фазите е противоположна, когато се гледа от южното полукълбо или от точка, близка до екватора.
 
Лунни фази и възраст на луната
Луната преминава през цикъл с продължителност 29,53 дни. По време на него тя нараства и намалява според това как слънцето осветява луната и според местоположенията на слънцето, луната и земята спрямо едни други. Колкото по-голямо е ъгловото разстояние между луната и слънцето, толкова по-осветена виждаме луната. Ъглово разстояние е ъгъла до луната спрямо посоката, от която слънцето е видимо от земята. Този часовник извършва приблизителна калкулация на текущата възраст на луната, започвайки от ден 0 на лунния цикъл. Средния цикъл на възрастта на луната е 29,53 дни, но той може да се промени в различните месеци от +1 до -1 ден. Затова този часовник може да даде стойности за възрастта на луната с отклонения +/- 2 дни.
 
Графика за приливи и отливи
Екрана с графиката има една от трите вида форми, за да покаже внезапна промяна, средна промяна или слаба промяна. Текущото състояние е обозначено с мигащи точки.
 
Приливни и отливни движения
Приливите и отливите са покачването и понижаването нивото на водата в океани, морета, заливи и други водни басейни, причинени от гравитационното взаимодействие на луната, земята и слънцето. Приливи/Отливи настъпва средно на всеки 6 часа. Графиката за приливи и отливи на този часовник показва промените, базирани на преминаването на луната над меридиан и също така базирани на лунните интервали. Лунните интервали са различни в зависимост от местоположението ви. Затова за да получавате коректни данни за графиката, трябва да зададете лунен интервал.
 
Лунен интервал
Теоретично прилив настъпва при преминаване на луната над меридиан, а отлив настъпва около 6 часа по-късно. Действителният прилив настъпва малко по-късно заради фактори като вискозитет, триене и подводна топография. Времето от преминаване на луната над меридиана по време на прилив и по време на отлив се нарича лунен интервал. Когато зададете лунен интервал за този часовник, използвайте разликата във времето на преминаване на луната над меридиана по време на прилив.
 
Графична област на часовника
В Основния режим графична област показва секундите на часа, в режим Световно време графична област показва секундите на часа, в режим Отброяване графичната област показва минутите на отброяването, в режим Хронометър графичната област показва секундите на хронометъра, в режими Лунни цикли / Приливи и отливи, Аларма и Настройване на стрелките няма индикация в графичната област.
 
Автоматично връщане –Ако оставите часовника с мигащ показател на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване от един показател на друг – бутоните В и D се използват в различни режими за преминаване през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Час
Настройването на секундите на 00 докато текущото отброяване е в рамките от 30 до 59 секунди, увеличава минутите с 1. В рамките от 00 до 29 минутите не се променят. При избран 12-часов формат за часовете след обяд до 11:59 полунощ се появява индикатор Р, а за времето от полунощ до 11:59 на обяд няма индикатор. Когато сте настроили 24-часов формат няма индикатор. Годината може да бъде настроена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника автоматичен календар позволява съобразяване с различния брой дни в месеците и с високосните години. Щом веднъж сте настроили датата, не би трябвало да има причина да го правите отново, освен при смяна на батерията. Текущото време за всички градове в Основния режим и режим Световно време е съобразено с времето по Гринуич (GMT) и конкретния град, базиран на вашия Home City. Използват се официалните UTC данни.
 
Предпази мерки при осветяване – Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, когато се занимавате с физически активни дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. За да се включи автоматичното осветяване при насочване часовника към лицето ви, ръката ви трябва да бъде успоредна на земята. Осветяването се изключва след 1 или 3 секунди дори и да задържите часовника към лицето си. Статичното електричество или магнитна сила е възможно да влияят на автоматичното осветяване.