Часовници Casio Модули 2555, 2868

 
Обща информация
Действие на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С - долу вляво, бутон D – долу вляво. Всеки раздел от това упътване дава информация за работа с часовника в даден режим. Други детайли и техническа информация мигат да бъдат намерени в раздел Допълнителни пояснения.
 
General Guide – Основни разяснения
Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), World Time Mode (Режим Световно време), Alarm Mode (Режим Аларма), Date Alert Mode (режим Напомняне за дата), Time Recorder Mode ( режим Запис за час), Stopwatch Mode (Режим Хронометър). В който и да е режим можете да натиснете бутон В, за да осветите дисплея.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Ръгби, Англия и Мейнфлинген, Германия (югоизточно от Франкфурт). Сигналът за коригиране на времето съдържа информация както за стандартното време, така и за лятното време (Daylight Saving Time). В Основния режим натиснете бутон D и ще видите екран Последен сигнал (има индикатор GET). Този екран показва датата и часа, когато за последен път е бил получен сигнал за коригиране от часовника.
 
Настройка на текущото време
Този часовник автоматично настройва своето време според сигнала за коригиране на времето. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. Когато използвате часовника извън обхвата на кулите в Ръгби и Мейнфлинген, трябва да направите ръчна настройка на часа.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode задръжте бутон А докато индикаторът на излъчващата кула (А/Т, MSF или DCF) започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка. Ако на дисплея виждате нещо различно от А/Т, натиснете бутон D преди да преминете към следващата стъпка (ще видите индикатор А/Т).
 2. Натиснете бутон С, за да се появят кодовете на градовете
 3. Използвайте бутони D (на изток) и В (на запад), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Важно
Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето и трябвало да се коригира след следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал (в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно часа. Ако сте в област, където не използва лятно време (Daylight saving time), изключете опцията DST.
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 5 пъти на ден: 0:00 АМ, 1:00 АМ, 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ (сутрин). За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно
Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 6 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Този часовник може да получава сигнал за коригиране, излъчван от Ръгби, Англия и Мейнфлинген, Германия. Получаването на сигнал е възможно в радиус от 1500 км от тези места.
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал за коригиране на времето, когато часът в Основния режим достигне 0:00 АМ, 1:00 АМ, 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ всеки ден (часове за коригиране). Ако никой от тези опити не е бил успешен, часовникът прави допълнително сверяване в 5:00АМ. Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато звучи аларма или докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 6 минути при достигане на посочените часове за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 5 минути преди и след всеки от четирите часа за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Процесът на получаване се осъществява, когато дисплея показва посочените часове за коригиране, независимо дали зададения час в Основния режим е верен или не. Ако 2, 3, 4 и 5 сверявания са успешни, часовникът използва данните от последното такова. Ако само едно е успешно, часовникът използва неговите данни.
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника. Индикаторът (ниво 4) се появява на дисплея във всички режими, следвайки получаването на сигнала за коригиране на времето. Индикаторът (ниво 4) не се появява, ако получаването на сигнала е било неуспешно или ако настроите часа ръчно (без да използвате радиосигнал). Индикаторът (ниво 4) се появява на дисплея само когато часовникът може да получи успешно данните за часа и датата. Не се появява, ако се получат данни само за часа. Индикаторът (ниво 4) означава, че минимум един от четирите сигнала за коригиране е получен успешно. Имайте предвид все пак, че индикаторът (ниво 4) се изчиства от дисплея всеки ден в 3:00АМ.
 
Ръчно получаване на радиосигнал
 1. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца. Сигналът е по-слаб, когато часовникът е настрани.
 2. В Основния режим задръжте бутон D докато чуете кратък сигнал
 3. Когато освободите бутон D, на дисплея се появява индикатор RC!, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 5-6 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. След като завърши приемането на сигнала, на дисплея се появява екран Последен сигнал – последния час, в който е бил приет сигнал.
 4. Забележка! За да прекъснете процеса на получаване и да се върнете в Основен режим, натиснете бутон D. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Err за около две минути. След това часовникът се връща в Основен режим. Можете да преминете от екран Последен сигнал или Err в Основния режим с натискане на бутон D.
 
Включване и изключване на автоматичното получаване
 1. В Основния режим задръжте бутон А, докато индикаторът за излъчващата кула започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Натиснете бутон С три пъти, за да започне на мига статуса на автоматичното получаване на сигнала – on или off.
 3. Натискайте бутон D, за да включвате (on) или изключвате (off) автоматичното получаване. Ако текущият Home City е код на град, където не се поддържа автоматично получаване на дисплея се появява - - вместо on или off. Това означава, че не можете да включвате и изключвате автоматичното получаване.
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим; вашият Home City не е един от следните кодове: BER, PAR или LON; не е избрана правилната кула. Какво трябва да направите – влезте в основния режим и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City BER, PAR или LON; изберете правилната кула според вашето местоположение.
 2. Проблем – автоматичното получаване на сигнала е включено, но индикаторът (ниво 4) не се появява на дисплея на часовника ви. Възможна причина – не е избрана правилната кула; променили сте времето ръчно; часовникът не е бил в Основен режим или режим Световно време или сте натискали бутоните по време на приемането; дори ако получаването е успешно, индикаторът изчезва всеки ден в 3:00АМ; при последното приемане са били получени данни само за времето (час, минути, секунди) – индикаторът (ниво 4) се появява само при получаване на данни както за времето, така и за датата (година, месец, ден). Какво да направите – изберете правилната кула според вашето местоположение; направете ръчно приемане на сигнал или изчакайте докато се осъществи следващата операция за автоматично получаване; проверете дали часовникът се намира на място, където може да бъде получен сигнала.
 3. Проблем – настройката на времето е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
 
Световно време на часовника
Функцията световно време на часовника показва текущо време в 30 града (29 часови пояса) по света. Ако текущото време за някой град е грешно, проверете вашия Home City и направете необходимите промени. Когато настъпи времето за коригиране чрез радиосигнал, часовникът ще проведе процедурата дори и когато сте в режим Световно време. Ако това стане, настройките на световно време ще се променят според времето в Home City в Основния режим. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Времето в друг град можете да видите, като докато сте в режим Световно време натиснете бутон D, за да преминете през кодовете на градовете (часовите пояси) на изток или бутон А за преминаване на запад. За пълна информация относно кодовете на градовете вижте Таблица с кодове на градовете. Времената в режим Световно време са винаги в 24-часов формат. DST настройката може да бъде променена за всеки отделен код.
 
Аларми на часовника
Режим Аларма на този часовник ви дава възможност да изберете четири еднократни аларми и една snooze аларма (повтаряща се аларма, за дрямка). Една от еднократните аларми функционира като аларма с цел, която отброява времето, оставащо до зададен час според текущия час на Home City. Използвайте също така режим Аларма, за да включите ежечасов сигнал (SIG). Часовникът има 5 аларми – AL1, AL2, AL3, TAL (аларма с цел) и SNZ (snooze аларма). Настройването на алармите и ежечасовия сигнал става в режим Аларма, в който можете да влезете с натискане на бутон С. Ако настройвате аларма в 12-часов формат на показване на часа, имайте предвид да настроите часа правилно като за часовете преди обяд няма индикатор, а за тези след обяд индикаторът е Р.
 
Как да настроите час за аларма
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминете през показатели в екрана за аларми, докато изберете тази аларма, която искате да настроите:  AL1 - AL2 - AL3 - TAL – SNZ- SIG.
 2. След като изберете аларма, задръжте бутон А докато часовете на алармата започнат да мигат, което означава, че сте в екран за настройка. Това автоматично активира алармата на часовника.
 3. Използвайте бутон С за преминаване и през останалите показатели: час – минути – включена / изключена.
 4. Докато мигат часовете или минутите, използвайте бутони D (+) и В (-), за да ги промените. Докато мига включена / изключена, използвайте бутон D, за да включите on или изключите off алармата.
 5. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Операции при аларма
Сигналът на алармата звучи в настроеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима, в който се намира часовника. Snooze алармата се включва общо 7 пъти през интервали от 5 минути, докато не изключите алармата. Натискането на произволен бутон спира звученето на алармата. Ако по време на приемане на сигнал за сверяване се включи аларма, то приемането на сигнала не може да се осъществи. Ако по време на 5-минутния интервал на snooze алармата влезете в екрана за настройка на Основния режим, то текущата snooze аларма ще бъде спряна, но настройката на настройката на алармата на вид (snooze) ще остане. Индикаторът за включена snooze аларма (SNZ) мига по време на 5-минутния интервал между отделните аларми. Индикаторите за включена аларма (ALM) и включена аларма snooze (SNZ) се виждат на дисплея на часовника във всички режими. Във всички режими индикаторът на включена аларма се вижда при всяка включена в монета аларма (AL1, AL2, AL3, TAL и SNZ). За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D.
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете ежечасовия сигнал (SIG)
 2. Задръжте бутон А докато започне на мига индикатора за включен или изключен ежечасов сигнал – това е екрана за настройка. Това автоматично включва ежечасовия сигнал.
 3. Докато мига този показател, натиснете бутон D, за да включите on или изключите off ежечасовия сигнал. Индикаторът за включен сигнал е видим във всички режими на часовника.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Напомняне на дата
Функцията на часовника напомняне за дата ви помага да не забравите настъпването на важна дата. След като настроите напомняне за дата (месец и ден), индикатор за това напомняне (!) и текущата дата мигат 24 часа след настъпването на определената дата в основния режим на часовника. Можете да настроите до 5 различни напомняния за дати. За да спрете мигането на индикатора и датата, направете описаното по-долу за изключване на напомнянето.
 
Как да въведете напомняне за дата
 1. Използвайте бутон С, за да влезете в режим Напомняне за дата.
 2. Използвайте бутон D за преминаване през отделните показатели и изберете този, чиито данни искате да промените: DA1, DA2, DA3, DA4, DA5.
 3. След като изберете показател, задръжте бутон А докато месецът за даденото напомняне започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка. Това автоматично включва напомнянето.
 4. Натиснете бутон С, за да преминете през следните атрибути: месец – ден – включено / изключено
 5. Докато мига месеца или деня, използвайте бутони D (+) и В (-), за да ги променяте. Когато мига включено / изключено, използвайте бутон D, за да избирате едно от двете.
 6. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Как да включите и изключите напомняне за дата
 1. В Режим Напомняне за дата използвайте бутон D, за да изберете атрибута (напомнянето от DA1 до DA5), чиито вид искате да промените
 2. Натиснете бутон А, за да включите или изключите. Имайте предвид, че месеца и деня не се появяват, ако напомнянето е изключено.
 
 
 Запис на час
Записът на час е функция на часовника, която ви позволява да запомняте до 50 времена (час, минути, секунди) само с едно натискане на бутон. Можете да използвате записа на часа, за да запомняте началния и крайния час на дадено събитие. Всички операции в този раздел се извършват в режим Запис на час, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Въвеждане на запис на час
 1. Използвайте бутон С за влизане в режим Запис на час. Появява се началния екран на запис на час.
 2. Натиснете бутон D, за да запомните часа на Home City (час, минути, секунди). Записаното време мига за около 2 секунди, след което ви прехвърля на следващия възможен за запис номер в областта от Т1 до Т50. След това се появява началния екран за запис на час.
 3. Бележки: Ново време се запомня всеки път, когато натиснете бутон D докато сте в началния екран. В този режим се използва само 24-часов формат на часа, независимо от настройката в Основния режим. Записите се въвеждат последователно от Т1 до Т50. Записването на нов час, когато в паметта на часовника вече има 50 записа, автоматично изтрива запис Т1 и премества останалите записи с по една позиция напред и запомня новия запис като Т50.
 
Възпроизвеждане на записи на час
В режим Запис на час натиснете бутон А за възпроизвеждане на записани часове. Всяко натискане на бутон А ви прехвърля от запис с по-голям номер (по-нов запис) към запис с по-малък номер. При всяко влизане в режим Запис на час първо се появява началния екран. Натиснете бутон D за връщане в основния екран. За изтриване за записи в режим Запис на час задръжте натиснат бутон А и натиснете бутон D и ще изтриете всички записани времена.
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди, след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split време): бутон D старт – бутон А междинно време – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А междинно време, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване.
 
Основен режим, Режим час
Използвайте Основния режим за да настроите и видите текущите време и дата. Всички операции в този раздел се извършва в основен режим, в който се влиза с натискане на бутон С. В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана Последен сигнал.
 
Ръчно настройване на часа и датата
Уверете се, че сте настроили предварително вашия Home City. Времената в режим Световно време се представят съобразно настройките в Основния режим. Затова времената в режим Световно време няма да са коректни, ако не изберете правилен Home City преди да настройвате часа и датата в Основния режим. Докато настройвате часа и датата, можете също така да направите настройки на излъчващата кула, вашия Home City, DST (лятно време), автоматично приемане на сигнал, 12- часов или 24-часов формат на часа.
 
Как да настроите ръчно часа и датата
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на трансмитера (излъчвателя, кулата) започне да мига – това означава, че сте в екран за настройка.
 2. Натиснете веднъж бутон С,з а да започне да мига кода на града. След това използвайте бутони D (на изток) и В (на запад), за да изберете кода, който искате да бъде ваш Home City. Това трябва да бъде направено преди да променяте каквото и да е друго.
 3. Натискайте бутон С, за да избирате за промяна (започва да мига) някой от следните показатели в посочения ред: излъчвател – код на града – DST – автоматично приемане – 12-часов/24-часов формат- секунди – час – минути – година – месец – ден
 
Екран За да направите това Направете това
А / Т Променяне на трансмитера (А/Т, MSF или DCF) Натиснете бутон D
LON Променяне кода на града Използвайте бутони D (на изток) и В (на запад)
10:58А DST Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) или автоматично DST (A) Натиснете бутон D
R / C on Превключване между включено (on) и изключено (off) автоматично получаване на сигнал Натиснете бутон D
10:58:50 
12H
Превключване между 12-часов (12Н) и 24-часов (24Н) режим Натиснете бутон D
6-30
10:58:50
‘04
Нулира секундите Натиснете бутон D
Променя часове, минути, година, месец, ден Използвайте бутони D (+) и В (-)
 
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройки
 2. Забележка – настройката на излъчващата кула определя кой сигнал да се използва за настройка на времето. Автоматично DST (A) може да бъде зададено, само когато Home City е BER, PAR, LON или ATH
 
 Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време. Сигналът за коригиране на времето, излъчван от Ръгби и Мейнфлинген, включва данни както за стандартно, така и за лятно време DST. Когато автоматичното DST е включено, часовникът автоматично превключва от стандартно на лятно време според получения сигнал. Забележка! Автоматично DST (A) може да бъде зададено, само когато Home City е BER, PAR, LON или ATH. Ако установите проблем при приемането на сигнала във вашия Home City, по-добре е ръчно да превключвате от стандартно на лятно време. Индикаторът DST се появява, когато е избрано лятно часово време. Имайте предвид, че за код GMT (Гринуич) не може да бъде зададено лятно време.
 
Как да промените DST настройките на Home City
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато трансмитера започне да мига, което означава,ч е сте в екрана за настройка
 2. Натиснете бутон С два пъти, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да преминете през атрибутите на DST настройката в следната последователност: автоматично DST (A) – изключено DST (Of)  - включено DST (On)
 4. Когато изберете желания от вас показател, натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Как да промените DST настройките на град от режима Световно време
 1. В основния режим задръжте бутон А докато индикатора на трансмитера започне да мига
 2. Натиснете бутон С, за да видите екрана за настройка на кода на града
 3. Използвайте бутони В и D, за да видите кода на града, чието DST искате да промените
 4. Натиснете бутон С,з а да видите екрана за настройка на DST
 5. Натиснете бутон D, за да включите on или изключите of DST. Ако при стъпка 3 сте избрали BER, PAR, LON или ATH за код на града, натискането на бутон D ще ви покаже 3 настройки: А (автоматично DST), ON (включено DST) и OF (изключено DST). За тази процедура по настройване в режим Световно време изберете of или on.
 6. Когато изберете желаната от вас настройка, натиснете бутон С 9 пъти, за да видите екрана за настройка на кода на града
 7. Използвайте бутони В и D, за да върнете настройката за код на града до кода на вашия Home City.
 8. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Допълнителни пояснения
Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация относно работата с този часовник. Съдържа също така необходими предпазни мерки и забележки относно различните функции на часовника.
 
Възможност за автоматично връщане – ако оставите часовника в режим Аларма (без аларма с цел) или в Режим Напомняне на дата без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим. Ако оставите часовника с мигащ показател или курсор на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване от един показател на друг – бутоните А, В и D се използват в различни режими за преминаване през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Основни екрани – когато влезете в режим Световно време, Аларма или Напомняне за дата, първо се появяват данните, които сте видели при последното си влизане в този режим.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал за коригиране
Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2000 до 31 декември 2039 година. От 1 януари 2040 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът работи с точност +/- 20 секунди на месец при нормална температура. Ако имате проблем с коректното получаване на сигнал за коригиране или ако настройката на времето е невярна, след получаване на сигнала, проверете текущия код на града, DST (лятно време) и настройките за автоматично получаване на сигнал.
 
Трансмитер (излъчвател)
Този часовник може да получава сигнал от Ръгби, Англия и Мейнфлинген, Германия. Можете да укажете коя кула да бъде използвана или да оставите часовника автоматично да избира кулата с по-силен сигнал. В този случай приемането на сигнала може да отнеме около 14 минути. Избор на трансмитер:
 1. В Основния режим задръжте бутон А, докато индикаторът започне на мига
 2. Използвайте бутон D, за да изберете желаното от вас. Ако сте избрали Home City различен от LON, PAR, BER и ATH не можете да изберете трансмитер, на екрана се появява - - -
 3. Натиснете бутон А за изход от този екран
 
Час
Настройването на секундите на 00 докато текущото отброяване е в рамките от 30 до 59 секунди, увеличава минутите с 1. В рамките от 00 до 29 минутите не се променят. Денят от седмицата се изписва автоматично според настройката на датата (година, месец, ден). Годината може да бъде настроена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника автоматичен календар позволява съобразяване с различния брой дни в месеците и с високосните години. Щом веднъж сте настроили датата, не би трябвало да има причина да го правите отново, освен при смяна на батерията на часовника. Текущото време за всички градове в Основния режим и режим Световно време е съобразено с времето по Гринуич (GMT) и конкретния град, базиран на вашия Home City.
 
12-часов и 24-часов формат на часовника
12-часовия или 24-часовия режим ,който сте избрали в Основния режим се отнася също така иза режим Аларма. При 12-часовия формат за часовете след обяд до 11:59 полунощ се появява индикатор Р (РМ), а за времето от полунощ до 11:59 на обяд няма индикатор. При 24-часовия формат времето се представя в областта от 0:00 до 23:59. Когато сте настроили 24-часов формат се появява индикатор 24.
 
Предпазни мерки при осветяване на часовника
За осветяването на този часовник се използва електро-луминисцентен (EL) панел, който позволява по-добро разчитане. В който ида е режим можете да осветите дисплея на часовника за 1 секунда с натискане на бутон В. Електро-луминисцентният панел губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Часовникът може да издава слабо доловим звук при осветяване, който се получава от трептенето на EL панела и не означава дефект. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветяването съкращава живота на батерията.
 www.chasovnik-bg.com