Часовници Casio Модули 2518, 2519

 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Dual Time Mode (Режим Двойно време). Натискането на бутон В в който и да е режим активира осветяването. В който и да е режим задръжте бутон С за около 2 секунди за връщане в Основния режим. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно.
 
Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим)

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, час, минути, година, месец, ден
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутон D да го променяте. За секундите – натискането на бутон D ги нулира. Ако настроите секундите на 00 докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са в границата от 00 до 29, минутите не се променят. За останалите показатели натискането на бутон D увеличава стойността им.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 5. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо датата, която сте избрали. Годината може да бъде в рамките от 2000 до 2099. Часовникът отчита високосните години. Пренастройване на датата се налага само при смяна на батерията.
 6. Избор на 12- часов или 24-часов формат – в Основния режим натиснете бутон D, за да преминете от 12-часов (няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта) или 24-часов формат за показване на часа. Избраният формат се използва във всички режими.
                  
Аларма на часовника
Алармата на този часовник може да бъде еднократна или snooze аларма (дрямка), която звъни 7 пъти през интервал от 5 минути. Можете също така да включите ежечасов сигнал, при който часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. Натискането на бутон D докато сте в режим Аларма превключва от екрана за аларма (на екрана се вижда часа на алармата) на екрана за ежечасовия сигнал (на екрана се вижда :00). Действие на алармата – алармата звучи в определеното време за около 10 секунди, независимо в какъв режим е часовника. Snooze алармата звучи общо 7 пъти през 5 минути. За да спрете алармата, след като е започнала да звучи, натиснете който и да е бутон на часовника. Видове аларми: 1. Ежедневна аларма – задайте час и минути и тя ще се включва всеки ден в указаното време. 2. Аларма за определена дата – задайте месец, дата, час и минути на алармата и тя ще се включи само в конкретния ден и час. 3. Едномесечна ларма – задайте месец, час и минути на алармата и тя ще се включва всеки ден само през зададения месец. 4. Ежемесечна аларма – задайте ден, час и минути на алармата и тя ще се включва всеки месец в определения ден и зададения час. За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да влезете в екрана за аларма
 2. Задръжте бутон А докато часовете на алармата започнат да мигат, което значи, че са избрани за промяна. Това автоматично включва алармата.
 3. Натискайте бутон С, за да изберете някой от следните показатели: час, минути, месец, ден
 4. Докато мига съответната стойност, настискайте бутон D да я увеличавате. За да настроите аларма, която не включва месец (ежедневна или ежемесечна) въведете тире ( - ) за месец. Докато мига месеца, натискайте бутон D, за да се появи символ – (между 12 и 1). За да настроите аларма, която не включва ден (ежедневна, аларма за определен месец), въведете - -  за ден. Докато мига деня, натискайте бутон D, за да се появи символ - - (между последния ден от месеца и 1)
 5. Натиснете бутон А за да излезете от екрана за настройка
 
Избор на вида аларма
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да влезете в екрана на алармата
 2. Натискайте бутон А, за да видите различните варианти: двата вида аларми са изключени, еднократната аларма е включена, snooze алармата е включена. Индикаторите за включени аларми са видими във всички режими. Индикаторът на snooze алармата мига по време на 5-минутните интервали. Когато на дисплея на часовника видите екрана за настройка в режим Аларма, вида аларма автоматично се променя на еднократна аларма. Промяната на часа в екрана за настройка на Основния режим по време на 5-минутния интервал на snooze алармата спира действието на текущата snooze аларма, но snooze алармата остава като зададен вид аларма. Ако настъпи часа за snooze аларма докато настройвате текущия час в Основния режим, алармата звъни само веднъж.
 
Спиране на snooze aларма
 1. По време на 5-минутния интервал на snooze алармата направете следното – докато сте в режим Аларма натиснете бутон D, за да видите екрана на алармата
 2. След това натиснете бутон А, за да изключите алармата или изберете еднократна аларма. Имайте предвид, че така ще смените вида на алармата. Ако искате отново да използвате snooze аларма, трябва да я изберете, както е описано по-горе
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете екрана за ежечасовия сигнал.
 2. Натиснете бутон А да включите (има индикатор) или изключите (няма индикатор). Индикаторът за включен сигнал е видим във всички режими
 
Хронометър на часовника – Stopwatch Mode
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди, като след достигане на своя максимум, хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена (за един етап) води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена: бутон D старт – бутон А междинно време (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Dual Time Mode – Функция двойно време на часовника
Функцията двойно време на вашия часовник ви дава възможност да следите часа в друг часови пояс. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Двойно време
 2. В този режим натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Натискайте бутон D за увеличаване на стойността
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Забележки
Ако останете на екран с мигащ символ за 2-3 минути без да правите нищо, часовникът автоматично запомня всички направени промени до момента и излиза от екрана за настройка. Чрез бутон D преминавате от едни атрибути на други. Ако задържите натискат бутона, преминаването става по-бързо. В който и да е режим натиснете бутон В, за да осветите дисплея на часовника за 1 секунда. Когато се включи аларма, светлината угасва. Честото използване на светлината изтощава батерията на часовника.