Часовници Casio Модули 2453, 2642

 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Telememo Mode (Телефонен указател), Alarm Mode (Аларма), Stopwatch Mode (Хронометър), Countdown Time Mode (Отброяване, Таймер), Dual Time Mode (Двойно време). В който и да е режим натиснете бутон L, за да осветите дисплея. Легенда на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно, бутон L – долу в средата.
 
Основен режим
В този режим можете да виждате и настройвате текущите ден и дата. В този режим също така можете да задавате различни цветови комбинации на дисплея на вашия часовник. Настройване на часа и датата:
1. В основния режим задръжте натиснат бутон А докато секундите започнат да мигат
2. Натиснете бутон С, за да избирате последователно следните атрибути (избраният започва да мига): секунди, DST (лятно време), час, минути, година, ден, цветова комбинация.
3. Когато изберете желания показател, използвайте бутони D и В, за да го промените по следния начин:
- Секунди – натиснете бутон D за нулиране (00). Ако при натискане на бутон D секундите са били в диапазона от 30 до 59, то при тяхното нулиране минутите ще се увеличат с 1. Ако секундите са били от 00 до 29, минутите не се променят.
- DST – натиснете бутон D, за да изберете DST (лятно време ON) или стандартно време (OFF)
- Час, минути, година, месец, ден – използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна
- Цветова комбинация – използвайте бутони D и В за смяна на цветовете
4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
Денят от седмицата се променя автоматично от вашия часовник според зададената дата (година, месец и ден от месеца). Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2039. Вграденият в часовника календар отчита високосни години.
 
Избор на 12-часов или 24-часов формат на показване на часа
В Основния режим натиснете бутон D, за да изберете 12-часов (индикатори А или Р) или 24-часов режим. При 12-часовия индикатор Р се появява за часовете от обяд до 11:59 през нощта, а за часовете от полунощ до 11:59 на обяд индикаторът е А. При 24-часов формат часът се представя като стойност от 0:00 до 23:59. Избраният формат се използва във всички режими на часовника.
 
DST – лятно часово време
Ако тази функция е включена, то часът се различава с 1 час от стандартното време. Имайте предвид, че не всички страни и дори области използват лятно часово време. Избор на DST и стандартно време:

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете веднъж бутон С, за да видите екрана за настройка на DST – трябва да има индикатор ON (за включено DST) или стандартно време (индикатор OFF).
 3. Натиснете бутон D, за да изберете DST (индикатор ON) или стандартно време (индикатор OFF)
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. След тази процедура индикаторът DST на дисплея на часовника показва, ако е избрано лятно време
 
Цветови комбинации на часовника
Този часовник има двуцветен LCD панел, който предлага 12 различни цветови комбинации. Промяна на комбинацията:
 1. В основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Използвайте бутон С, за да видите на екрана за настройка на цветовете индикатор COL
 3. Използвайте бутони D и В и изберете желаната от вас цветова комбинация
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Телефонен указател
В телефонния указател на вашия часовник можете да правите до 30 записа – име и телефон. Записите се подреждат според символите на името. Всеки запис може да бъде видян отново, като преминете през поредицата записи на дисплея. Всички действия в този раздел се извършват в режим Телефонен указател, в който се влиза с натискане на бутон С. Създаване на запис:
 1. В режим Телефонен указател използвайте бутони D и В, за да преминете записите докато се появи екран за въвеждане на нови данни – празен екран без име и телефонен номер. Ако не се появи такъв екран, това означава, че паметта на часовника е запълнена. За да направите нов запис, трябва предварително да изтриете някой от старите записи.
 2. Задръжте бутон А докато се появи мигащ курсор в областта за записване на името
 3. Използвайте бутони D и В, за да промените символа на мястото на курсора в полето за писане на името. Символът се променя в следната последователност: интервал, букви от А до Z, цифри от 0 до 9, точка, тире
 4. Когато изберете желания символ натиснете бутон С, за да преместите курсора надясно за следващ символ
 5. Повторете стъпки 3 и 4 докато изпишете цялото име. За всяко име можете да използвате до 8 символа
 6. След като въведете името натискайте бутон С колкото пъти е необходимо, за да преместите курсора в полето за номера
 7. Използвайте бутони D и В, за да променяте символа (тире, цифра или интервал) на мястото на курсора. Символът се променя в следната последователност (тире, цифри от 0 до 9, интервал)
 8. Когато изберете желания символ, натиснете бутон С, за да преместите курсора надясно за следваща позиция
 9. Повторете стъпки 7 и 8 докато изпишете целия номер. За всеки номер можете да използвате до 12 символа. Първоначално номерът е изписан само от тирета. Можете да оставите тире или да го замените с цифра или интервал.
 10. Натиснете бутон А за записване на данните и връщане в режим Телефонен указател (без курсор)
 11. Едновременно могат да бъдат показани само 3 символа от името, затова за по-дълги имена името преминава постепенно на дисплея на часовника от дясно на ляво. След последния символ има индикатор <
 
Възпроизвеждане на запис с телефонен номер
В режим Телефонен указател използвайте бутони D (+) и В (-), за да преминете на дисплея на часовника през всички записи. Как да висите детайли на даден запис:
1. В режим Телефонен указател преминете през записите и останете на този, който искате да разгледате в детайли или промените
2. Задръжте бутон А докато се появи мигащ курсор.
3. Използвайте бутон С, за да изберете символа за промяна (започва да мига)
4. Използвайте бутони D и В, за да промените символа
5. Натиснете бутон А за записване на данните и връщане в режим Телефонен указател
 
Изтриване на запис с телефонен номер
 1. В режим Телефонен указател преминете през записите и останете на този, който искате да разгледате в детайли или изтриете
 2. Задръжте бутон А докато се появи мигащ курсор.
 3. Натиснете едновременно бутони D и В, за да изтриете записа. По време на изтриването се появява индикатор CLR. След това отново се появява курсора и можете да въвеждате нови данни
 4. Започнете въвеждането на данни или натиснете бутон А за връщане  в режим Телефонен указател
 
Аларми на часовника
С този часовник можете да настроите 5 независими ежедневни аларми. Когато дадена аларма е включена, тя звъни всеки ден в зададеното време. Една от алармите е snooze аларма (snooze – дрямка). Останалите 4 аларми са обикновени и звучат в продължение на 20 секунди. Можете също така да включите функцията ежечасов сигнал, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Snooze алармата се включва през интервал от 5 минути. Обикновените аларми се обозначават като AL1 до AL4, а snooze алармата се обозначава с SNZ. Ежечасовият сигнал се обозначава като SIG. Настройването на алармите и ежечасовия сигнал става в режим Аларма, в който се влизане с натискане на бутон С. За да тествате аларма, в режим Аларма задръжте бутон С, за да чуете как звучи.
 
Задаване час на алармата
 1. Натиснете бутон С в режим Аларма, за да преминете през различните аларми в следния ред: AL1, AL2, AL3, AL4, SNZ, SIG.
 2. След като изберете аларма, задръжте бутон А докато цифрите на часа започнат да мигат. Това автоматично включва алармата
 3. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите (избраният показател започва да мига)
 4. Докато мига съответният показател използвайте бутони D (+) и В (-), за да го промените. Необходимо е да вземете по внимание формата, който сте избрали в Основния режим – 12-часов или 24-часов формат за часа.
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Действие на алармата
Дисплеят на часовника се променя през една секунда един час преди настъпване на часа на която и да е аларма. Когато настъпи конкретния час, алармата звучи в продължение на 20 секунди. Ако алармата е snooze, тя се включва общо 7 пъти през интервал от 5 минути или докато не я изключите. Натискането на който и да е бутон на часовника спира предварителния етап или самото звънене. Предварителният етап се вижда само в Основния режим.
 
Включване и изключване на обикновената аларма и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за изберете обикновена аларма от AL1 до AL4 или ежечасовия сигнал SIG.
 2. Когато изберете желаната аларма или ежечасовия сигнал, натиснете бутон В, за да включите или изключите. Индикатор вълнички означава включена аларма, а индикатор камбанка – включен ежечасов сигнал. Тези индикатори се виждат във всички режими на часовника, ако са включени съответните функции.
 
Включване и изключване на snooze алармата
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да изберете snooze алармата SNZ
 2. Натиснете бутон В, за да я включите – появява се индикатор SNZ и вълнички или изключите – няма индикатори. Индикаторът за включена snooze аларма е видим във всички режими на часовника
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, времена на отделни етапи и два финала. Максималното измервано време е 59 минути 59.99 секунди. След достигане на максималната си стойност хронометърът продължава отброяването от 0, докато не бъде спрян от вас. Измерването продължава дори като излезете от режим Хронометър. Ако излезете от режим Хронометър, докато на дисплея е замразено времето на даден етап, то това време се изчиства и измерването се връща към обикновено измерване на изминало време. Всички действия в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Измерване на времена с хронометъра:
1. Изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон В изчистване
2. Отделни времена: бутон D старт – бутон В време за етапа, индикатор split –  бутон В освобождаване – бутон D стоп – бутон В изчистване
3. Два финала: бутон D старт – бутон В време за етапа, първия бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон В освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон В изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува аларма. Фабричната настройка за начално време на отброяването е 5 минути. Функциите, свързани с отброяването са достъпни в режим Отброяване, в който се влиза чрез натискане на бутон С. В режим Отброяване натиснете бутон D, за да започне процесът на отброяване. При достигане края на отброяването се чува аларма, която звучи в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас чрез натискане на който и да е бутон на вашия часовник. След спирането на алармата времето на отброяване се връща на неговата първоначална стойност. Когато се извършва самото отброяване, можете да натиснете бутон D за пауза. Натиснете отново същия бутон за продължаване. За напълно спиране на отброяването първо трябва да натиснете бутон D за пауза и след това бутон В за спиране. Това връща времето на отброяването в първоначална стойност.
 
Настройване на началното време на отброяване
 1. В режим Отброяване задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите (избраният показател мига)
 3. Докато мига съответната стойност използвайте бутони D (+) и В (-), за да я промените. Ако искате началното време да бъде 24 часа, трябва да зададете стойност 0:00
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Двойно време на часовника
Двойното време на часовника ви позволява да следите часа в различна часова зона. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Двойно време
 2. Използвайте бутони D, В и А за настройване часа. Всяко натискане на бутони D (+) и В (-) променя часа с 30 минути. Натискането на бутон А настройва двойното време еднаква с това на Основния режим
 
Забележки
Автоматичен дисплей на часовника
При тази функция дисплея на часовника сменя автоматично различни цветови комбинации. Натиснете който и да е бутон за изключване на автоматичния дисплей. При това действие бутоните получават следните функции: бутон А или В – влизане в Основния режим, бутон С – влизане в режим Телефонен указател, бутон D – промяна на 12-часов или 24-часов формат, бутон L – осветяване на дисплея. Изключването на автоматичния дисплей също така връща първоначалната настройка на цветова комбинация. За включване на автоматичния дисплей задръжте бутон С за около 2 секунди докато часовникът издаде кратък сигнал. Имайте предвид, че автоматичният дисплей не е активен докато сте в екран за настройка.
 
Свойства на автоматичното връщане
Ако оставите часовника в режим Телефонен указател за 2-3 минути без да правите каквото и да е, той автоматично се връща в Основния режим. Ако останете в екран с мигащ символ или курсор за 2-3 минути без да правите каквото и да е, часовникът запаметява въведените до момента настройки и излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки
За това действие в различните екрани и режими се използват бутони В и D. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Първоначални екрани
Когато влизате в режими Телефонен указател или Аларма, първо ще видите данните, които сте видели последно при предишното си влизане в съответния режим.