Часовници Casio Модули 2337, 2338, 2374, 2384, 2705

 
General Guide
Легенда на бутоните: бутон L – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон А – горе вдясно, бутон С – долу вдясно. Натискайте бутон А, за да преминавате от един режим в друг: Основен режим (Timekeeping Mode), Календар (Calendar Mode), Аларма (Alarm Mode), Двойно време (Dual Time Mode), Хронометър (Stopwatch Mode).
 
Относно осветяването на часовника
Натиснете бутон L за осветяване на екрана за 2 секунди. За осветяването се използва електро-луминисцентен панел (EL), който губи своята сила след много продължителна употреба. Честото използване на светлината изтощава бързо батерията. Възможно е да се чува много слаб звук при осветяване – това не означава дефект. Осветяването може да се забелязва трудно при пряка слънчева светлина. Осветяването на часовника се изключва автоматично при звучене на алармата. При включено осветление се вижда проблясване при движението на минутната стрелка – това не означава дефект. Осветяването при часовници модул 2338 касае дигиталния и аналоговия дисплей. Осветяването при модул часовници 2337 касае само дигиталния дисплей, а при модули 2374, 2384 и 2705 – само аналоговия дисплей
 
Основен режим
В този режим се настройва текущия час. При невярна настройка на дигиталното време, календарът също ще показва неверни данни. Настройване на часа на дигиталния дисплей:

 1. Задръжте натиснат бутон С докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете бутон А, за да нулирате секундите. Ако при нулирането секундите са били в диапазона от 30 до 59, то секундите стават 00 и минутите се увеличават с 1. Ако секундите са били от 00 до 29, минутите не се променят.
 3. Натиснете бутон С, за да започнат да мигат часовете
 4. Натискайте бутон А, за да увеличавате показанието на часа или задръжте бутон А за промяна с бърза скорост
 5. Натиснете бутон С, за да започнат да мигат минутите
 6. Натискайте бутон А, за да увеличавате показанието на минутите или го задръжте за промяна с бърза скорост
 7. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна формата на часа – 12-часов или 24-часов
 8. Натискайте бутон А, за да изберете желания формат. При 12-часов формат на дисплея се появява индикатор Р за часовете след обяд. За часовете преди обяд няма индикатор
 9. Натиснете бутон С за изход от екрана за настройка. Ако останете на екран с мигащ символ и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в основен режим
 10. Настройване на стрелките – В който и да е режим натиснете бутон В с тънък предмет – така се настройват аналоговите стрелки. Всяко натискане придвижва стрелките напред с 20 секунди. Задръжте натиснат бутона з апромяна с бърза скорост.
 
Календар на часовника
Настройване на датата
 1. Задръжте натиснат бутон С за влизане в екрана за настройка. Натискайте бутон С еднократно  докато изберете за промяна символите за месец, които трябва да започнат на мигат на екрана
 2. Натискайте бутон А, за да увеличавате показанието или задръжте бутона за промяна с бърза скорост
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна деня
 4. Натискайте бутон А, за да увеличавате показанието или го задружте за бърза скорост
 5. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна деня от седмицата
 6. Натиснете бутон А, за да изберете следващия ден
 7. Натиснете бутон С за изход от екрана за настройка. Ако останете на екрана с мигащ символ и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в режим Календар
 
Аларма на часовника
Когато е включена ежедневната аларма, тя звучи всеки ден в настроения час в продължение на 20 секунди. След като е започнала да звучи, алармата може да бъде спряна с натискането на които и да е бутон на вашия часовник. Когато е включен ежечасов сигнал, часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. За да тествате как звъни алармата, в който и да е режим (без екраните за настройка), задръжте бутон А. При всяко тестване на алармата на вашия часовник ще чувате различен сигнал – общо 4 вида. Последният избран ще се използва за алармите. Имайте предвид, че задържането на бутон А променя също така и режима.
 
Настройване на алармата, включване и изключване на аларма и ежечасовия сигнал
 1. Задръжте бутон С докато часовете започнат да мигат
 2. Натискайте бутон А за увеличаване на показанието. Задръжте натиснат бутон А за промяна с бърза скорост.
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна лявата цифра на минутите
 4. Натискайте бутон А за увеличаване на показанието или го задръжте за промяна с бърза скорост
 5. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна дясната цифра на минутите
 6. Натискайте бутон А за увеличаване на показанието или го задръжте за промяна с бърза скорост
 7. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна статуса на алармите.
 8. Натискайте бутон А, за да променяте статус а в следната последователност:
Часовници модули 2337 и 2338 – индикатори отвесна черта и SIG (двете аларми са включени), без индикатор (двете аларми са изключени), индикатор отвесна черта (само ежедневната аларма е включена), индикатор SIG (само ежечасовия сигнал е включен).
Часовници Модул 2374 – индикатори хоризонтална черта и SIG (двете аларми са включени), без индикатор (двете аларми са изключени), индикатор хоризонтална черта (само ежедневната аларма е включена), индикатор SIG (само ежечасовия сигнал е включен).
Часовници Модули 2384 и 2705 – индикатори камбанка и дъгички ( и двете аларми са включени), без индикатори (и двете аларми са изключени), индикатор дъгички (само ежедневната аларма е включена), индикатор камбанка (само ежечасовия сигнал е включен.
 1. Натискайте бутон С за изход от екрана за настройка. Ако останете в екран с мигащ символ и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в режим Аларма.
 
Двойно време – настройване
 1. Задръжте бутон С докато часовете започнат да мигат
 2. Натискайте бутон А за увеличаване на показанието или го задръжте за бърза скорост
 3. Натиснете бутон С за да изберете за промяна минутите
 4. Натискайте бутон А за увеличаване на показанието или го задръжте за бърза скорост
 5. Натиснете бутон С за избиране на 12-часов или 24-часов формат
 6. Натискайте бутон А, за да изберете желания формат. При 12-часов формат на дисплея на часовника трябва да имате индикатор Р за часовете след обяд. За часовете преди обяд няма индикатор.
 7. Натиснете бутон С за изход от екрана за настройка. Ако останете на екран за настройка с мигащ показател в продължение на няколко минути не правите нищо, часовникът автоматично се връща в режим Двойно време. Секундите в режим Двойно време са синхронизирани с тези на Основния режим.
 
Хронометър на часовника
С хронометърът на вашия часовник можете да измервате изминало време до 59 минути 59.99 секунди. Използване на хронометъра:
1. Натиснете бутон С за старт на хронометъра
2. Натиснете бутон С за край на измерването. Можете да натискате бутон С колкото пъти желаете, за да подновявате и спирате измерването
3. Когато приключите с използването на хронометъра, задръжте натиснат бутон С, за го нулирате
 www.chasovnik-bg.com