Часовници Casio Модул 4334

 
Важно! Функциите за измерване, вградени в този часовник, да не се използват за професионални цели. Представяните от часовника данни да се използват като ориентировъчни и относително точни.
 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Stopwatch Mode (Режим Хронометър – този часовник има два режима Хронометър, описани в съответния раздел на упътването), Recall Mode (режим Възпроизвеждане на данни), Countdown Timer Mode (режим Отброяване), Alarm Mode (Режим Аларма), Dual Time Mode (Режим Двойно време), Hand Setting Mode (режим Настройване на стрелките).  Натискането на бутон L в който и да е режим активира осветяването на часовника. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон L – горе вдясно, бутон В – средата вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно.
 
Режим Час, Основен режим
При този часовник дигиталния и аналоговия дисплей са самостоятелни и процедурите за настройването на часа са различни. Този часовник е настроен да използва UTC стойности, които отговарят на всяка часова зона по света. Преди да настроите дигиталния час, трябва да зададете UTC стойността, която за вашия Home Time – мястото, където основно използвате часовника.
Настройване на  дигиталния час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат – това означава, че сте в екран за настройка. Необходимо е да зададете правилно UTC разликата за вашия град, преди да правите каквито и да било други настройки в Основния режим.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: секунди – DST – UTC разлика – час – минути – 12/24-часов формат – година – месец – ден – калибриране на сензора за температура – единици за температура
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутон D и В, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
20 Нулира секундите на 00 Натиснете бутон D
On Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D
 
+9.0 Задаване на UTC разлика Използвайте бутони D (+) и В (-)
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутони D (+) и В (-)
12Н Превключване от 12-часов на 24-часов формат за показване на часа Натиснете бутон D
 
2006 Промяна на годината Използвайте бутони D (+) и В (-)
6-30 Промяна на месеца и деня Използвайте бутони D (+) и В (-)
 
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената година (година, месец, ден). UTC разликата може да бъде в диапазона от -12 до +14, стъпка 0.5 часа. Избрания в Основния режим формат (12-часов или 24-часов) се използва във всички останали режими на часовника. Когато е включено DST (лятно часово време), UTC разликата може да бъде в диапазона от -11 до +15, стъпка 0.5 часа. Винаги когато променяте секундите, аналоговите стрелки също се настройват.
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време.
 
Как да промените DST настройките на дигиталното време
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изберете: включено DST (On) или изключено DST (Of) . На дисплея на часовника се появява индикатор DST, което показва, че е избрана тази настройка. Този индикатор се вижда на екраните на следните режими: Основния режим, Аларма и Настройване на стрелките.
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход
 
Настройване на аналоговото време
Часа на аналоговите стрелки не е синхронизиран и не показва часа на дигиталния дисплей, затова трябва да се настрои отделно.
 1. В Основния режим час натиснете бутон С шест пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D и В, за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
Промяната ще спре автоматично, ако стрелките се превъртят повече от 12 часа или ако се включи аларма.
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана. Този часовник автоматично прави фина настройка на минутната стрелка при излизане от режима за настройка, за да съвпадне с вътрешното отброяване на секундите. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
Този часовник има два режима Хронометър: режим Обикновен хронометър и режим Двоен хронометър. И в двата режима максимално измерваното време може да бъде 23 часа 59 минути 59.99 секунди. И двата режима измерват време с единица 1/100 от секундата през първия час и единица 1 секунда след това. Режим Обикновен хронометър на часовника (ST1) показва общо изминало време и времена за отделни етапи (lap time) за едно превозно средство или за един бегач. Режим Двоен хронометър на часовника (ST2) може да бъде използван за измерване на изминало време при две превозни средства или двама бегачи едновременно, включително отделни lap времена за отделни етапи и също така за разликата между двамата състезатели. Данните от двата режима Хронометър се записват автоматично в паметта на часовника и могат да бъдат възпроизведени по-късно. След достигане на този лимита си хронометърът продължава да отброява отново от 0 докато не бъде спрян от вас. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Как да изберете режим Обикновен хронометър или режим Двоен хронометър
В режим хронометър натиснете бутон А, за да изберете Обикновен или Двоен хронометър. Не можете да превключвате от единия на другия режим, ако в момента се извършва измерване на изминало време. След като натиснете бутон А и нулирате изминалото време, трябва отново да натиснете бутон А за превключване на режимите. Екраните и на двата режима показват броя на свободните записи (в горната част на дисплея на часовника). В паметта на този часовник могат да бъдат съхранени до 50 записа, общо за двата режима на хронометъра.
 
Използване на режим Обикновен хронометър
В този режим можете да измервате изминало време и времена за отделни етапи, но само за един състезател.
 1. Когато сте в режим Обикновен хронометър, натиснете бутон D за начало на измерването
 2. За да покажете време за една обиколка (един етап), натиснете бутон D докато е в процес измерване на изминало време. След около 10 секунди горния дисплей на часовника ще се промени автоматично и ще отброява времето за следващия етап, а в долната част на дисплея ще виждате общото време. Всяко натискане на бутон D по време на измерването прави запис в паметта, съдържащ информация за пореден номер, време за етапа и общо време. Номерата на отделните етапи могат да бъдат от 01 до 99. След достигане на 99, натискането на бутон D не показва време за отделния етап (общото изминало време продължава да бъде отброявано без да се спира). През първия час хронометърът показва изминалото време в минути, секунди и стотни. След първия час на дисплея на часовника ще виждате изминалото време в часове, минути, секунди.
 3. За край и нулиране на измерването натиснете бутон А
 
Използване на режим Двоен хронометър
Таблицата показва как се прави измерването при двама състезатели (Измерване А и Измерване В). В долната част на дисплея часовника показва Измерване А, а в горната част – Измерване В. В режим Двоен хронометър можете да започнете измерването от Измерване А или от Измерване В.
 
  Започва първото изминало време Показва време за отделните етапи Започва другото изминало време Показва времето за отделни етапи на другото изминало време Нулира показанията за изминало време
Измерване А Натиснете бутон D Натиснете бутон D Натиснете бутон В Натиснете бутон В Натиснете бутон А
Измерване В Натиснете бутон В Натиснете бутон В Натиснете бутон D Натиснете бутон D
 
Номерът на етапа за текущото измерване на време за отделните етапи (А или В) се появява отляво в средата, а съответното време за дадена обиколка се появява в горната или долната част на дисплея на вашия часовник. Другата част на дисплея (горната или долната) показва измерване на изминало време. След около 10 секунди дисплеят ще се промени автоматично за измерване на следващия етап (обиколка). Всяко натискане на бутони D и В по време на измерване на изминало време, записва в паметта на вашия часовник номера на етапа и съответното време. Номерата на етапите могат да бъдат от 01 до 99. След 99-та обиколка натискането на бутон D не показва време за отделен етап (измерването на изминало време продължава без да спира). След като започне едно от двете - Измерване А или Измерване В на изминало време и след това започне другото измерване, показването на време за отделен етап за едното от времената ще покаже времето за отделен етап за другото време, както и разликата между Измерване А и Измерване В. След около 5 секунди дисплеят на часовника ще се промени автоматично за измерване на следващия етап (обиколка). След като натиснете единия от бутоните, за да покажете едното от времената за отделен етап (без да показвате разликата във времената за отделен етап), натискането на другия бутон показва за около 5 секунди другото време за отделен етап, както и разликата между двете времена за отделен етап. Индикаторът +- от екрана за разликата между времената за отделен етап показва, че двете времена са за една и съща обиколка. На дисплея на часовника се появява индикатор – ‘ - -  ‘’ - - - , ако разликата между времената за отделни етапи е по-голяма от 10 минути. Натискането на бутон А спира измерването на изминало време и нулира показанието. По време на първия един час хронометърът на този часовник Casio измерва изминалото време в минути, секунди и стотни, а след първи час – в часове, минути, секунди. Използвайте режим Възпроизвеждане на данни, за да видите информацията от паметта на часовника.
 
Възпроизвеждане на данни от хронометъра
Можете да използвате режим Възпроизвеждане на данни, за да видите отново или изтриете данни от хронометъра, записани в паметта на часовника. Вашият часовник автоматично създава записи, които се записват в паметта. Възпроизвеждане на записи с данни за хронометъра:
 1. Влезте в режим Възпроизвеждане на данни. Първо се появява екрана с последно направения запис. Всеки екран с даден запис показва: дата на създаване (в горната част на дисплея), режима на хронометъра, в който е бил създаден конкретния запис (в средата на дисплея), поредния номер на записа (в долната част на дисплея).
 2. Използвайте бутон А да преминете през екраните на всички записи и да изберете желания от вас. Записите са номерирани от 01 (най-стария) до 50.
 3. Натискайте бутони D (+) и В (-), за да видите данните за конкретния запис.
 4. Когато измерването е била направено в режим Обикновен хронометър (ST1) ори натискането на бутони D и В ще видите последователно следните данни.
Главен екран на записа – показва дата на създаване (в горната част на дисплея); режима на хронометъра, в който е създаден конкретния запис (в средата на дисплея); поредния номер на записа (в долната част на дисплея)
Екран с най-добро време – показва номер на обиколката с най-добро време (в горната част на дисплея); индикатор Best за най-добро време ( в средата на дисплея); най-добро време (в долната част на дисплея). Най-доброто време се отнася само за най-новия запис
Екран за времето през първия етап / обиколка – показва времето (в горната част на дисплея); поредния номер на обиколката (в средната част на дисплея); общо изминало време (в долната част на дисплея)
Екран за времето през втория етап / обиколка – показва времето (в горната част на дисплея); поредния номер на обиколката (в средната част на дисплея); общо изминало време (в долната част на дисплея)
Така, когато стигнете до последната обиколка от дадения запис, най-долу ще видите общото време за дадения запис, сбор от времената за отделните етапи.
 1. Когато измерването е била направено в режим Двоен хронометър (ST2) ори натискането на бутони D и В ще видите последователно следните данни.
Главен екран на записа – показва дата на създаване (в горната част на дисплея); режима на хронометъра, в който е бил създаден записа (в средата на дисплея); поредния номер на записа (в долната част на дисплея)
Екран с най-добро време – един след друг през 1 секунда ще видите 2 екрана: Екран 1 – показва номер на обиколката с най-добро време за Измерване В (в горната част на дисплея); индикатор Best за най-добро време (в средата на дисплея); номер на обиколката с най-добро време за Измерване А (в долната част на дисплея). Най-доброто време се отнася само за най-новия запис. Екран 2 – показва най-добро време за измерване В (в горната част на дисплея); индикатор Best за най-добро време (в средата на дисплея); номер на обиколката с най-добро време за Измерване В (в долната част на дисплея).
Екран за времената през първия етап / обиколка – показва времената от измервания А и В (в горната част на дисплея); поредния номер на обиколката (в средата на дисплея).
Екран за времената през втория етап / обиколка -  показва времената от измервания А и В (в горната част на дисплея); поредния номер на обиколката (в средата на дисплея).
Следват екраните с времената за всички следващи етапи / обиколки.
 
Изтриване на данни от хронометъра
 1. В режим Възпроизвеждане на данни използвайте бутон А, за да преминете през всички записи и изберете този, който искате да изтриете. Ако покажете данните с времето за дадена обиколка / етап, а не главния екран на даден запис), изтриването на данните изтрива също така целия запис, част от който е дадения етап.
 2. Задръжте бутони D и В докато часовникът издаде кратък звук и индикаторът CLR спре да мига. Това ще изтрие всички данни от текущия запис. Изтриването на най-новия запис ще изтрие също така данните за най-добро време.
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 100 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има възможност за автоматично повторно отброяване, което започва отново да отброява зададената стойност при достигане на 0. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване за начало на отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон С и след това да настинете бутон А. Това връща началното време на отброяването.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея в режим Отброяване се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А докато часовете на началното време започнат да мигат. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник
 2. Натиснете бутон С, за да изберете какво ще настройвате: часове, минути или автоматично подновяване
 3. Когато мигат минутите, използвайте бутони D и В да ги променяте. Когато мигат часовете или минути, използвайте бутони D (+) и В (-). За включване или изключване на автоматичното подновяване натиснете бутон D. За да зададете начално време на отброяването 100 часа, изберете 0:00. Когато е включено автоматичното подновяване да дисплея в режим  Отброяване се появява индикатор две стрелки в кръг една след друга. Честото използване на повторно отброяване изтощава батерията.
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Аларма на часовника
Ако е активирана алармата на вашия часовник, тя ще звъни в определеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима, в който се намира часовника. Може да спрете алармата след като е започнала да звучи с натискането на който и да е бутон. Можете да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Алармата и ежечасовия сигнал се активират спрямо дигиталното време на часовника. За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D. Всички операции в този раздел можете да направите в режим Аларма, в който влизате с натискане на бутон С.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте натиснат бутон А докато часовете започнат да мигат – това е екран за настройка. Това действие автоматично включва алармата
 2. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часове или минути (избрания показател започва да мига)
 3. Когато мига показателя, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. Ако използвате 12-часов формат, трябва да имате предвид, че за часовете преди обяд има индикатор А, а за часовете след обяд има индикатор Р.
 4. Натиснете бутон А да излезете от екрана за настройка
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да преминете през различните настройки. Когато са включени алармата и ежечасовия сигнал индикаторите са видими за всички режими.
 
Настройка Черни фигури на бяла основа Бели фигури на черна основа
Аларма изключена
Сигнал изключен
Няма индикатори
Бели полета за двете настройки
Няма индикатори
Черни полета за двете настройки
Аларма включена
Сигнал изключен
Черно поле за алармата
Бяло поле за сигнала
Бяло поле за алармата
Черно поле за сигнала
Аларма изключена
Сигнал включен
Бяло поле за алармата
Черно поле за сигнала
Черно поле за алармата
Бяло поле за сигнала
Аларма включена
Сигнал включен
Черни полета и за двете настройки Бели полета и за двете настройки
 
Световно време на часовника
Функцията световно време на часовника показва текущо време в 50 града (29 часови пояса) по света. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Времето в друг град можете да видите, като докато сте в режим Световно време изберете код на града. Докато сте в режим Световно време, натискайте бутон D, за да преминете, движейки се на изток, през кодовете на градовете (часови зони) или бутон В да се движите на запад. Ако текущото време за даден град е грешно, проверете UTC стойността на вашия Home Time и текущия час в основния режим. Данните за часовете в този режим са синхронизирани с часа, зададен в Основния режим.
 
 Как да превключвате времето за даден град от стандартно в DST
 1. В режим Световно време използвайте бутони В и D, за да покажете кода на града (часовия пояс), чието време искате да промените.
 2. Задръжте бутон А,з а да превключите между DST (индикатор DST, видим в режим Световно време) и стандартно време (няма индикатор). Имайте предвид, че промяната на DST за даден град, води до промяна за всички градове.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на дигиталния дисплей на часовника се използва електро-луминисцентен панел. При включено автоматично осветяване светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. Необходимо е тази функция да бъде включена от вас. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим (без екрани за настройка), за да осветите дисплея на часовника за около 1-2 секунди. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява в който и да е режим (без режим Настройване на стрелките), ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
В Основния режим задръжте бутон D за 3 секунди, за да включите (има индикатор, видим във всички режими) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Автоматичното осветяване се изключва 6 часа, след като е било активирано, с цел съхраняване на батерията. Ако желаете да продължите използването на тази функция, трябва да я включите отново. Осветяването е невъзможно, когато звучи аларма.
 
Допълнителна информация
Този раздел включва бележки относно някои функции на часовника.
 
Режими Хронометър – по-долу е описано как да записвате данни и как да извършвате измервания в режимите с хронометър на часовниците от този модул.
 
Управляване на данни от паметта
Натискането на бутон D в режим Обикновен хронометър или на бутони D и В в режим Двоен хронометър за старт на ново измерване на изминало време, създава нов запис в паметта на часовника. Нов запис се създава всеки път, когато започнете ново измерване на изминало време. Всеки запис съдържа начален екран и записи на времената за всички етапи, записани по време на измерването. Капацитета на паметта на този часовник е 50 записа. Ако паметта се запълни, следващия нов запис, ще изтрие автоматично най-стария съществуващ.
 
Как се записват в паметта данните от хронометъра
Данни при режим Обикновен хронометър
 
Действие с бутоните при измерване Описание на запаметяването на данните
При нулирано показание, натиснете бутон D за начало Създава нов запис (ST1). Записва датата, когато е натиснат бутона и поредния номер на записа
Натиснете бутон D да видите времето на етапа Създава нов запис при всяко натискане на бутона. Записва времето за етапа и общото изминало време при натискането на бутона
Натиснете бутон А да видите общото изминало време и да нулирате Нулира изминалото време без да записва данните
 
Данни при режим Двоен хронометър
 
Действие с бутоните при измерване Описание на запаметяването на данните
При нулирано показание, натиснете бутон D и В за начало Създава нов запис (ST2). Записва датата, когато е натиснат бутона и поредния номер на записа
Натиснете бутон D и В да видите времето за етапа Създава нов запис при всяко натискане на бутона. Записва времето за етапа при натискането на бутона
Натиснете бутон А да видите общото изминало време и да нулирате Нулира изминалото време без да записва данните
 
Термометър на часовника
Измерване се извършва на всяка четна минута. Можете да изберете Целзий или Фаренхайт за единица на термометъра. Екрана за термометъра на този часовник показва стойността в единици от 0.1 градус Целзий (или 0.2 Фаренхайт). Допустимите граници на термометъра на часовника са от -10 до +60 градуса по Целзий. Ако забележите някакви грешки при отчитане, можете да калибрирате сензора за температура на вашия часовник. Важно! Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда.
 
Калибриране на сензора на часовника за температура
Този сензор е фабрично калибриран и не би трябвало да е необходима допълнителна калибрация. Ако все пак установите сериозни грешки в отчитането, можете да го калибрирате (настроите), както е указано по-долу. Неправилното калибриране може да доведе до неправилни резултати. Винаги, когато можете, сравнявайте часовника с друг точен термометър. Ако се налага настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути, за да се стабилизира температурата на часовника.
 
Как се калибрира сензора за температура
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете 9 пъти бутон С, за да видите екрана за калибриране
 3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да настроите стойността. Стъпката за промяна е 0.1 градус по Целзий. Границите за задаване на стойност са +10 градуса по Целзий. Едновременното натискане на бутони D и В връща отново фабричната калибрация (индикатор - -). Калибрирането на сензора не е възможно, ако текущите температурни стойности са извън допустимите (от -10 до +60 градуса по Целзий). Калибрирането на сензора не оказва влияние върху стойности вече записани в паметта.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройки.
 
Промяна на единиците за температура
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете 10 пъти бутон С, за да видите екрана за настройка на единиците
 3. Използвайте бутон D, за да изберете желания показател за настройка: температура C или F (Целзий или Фаренхайт). Фабричната настройка на часовници Casio от този модул е по Целзий.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Функция за автоматично връщане – ако оставите часовника в режими Възпроизвеждане на данни, Аларма или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Звук при натискане на бутони на часовника – този звук може да бъде включен или изключен по ваше желание. Алармите не се влияят от изключване на звука на бутоните. За включване и изключване звука на бутоните, в който и да е режим на часовника (без екраните за настройка с мигащ символ) задръжте бутон С за около 3 секунди. При изключен звук на дисплея на часовника се появява индикатор.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2099. При 12-часов има индикатор А за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа няма индикатор. Разликата в часа прямо Гринуич е на базата на UTC (Universal Time Coordinated) - световен стандарт за час, основаващ се на прецизни измервания с атомни часовници, които отчитат времето до микросекунди.
 
Световно време – отброяването на секундите в режим Световно време е синхронизирано с отброяването в основния режим. Всички времена в режим Световно време се калкулират на основата на часа в Основния режим и стойността на UTC разликата.
 
Предпази мерки при осветяване – електро-луминисцентния панел на часовника губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. При осветяване на дисплея на часовника е възможно да се чува много слаб звук от вибрациите на El панела, което не означава повреда във вашия часовник. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, когато се занимавате с физически активни дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. За да се включи автоматичното осветяване при насочване часовника към лицето ви, ръката ви трябва да бъде успоредна на земята. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето. Осветяването се изключва, когато настройвате неговата продължителност. Понякога часовника се включва 1 секунда след като го насочите към лицето си – това не означава проблем. Възможно е да чуете много слаб звук, когато движите бързо часовника, който се дължи на механичното действие на автоматичното осветяване – това не означава проблем.