Часовници Casio Модул 3796

 
Важно! Функциите за измерване, вградени в този часовник, да не се използват за професионални цели. Представяните от часовника данни да се използват като ориентировъчни и относително точни. Данните за местоположение и фази на луната да не се използват в навигацията. Графиката за приливи и отливи дава само приблизителни стойности.
 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Фази на луната / приливи и отливи (Moon / Tide Data Mode), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (режим Отброяване), Alarm Mode (Режим Аларма), Dual Time Mode (Режим Двойно време), Hand Setting Mode (режим Настройване на стрелките).  Натискането на бутон В в който и да е режим активира осветяването. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно.
 
Режим Час, Основен режим
При този часовник дигиталния и аналоговия дисплей са самостоятелни и процедурите за настройването на часа са различни. Индикаторът за фаза на луната показва текущата фаза според датата, зададена в Основния режим. Графиката за приливи и отливи показва промените за текущата дата според часа, зададен в Основния режим. Трябва да имате предвид, че фазите на луната, данните от графиката за приливи и отливи, данните за местоположение няма да бъдат коректни, ако не сте настроили правилно датата и часа в Основния режим, както и Home Site. В Основния режим можете да настройвате и виждате текущите дигитални час и дата. При дигиталното време можете също така да зададете настройка за лятно време DST.
 
Настройване на  дигиталния час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат – това означава, че сте в екран за настройка.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: секунди – DST – час – минути – година – месец – ден
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутон D и В, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
20 Нулира секундите на 00 Натиснете бутон D
DST OFF Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
 
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна на показанието
2006 Промяна на годината
6-30 Промяна на месеца и деня
 
 1. Натиснете 2 пъти бутон А за изход от екрана за настройка
Първото натискане на бутон А показва екрана за настройка на разликата спрямо UTC. При рестартиране само на секундите (без промяна на UTC, часовете или минутите) аналоговата стрелка на минутите се настройва автоматично. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената година (година, месец, ден).
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време.
 
Как да промените DST настройките на дигиталното време
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изберете: включено DST (On) или изключено DST (Of) . На дисплея на часовника се появява индикатор DST, което показва, че е избрана тази настройка. Този индикатор се вижда на екраните на следните режими: Лунни цикли / Приливи и отливи (само в екрана приливи и отливи), Аларма и Настройване на стрелките.
 4. Натиснете два пъти бутон А за изход
 
Данни за Home Site (местоживеене)
Фазите на луната и графиката за приливи и отливи няма да са верни, ако не сте въвели коректни данни за местоположение (UTC стойност, географска дължина и лунния интервал / цикъл). UTC стойността представлява разликата на часовата зона по местоживеене спрямо GMT (часа по Гринуич). Лунният интервал е времето на преминаването на луната над даден меридиан, следващата връхна точка за същия меридиан. Лунните интервали се представят в часове и минути. Фабричната настройка за Home Site е Токио/ Япония. Необходимо е да го промените спрямо местоживеенето си. Настройките за Токио са: разлика спрямо GMT (+9.0), дължина (140 градуса на изток), лунен цикъл (5 часа и 20 минути).
 
Задаване на данните за местоживеене (Home Site)
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете отново бутон А, за да влезете в екрана за настройка на UTC разликата
 3. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: UTC разлика, географска дължина (стойност), географска ширина ( източна ширина / западна ширина, интервал за преминаване на луната (часове), интервал за преминаване на луната (минути).
 4. Когато мига съответния показател използвайте бутони D и В да го променяте по следния начин: UTC разлика ( на дисплея на вашия часовник е показано +9 UTC) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност от -12,0 до +14,0 и стъпка 0,5 часа; Географска дължина (на дисплея на часовника е показана стойност 140 градуса Е LON) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност в рамките от 0 градуса до 180 градуса, стъпка 1 градус; Географска ширина изток/запад (на дисплея на часовника е показана стойност 140 градуса Е LON) - използвайте бутони D за избор на Е източна или W западна; Часове и минути на лунния цикъл (на дисплея е показана стойност и индикатор INT) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна
 5.  Когато е включен DST за дигиталното време, UTC разликата може да бъде зададена в областта от -11 до +15, стъпка 0.5 часа
 6. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Избор на 12-часов или 24-часов режим за часа
В Основния режим натиснете бутон D, за да изберете 12- или 24-часов режим за показване на часа. При 12-часов от лявата страна на цифрата за часа има индикатор А за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа няма индикатор. Формата, който сте избрали в основен режим, се прилага във всички останали режими. Индикаторите А и Р не се виждат в екраните на режими Отброяване и Двойно време.
 
Настройване на аналоговото време
Часа на аналоговите стрелки не е синхронизиран и не показва часа на дигиталния дисплей, затова трябва да се настрои отделно.
 1. В Основния режим час натиснете бутон С шест пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D и В, за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
Промяната ще спре автоматично, ако стрелките се превъртят повече от 12 часа или ако се включи аларма.
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана. Този часовник автоматично прави фина настройка на минутната стрелка при излизане от режима за настройка, за да съвпадне с вътрешното отброяване на секундите. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Moon/Tide Data – режим Фази на луната / Приливи и отливи
Този вид данни ви дават информация за възрастта и фазата на луната за определена дата, промените в прилива и отлива за дадени дата и час в конкретния Home Site. Ако предполагате, че тези данни не са верни, трябва да проверите настройките в Основния режим (час, дата, Home Site). Всички операции в този раздел се извършват в режим фази на луната / Приливи и отливи, в който се влиза с натискане на бутон С. Екрани в този режим – всяко натискане на бутон А превключва от екрана с фазите на луната на екрана с приливи и отливи. Първоначалният екран за приливи и отливи показва състоянието към 6:00 часа сутринта. Екрана с данните за луната показва възрастта на луната и фазата на луната за текущата дата. Когато на дисплея на вашия часовник виждате екрана с приливи и отливи, натиснете бутон D за преминаване на следващия час. Когато на дисплея виждате екрана за данните за луната, натиснете бутон D за преминаване на следващия ден. Можете също така да зададете конкретна дата (година, месец, ден) и да видите данните за приливи и отливи и данните за фазата на луната. При влизане в режим Фази на луната / Приливи и отливи първо виждате екрана, който сте видели последно при предишното си влизане.
 
Задаване на конкретна дата
 1. В режим Фази на луната / Приливи и отливи задръжте бутон А докато годината започне да мига
 2. Натиснете бутон С, за да избирате последователно: година, месец, ден
 3. Когато мига показателя, използвайте бутони D (+) и В (-) за да го промените. Датата може да бъде настроена в диапазона от 01.01.2000 г. до 31.12.2099.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройки
 5. Натиснете бутон А за превключване от екрана с данните за луната на екрана с приливи и отливи
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон D старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има възможност за автоматично повторно отброяване, което започва отново да отброява зададената стойност при достигане на 0. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване за начало на отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон С и след това да настинете бутон А. Това връща началното време на отброяването.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея в режим Отброяване се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А докато часовете на началното време започнат да мигат. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник
 2. Натиснете бутон С, за да изберете какво ще настройвате: часове, минути или автоматично подновяване
 3. Когато мигат минутите, използвайте бутони D и В да ги променяте. Когато мигат часовете или минути, използвайте бутони D (+) и В (-). За включване или изключване на автоматичното подновяване натиснете бутон D. За да зададете начално време на отброяването 24 часа, изберете 0:00. Когато е включено автоматичното подновяване да дисплея в режи  Отброяване се появява индикатор. Честото използване на повторно отброяване изтощава батерията.
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник Casio можете да настроите 3 независими мултифункционални аларми с час, минути, месец и ден. Една от алармите е snooze аларма (дрямка). При включена аларма тя звучи независимо в кой режим се намирате в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. Snooze алармата се включва общо 7 пъти през интервал от 5 минути или докато не бъде спряна от вас с натискане на произволен бутон на часовника. Ако по време на 5-минутния интервал на snooze алармата, направите някоя от посочените операции, текущата snooze аларма се отменя: влизане в екрана за настройка в Основния режим или извеждане на дисплея екрана за настройка на snooze алармата. За да тествате как звучи алармата на часовника, задръжте бутон D в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С. В режим Аларма има 3 екрана за аларми, номерирани от 1 до 3. Аларма номер 1 може да бъде зададена като snooze или еднократна аларма, а аларми номер 2 и 3 могат да бъдат само еднократни аларми.
 
Видове аларми
Вида на алармата се определя взависимост от зададените настройки. Ежедневна аларма – задайте час и минути за време на алармата и тя ще се включва всеки ден в зададеното време. Аларма за определена дата – задайте месец, дата, час и минути и алармата на часовника ще се включи в конкретния ден в конкретния час. Аларма за определен месец – задайте месец, час и минути на алармата и така тя ще се включва всеки ден само през зададения месец. Ежемесечна аларма – задайте ден, час и минути и алармата на часовника ще се включва всеки месец в определения ден и час.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да минете през екраните за аларми и изберете тази, която искате да настроите:  -1, -2, -3, :00. Ако искате да конфигурирате snooze алармата изберете аларма -1.
 2. След като сте избрали желаната аларма, задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат. Това автоматично включва алармата на часовника.
 3. Използвайте бутон С да изберете за промяна (започва да мига) някой от следните показатели: часове, минути, месец, ден.
 4. Докато мига съответния показател, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяната им. За да настроите аларма, която не включва месец (ежедневна или ежемесечна), въведете – (тире) за месец. Докато мига месеца, натискайте бутони D и В, за да се появи символ – (тире) между 12 и 1. За да настроите аларма, която не включва ден (ежедневна аларма за определен месец), въведете - - за ден. Докато мига деня, натискайте бутони D и В, за да се появи символ - - между последния ден от месеца и 1.
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на аларми 2 и 3 и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя от алармите 2 или 3 или на ежечасов сигнал :00.
 2. Натиснете бутон А, за да включите (има индикатор в съответния екран) или изключите алармата. Индикаторът за включена аларма се вижда във всички режими (ALM за аларми 2 и 3) и SIG за ежечасов сигнал.
 
Избор на действие на Аларма 1
 1. В режим Аларма използвайте бутон D да изберете аларма 1.
 2. Натискайте бутон А да минете през различните варианти: включена еднократна аларма (индикатор ALM), включена snooze аларма (индикатор SNZ ALM) и изключена аларма (няма индикатор). Индикаторите за включена аларма се виждат във всички режими на часовника. Индикаторът за включена snooze аларма мига по време на 5-минутните интервали. Влизането в екрана за настройка на аларма 1 докато snooze аларма е включена, автоматично изключва snooze аларма и я прави еднократна за деня.
 
Dual Time Mode – Двойно време
Този режим ви дава възможност да следите часа в друг град. За часа в режим Двойно време можете да изберете лятно (DST) или стандартно време. В този режим секундите са синхронизирани с тези на Основния режим. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон С за влизане в режим Двойно време
 2. В режим двойно време задръжте бутон А докато настройката за DST започне да мига – значи, че сте в екран за настройка
 3. Използвайте бутони В и D, за да настроите двойното време на часовника – DST, час, минути. Натискането на бутони D (+) и В (-) променя часа и минутите. За избиране на DST (лятно време, индикатор On) и стандартно време (индикатор Of) натиснете бутон D. Индикаторът DST в екрана на режим Двойно време показва, че тази функция е включена.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана с настройки
Осветяване на часовника
За осветяване на дисплея на часовника се използват два електро-луминисцентни панела. Можете да укажете предварително каква да бъде продължителността на осветяване – 1.5 или 3 секунди. За осветяване на дисплея натиснете бутон В в който и да е режим (без екрани за настройка), за да осветите дисплея на часовника.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато започнат да мигат секундите
 2. Натиснете бутон В, за да промените продължителността на осветяването 3 секунди (има индикатор) или 1.5 секунди (има индикатор)
 3. Натиснете бутон А за изход от този екран
 
Допълнителна информация
Този раздел включва някои бележки относно някои функции на часовника.
 
Индикатор за фазите на Луната
Индикаторът за лунни фази на този часовник показва текущата фаза на луната, както следва:
 
Възраст на луната 0.0 – 1.8
27.7 – 29.5
1.9 – 5.5 5.6 – 9.2 9.3 – 12.9 13.0 – 16.6 16.7 – 20.2 20.3 – 23.9 24.0 – 27.7
Фаза на луната новолуние   първа четвърт (нарастване)   пълнолуние   последна четвърт (смаляване)  
 
Индикаторът за фазата на луната показва луната така, както се вижда по обяд, гледайки от северното полукълбо в посока юг. Ориентацията ляво – дясно на лунната фаза е обърната, ако се гледа от южното полукълбо или от точка, близо до екватора.
 
Лунни фази и възраст на луната
Луната преминава през 29.53-дневен цикъл. През това време тя расте и намалява според това как слънцето я осветява и според съответните позиции на земята, слънцето и луната. Колкото е по-голямо ъгловото разстояние между луната и слънцето (ъгълът с луната спрямо посоката, от която слънцето се вижда от земята), толкова по-голяма е осветената от слънцето част. Часовникът представя приблизително възрастта на луната, като започва от ден 0 на цикъла. Поради това, че при изчисленията на възрастта на луната се използват само цели числа (без дроби) допустимата грешка при определяне възрастта на луната е +/- 1 ден.
 
Графика за приливи и отливи
Графиката за приливи и отливи на този часовник използва стрелки. Текущото показание се обозначава от стрелката, която е издължена. Когато стрелката е в положение най-долу, налице е отлив. Когато стрелката се премества по посока на часовниковата стрелка, прилива се усилва. Максимален е прилива, когато стрелката е в най-горно положение.
 
Приливни и отливни движения
Приливите и отливите са покачването и понижаването нивото на водата в океани, морета, заливи и други водни басейни, причинени от гравитационното взаимодействие на луната, земята и слънцето. Приливи/Отливи настъпва средно на всеки 6 часа. Графиката за приливи и отливи на този часовник показва промените, базирани на преминаването на луната над меридиан и също така базирани на лунните интервали. Лунните интервали са различни в зависимост от местоположението ви. Затова за да получавате коректни данни за графиката, трябва да зададете лунен интервал.
 
Лунен интервал
Теоретично прилив настъпва при преминаване на луната над меридиан, а отлив настъпва около 6 часа по-късно. Действителният прилив настъпва малко по-късно заради фактори като вискозитет, триене и подводна топография. Времето от преминаване на луната над меридиана по време на прилив и по време на отлив се нарича лунен интервал. Когато зададете лунен интервал за този часовник, използвайте разликата във времето на преминаване на луната над меридиана по време на прилив.
 
Звук при натискане на бутони на часовника – този звук може да бъде включен или изключен по ваше желание. Мултифункционалните аларми и алармата в режим Отброяване ще звучат дори ако звукът на бутоните на часовника е изключен. За включване и изключване звука на бутоните, в който и да е режим на часовника (без екраните за настройка с мигащ символ) задръжте бутон С. При изключен звук на дисплея на часовника се появява индикатор зачертана нота, който е видим във всички режими.
 
Функция за автоматично връщане – ако оставите часовника в режими Фази на луната / Приливи и отливи, Аларма или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2099.
 
Предпази мерки при осветяване – Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.