Часовници Casio Модул 3357

 
Преди да използвате часовника той трябва да бъде изложен известно време на пряка слънчева светлина. Можете да използвате часовника дори и по време на зареждане на пряка светлина. Ако дигиталният дисплей на часовника не показва нищо и е черен с индикатор PS, това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време. Ако часовникът е оставен на тъмно за няколко дни, стрелките също спират да се движат. Часовникът ще излезе от спящ режим, ако го оставите на добре осветено място или ако натиснете който и да е бутон. Фабрично тази функция на часовника е включена.
 
About this manual – Обща информация за упътването
Действията на бутоните на часовника са както следва: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно. Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг: Основен режим, режим Индикатор за заряда на батерията, режим Световно време, режим Аларма, режим Хронометър, режим Настройване на стрелките. Натискането на бутон В в който и да е режим осветява дисплея на часовника.
 
Режим Час, Основен режим
Използвайте този режим, за да видите и настроите текущите време и дата. Докато сте в този режим натиснете бутон А, за да видите последователно следните екрани: в средното кръгче последователно се сменят дата (или ден от седмицата през 2 секунди), секунди, час с минути.
 
Настройване на  дигиталния час и дата
Този часовник използва Home City – града, в който пребивавате и най-често ще използвате часовника. Когато настройвате дигиталното време, трябва да изберете коректен Home City. Ако за вашия град не е даден отделен код, изберете код на град от вашата часова зона. Всички времена в режим Световно време са съобразени с избрания тук Home City.

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига – това означава, че сте в екран за настройка.
 2. Използвайте бутон D, за да изберете кода на града, който искате да е ваш Home City. Това трябва да бъде направено преди останалите настройки на часовника.
 3. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: код на града – DST – 12-часов/24-часов формат- секунди – час – минути – година – месец – ден – пестене на енергия
 4. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутон D, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
TYO Променяне кода на града Използвайте бутони D (на изток)
DST OFF Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
 
12H Превключване между 12-часов (12Н) и 24-часов (24Н) режим Натиснете бутон D
20 Нулира секундите на 00 Натиснете бутон D
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутон D за увеличение на показанието
2004 Промяна на годината
6-30 Промяна на месеца и деня
 
 1. След като направите настройките, натиснете бутон А за изход от екрана за настройки. Когато излезете от екрана за настройките, стрелките автоматично се сверяват спрямо дигиталното време.
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време.
 
Как да промените DST настройките
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига, което означава,ч е сте в екрана за настройка
 2. Натиснете бутон D, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да изберете: включено DST (On) или изключено DST (Of) . На дисплея на часовника се появява индикатор DST, което показва, че е избрана тази настройка.
 4. Натиснете бутон А за изход
 
Аналогов час
Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с цифровото и се пренастройва автоматично, когато настройвате цифровото. Забележка! Стрелките на часовника се придвижват до новото положение, когато се случи някое от следните неща: променяне настройките на дигиталното време; когато промените Home City и/или DST настройката. Ако аналоговото време не съвпада с дигиталното по някаква причина, използвайте процедурата, описана в Настройване на аналогово време, за да направите еднакви аналоговата и дигиталната настройка. Когато искате да настроите ръчно както дигиталното, така и аналоговото време на часовника, трябва да се уверите, че предварително сте направили дигиталната настройка.
 
Настройване на аналоговото време
 1. В Основния режим час натиснете бутон С пет пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D и В, за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
Промяната ще спре автоматично, ако стрелките се превъртят повече от 12 часа или ако се включи аларма.
 1. Натиснете бутон А за изход. Когато излезете от екрана минутната стрелка леко ще се донагласи, за да отговаря на секундите. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Световно време на часовника
Функцията световно време на часовника показва текущо време в 30 града (29 часови пояса) по света. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза чрез натискане на бутон С. За да видите часа в друг град натиснете бутон D, за да преминете на изток през кодове на градовете (часовите зони). Кода на града се вижда за около 2 секунди и след това се замества от текущия час за съответния код. Ако натиснете бутон А докато се вижда часа в режим Световно време, то на екрана ще се появи кода на града за текущо избраната часова зона. Ако текущо избраната часова зона обхваща предимно океан, вместо код на града се появява стойност, показваща разлика със зоната на Гринуичкия меридиан. Ако текущия час за конкретен град не е верен, проверете дали правилно сте задали Home City.
 
Как да превключвате времето за даден град от стандартно в DST
 1. В режим Световно време използвайте бутон D, за да покажете кода на града (часовия пояс), чието време искате да промените.
 2. Задръжте бутон А,з а да превключите между DST (изписва се DST) и стандартно време (не се изписва нищо).
 3. DST индикаторът се появява на дисплея, когато покажете код на град, за който Daylight Saving Time е включено. Настройките за DST/стандартно време касаят само, чиито код е показан в момента. Не влияят върху кодовете на останалите градове. Не можете да включва DST време, когато сте избрали GMT за код на града.
 
Аларма на часовника
Ако е активирана алармата на вашия часовник, тя ще звъни в определеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима, в който се намира часовника. Може да спрете алармата след като е започнала да звучи с натискането на който и да е бутон. Можете да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Алармата и ежечасовия сигнал се активират спрямо дигиталното време на часовника. За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да видите екрана на алармата
 2. Задръжте натиснат бутон А докато часовете започнат да мигат – това е екран за настройка. Това действие автоматично включва алармата
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часове или минути (избрания показател започва да мига)
 4. Когато мига показателя, използвайте бутони D и В за промяна. Ако използвате 12-часов формат, трябва да имате предвид, че за часовете преди обяд няма индикатор, а за часовете след обяд има индикатор Р.
 5. Натиснете бутон А да излезете от екрана за настройка
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма натиснете бутон D, за да видите екрана на алармата
 2. Натиснете бутон А да включите (индикатор on) или изключите (индикатор of) съответната функция. Индикаторът за включена аларма и ежечасов сигнал са видими във всички режими
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 59 минути 59.99 секунди (стойностите са кратни на 1/100 секунди), след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Измерване с хронометъра на часовника
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп*1 – бутон D повторен старт – бутон D стоп*1 – бутон А изчистване
*1 Когато измерването на изминало време е спряно, на дисплея на часовника се виждат през 2 секунди последователно екрана с минути и секунди и екрана със стотни
2. Измерване на отделни времена (split време): бутон D старт – бутон А междинно време*2 – бутон А освобождаване – бутон D стоп*1 – бутон А изчистване
*2 Времената за отделните етапи съдържат и показват последователно индикатор SPL, екран с минути и секунди, екран със стотни. Символите за минути и секунди мигат.
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А междинно време, първият бегач финишира*2, показва времето на първия бегач – бутон D стоп*3, втория бегач финишира – бутон А освобождаване*1, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване.
*3 Когато времето за даден етап е спряно, на дисплея се виждат същите показания, описани в *2 по-горе. В този случай символите за минути и секунди не мигат.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на дигиталния дисплей на часовника се използва диод. Можете да укажете предварително каква да бъде продължителността на осветяване – 1.5 или 3 секунди. При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. необходимо е тази функция да бъде включена от вас. Можете да зададете 1.5 секунди или 3 секунди продължителност на осветяването. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон В в който и да е режим (без екрани за настройка), за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява, ако насочите часовника към лицето си. Имайте предвид, че дисплея няма да се освети, ако в момента е достатъчно светло (тази функция се нарича Пълно автоматично осветяване и е възможна при моделите със соларно захранване). За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
Във всеки режим с изключение на мигащ индикатор (т.е екран за настройка), задръжте бутон В за около 2 секунди, за да включите (има индикатор, видим във всички режими) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Автоматичното осветяване се изключва, когато нивото на батерията достигне ниво 3. Осветяването е невъзможно независимо от настройката включено или изключено, докато сте в екран за настройка на аналоговите стрелки.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато започне да мига кода на града
 2. Натиснете три пъти бутон С, за да изберете и започнат да мигат секундите
 3. Натиснете бутон В, за да промените продължителността на осветяването от 3 секунди (по-голям символ) на 1.5 секунди (по-малък символ)
 4. Натиснете бутон А за изход от този екран
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от електрическата енергия, произведена от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде ориентиран до прозорец така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията се изтощава напълно. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 4 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (Рower Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Нива за заряда на батерията
На дигиталния дисплея на часовника можете да видите заряда на батерията в момента:
Ниво 1 (индикатор НI) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор МID) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор за предупреждение) – всички функции са недостъпни, с изключение на вътрешно поддържане на часа и индикатор за зареждане
Ниво 4 (няма индикатор) – не са възможни функции, включително показване на час.
Индикациите за ниво 1 и 2 са видими само в екрана за нивото на батерията, а индикациите за нива 3 и 4 са видими във всички режими. Мигащият индикатор на ниво 3 ви предупреждава, че батерията е доста изтощена и при първа възможност трябва да изложите часовника на пряка слънчева светлина. Когато батерията достигне ниво 3, аналоговите стрелки автоматично се преместват на 12 часа и спират. Докато се движат стрелките всички индикатори на дигиталния дисплей мигат. При ниво 4 всички функции са недостъпни и настройките се връщат към своите фабрични стойности. Когато батерията достигне ниво 3 можете да използвате функциите, но трябва да настроите часа и датата. Останалите функции на вашия часовник можете да използвате, когато батерията достигне ниво 2 (след като е бил на ниво 4). Индикаторите на дисплея се появяват отново при достигане от ниво 4 на ниво 3. Ако батерията е била на ниво 3 или ниво 4, след зареждане до ниво 2 аналоговите стрелки не съвпадат с дигиталния час и трябва да ги настроите ръчно. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд.
 
Индикатор за възстановяване
Ако много пъти за кратко време използвате осветяването или алармата, на дисплея се появява индикатор R, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: осветяване, кратък сигнал, координация между аналоговия и цифровия дисплей на часовника. Когато батерията на часовника се зареди, индикаторът изчезва и всички функции са отново достъпни. Ако батерията падне до ниво 3 докато индикатора за възстановяване се вижда на дисплея, на екрана за нивото на батерията ще се появи индикатор LO – заредете батерията възможно най-бързо. Ако индикаторът за възстановяване се появява често, това вероятно означава, че батерията вече е с нисък заряд. Поставете часовника на добре осветено място.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Упътване при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 15 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 7 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 39 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 7 часа на ден. При тези условия можете да изпозлвате: 1 осветяване на дисплей (продължителност 1.5 секунди) дневно, 10 секунди действие на алармата дневно. Стабилната работа на часовника изисква често излагане на светлина.
 
Време за зареждане
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) нива 4 и 3 – 3 час; ниво 2 – 54 часа; ниво 1 –15 часа
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – нива 4 и 3 – 9 часа; ниво 2 – 203 часа; ниво 1 – 56 часа
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – нива 4 и 3 – 8 часа; ниво 2 – 328 часа; ниво 1 – 90 часа
- Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса) - 4 и 3 – 169 часа. Останалите нива не могат да бъдат достигнати.
 
Функция за пестене на енергия (Power Saving) – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно, дисплея става черен. Има два вида спящ режим – за дисплея и за функциите. Ако само дисплея е заспал (60-70 минути на тъмно), той се изчиства и на него мига само индикатор PS, всички функции работят, само дисплея не е активен. При втория вариант (6-7 дни на тъмно) дисплея отново е черен и изчистен, индикаторът PS продължава да мига, всички функции са изключени, само часа продължава да се поддържа вътрешно, стрелките се преместват на 12 часа. Ако след излизане от спящия режим аналоговия и дигиталния час не съвпадат, настройките стрелките спрямо дигиталното време. Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 9:59 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Часовникът не изпада в спящ режим ако в момента е в режим Хронометър.
 
Включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте натиснат бутон А докато кода на града започне да мига
 2. Натискайте бутон С девет пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 3. Натиснете бутон D, за да включите ( PS On) или изключите (PS Off) функцията.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Функция за автоматично връщане – ако оставите часовника в режим Аларма или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.