Часовници Casio Модул 3312

 
Функции на този часовник: светлина, соларна батерия, сверяване на часа чрез получаване на радиосигнал, автоматично получаване, ръчно получаване, информация за дата и час на последното получаване, на сигнала, получаване на радиосигнал от излъчващата кула в Мейнфлинген (Германия), световно време (29 часови зони, лятно и зимно време), хронометър 1/100 сек (измерва до 99 минути 59.59 сек), 3 независими ежедневни аларми, ежечасов сигнал, предупреждение за изтощаване на батерията, автоматичен календар до 2039 година, избор на формат на 12-часово или 24-часово представяне на часа.
 
Ако дигиталният дисплей на часовника не показва нищо и е черен с индикатор PS, това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време. Фабрично тази функция на часовника е включена.
 
About this manual – Обща информация за упътването
Всеки раздел от това упътване ви дава информация за работа в съответния режим на часовника. Други детайли и техническа информация могат да бъдат намерени в раздел Забележки. Действията на бутоните на часовника са както следва: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно. Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг: Основен режим, режим Индикатор за заряда на батерията, режим Световно време, режим Аларма, режим Хронометър, режим Настройване на стрелките. Натискането на бутон В в който и да е режим осветява дисплея на часовника.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Мейнфлинген, Германия (на 25 км югоизточно от Франкфурт). Сигналът за коригиране на времето съдържа информация както за стандартното време, така и за лятното време (Daylight Saving Time).
 
Настройка на текущото време
Този часовник автоматично настройва своето време според сигнала за коригиране на времето. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. За повече информация относно ръчните настройки вижте раздел Ръчно настройване на дигиталното време и дата. Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с дигиталното. Затова аналоговото време автоматично се коригира, когато промените дигиталното. За по-вече информация вижте раздел Аналогово време.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode (Настройване на часа) задръжте бутон А докато кода на града започне на мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City. Кодовете за по-големите градове на часовите зони в Западна Европа са BER и PAR – Берлин, Париж, Милано, Рим, Амстердам, Франкфурт, Хамбург, Виена; LON - Лондон
 3. Натиснете два пъти бутон А за излизане от екрана за настройка
 4. Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето би трябвало да се коригира при следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал ( в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно времето (като при обикновен дигитален часовник). Ако сте в област където не се използва Daylight Saving Time (лятно време), изключете опцията DST.
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 4 пъти на ден: 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ и 5:00АМ (сутрин). За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно
Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 6 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Този часовник може да получава сигнал за коригиране, излъчван от Мейнфлинген, Германия. Получаването на сигнал е възможно в радиус от 1000 км от това място.
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал за коригиране на времето, когато часът в Основния режим достигне 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ и 5:00АМ всеки ден (часове за коригиране). Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато звучи аларма или докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 6 минути при достигане на някой от четирите часа за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 6 минути преди и след всеки от четирите часа за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Процесът на получаване се осъществява, когато дисплея показва посочените часове за коригиране, независимо дали зададения час в Основния режим е верен или не.
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника. Индикаторът (ниво 4) се появява на дисплея във всички режими, следвайки получаването на сигнала за коригиране на времето. Индикаторът (ниво 4) не се появява, ако получаването на сигнала е било неуспешно или ако настроите часа ръчно (без да използвате радиосигнал). Индикаторът (ниво 4) се появява на дисплея само когато часовникът може да получи успешно данните за часа и датата. Не се появява, ако се получат данни само за часа. Индикаторът (ниво 4) означава, че минимум един от четирите сигнала за коригиране е получен успешно. Имайте предвид все пак, че индикаторът (ниво 4) се изчиства от дисплея всеки ден в 3:00АМ.
 
Ръчно получаване на радиосигнал
 1. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца. Сигналът е по-слаб, когато часовникът е настрани.
 2. В Основния режим задръжте бутон D докато чуете кратък сигнал
 3. Когато освободите бутон D, на дисплея започва да мига индикатор RC, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 6 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. След като завърши приемането на сигнала, на дисплея се появява екран Последен сигнал – последния час, в който е бил приет сигнал.
 4. Забележка! За да прекъснете процеса на получаване и да се върнете в Основен режим, натиснете бутон D. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Err за около две минути. След това часовникът се връща в Основен режим. Можете да преминете от екран Последен сигнал или Err в Основния режим с натискане на бутон D.
 
Включване и изключване на автоматичното получаване
 1. В Основния режим задръжте бутон А, докато кода на града започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Натиснете бутон С два пъти, за да започне на мига статуса на автоматичното получаване на сигнала – on или off.
 3. Натискайте бутон D, за да включвате (on) или изключвате (off) автоматичното получаване. Ако текущият Home City е код на град, където не се поддържа автоматично получаване на дисплея се появява - - вместо on или off. Това означава, че не можете да включвате и изключвате автоматичното получаване.
 4. Натиснете два пъти бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Кога е приет последния сигнал - В Основния режим натиснете бутон D и ще видите екран Последен сигнал (има индикатор GET). Този екран показва датата и часа, когато за последен път е бил получен сигнал за коригиране от часовника.
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим; вашият Home City не е един от следните кодове: BER, PAR, LON или ATH. Какво трябва да направите – влезте в основния режим и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City BER, PAR, LON или ATH.
 2. Проблем – автоматичното получаване на сигнала е включено, но индикаторът (ниво 4) не се появява на дисплея на часовника ви. Възможна причина  -променили сте времето ръчно; часовникът не е бил в Основен режим или режим Световно време или сте натискали бутоните по време на приемането; дори ако получаването е успешно, индикаторът изчезва всеки ден в 3:00АМ; при последното приемане са били получени данни само за времето (час, минути, секунди) – индикаторът (ниво 4) се появява само при получаване на данни както за времето, така и за датата (година, месец, ден). Какво да направите – направете ръчно приемане на сигнал или изчакайте докато се осъществи следващата операция за автоматично получаване; проверете дали часовникът се намира на място, където може да бъде получен сигнала.
 3. Проблем – настройката на времето е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате и използвате часовника. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
За повече информация вижте Получаване на сигнал за коригиране и Предпазни мерки при получаване на сигнал за коригиране.
 
Световно време на часовника
В този режим дигитално се показва текущия час в 30 града (29 часови зони) по света. Всички операции в този раздел се правят в режим Световно време, където се влиза с натискане на бутон D. Когато настъпи време на коригиране на часа чрез радиосигнал, часовникът ще проведе процедурата по получаване на сигнала, дори и ако е в режим Световно време. Как да видите часа в друг град – в режим Световно време натиснете бутон D, за да минете през кодовете на градовете (часовите зони). Ако часа, показан за дадена часова зона не е верен, проверете дали правилно сте настроили вашия Home City.
 
Избор на стандартно време или лятно време (DST) за даден код на град
 1. В режим Световно време използвайте бутон D, за да изберете града, чиито показател искате да настроите
 2. Задръжте бутон A, за да изберете използване на лятно време (индикатор DST) или използване на стандартно време (няма индикатор). Ако сте избрали код GMT, не можете да избирате стандартно или лятно време. Имайте предвид, че настройката на DST касае само избраната часовата зона, а не всички. Имайте предвид, че не можете да използвате режим Световно време, за да променяте DST настройката на Нome City, който сте избрали в Основния режим.
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 3 независими аларми (номерирани от AL1 до AL3). При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон D в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава двоен кратък звук на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминавате през различни екрани на алармите, докато изберете желаната за промяна: AL1, AL2, AL3, SIG
 2. Задръжте бутон А докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в прозореца за настройка. Това автоматично активира алармата
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател (час или минути), използвайте бутони D (+) и В (-), за да я променяте. Когато настройвате алармата и използвате 12-часов формат за представяне на часа, имайте предвид да настроите правилно алармата, като за часовете преди обяд няма индикатор, а за часовете след обяд има индикатор Р.
 5. Натиснете бутон А за излизане от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете желаната аларма или ежечасов сигнал
 2. Когато сте избрали желаното за промяна, натиснете бутон А да го включите или изключите.
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 99 минути 59.99 секунди (стойностите са кратни на 1/100 секунди), след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Измерване с хронометъра на часовника
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split време): бутон D старт – бутон А междинно време – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А междинно време, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на дигиталния дисплей на часовника се използва диод. Можете да укажете предварително каква да бъде продължителността на осветяване – 1.5 или 2.5 секунди. Процедурата е описана по-долу.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от електрическата енергия, произведена от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде ориентиран до прозорец така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията се изтощава напълно. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава (за този модел часовник се използва батерия CTL 1025) в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 4 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (Рower Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията
В Основния режим натиснете бутон С веднъж, за да видите нивото на заряда на батерията. Ако нивото на заряда е под 2, то индикатора за ниво 3 се вижда във всички режими, за да ви подсеща, че трябва да заредите батерията на часовника.
Ниво 1 (индикатор НI) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор МID) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор за предупреждение) – не са възможни автоматично и ръчно приемане на сигнал, ежечасов сигнал, осветяване
Ниво 4 (няма индикатор) – не са възможни функции, включително показване на час. Настройките се връщат към своите фабрични стойности.
Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд. Ако много пъти за кратко време използвате осветяването или алармите, на дисплея се появява индикатор R, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: осветяване, кратък сигнал, координация между аналоговия и цифровия дисплей на часовника, получаване на сигнал за настройване на часа. Когато батерията на часовника се зареди, индикаторът изчезва и всички функции са отново достъпни.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Упътване при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 4 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. Нормалното използване на часовника е свързано със следните операции: 1 осветяване на дисплей (продължителност 1.5 секунди) дневно, 10 секунди действие на алармата дневно, 5 пъти калибрация наден. Стабилната работа на часовника изисква често излагане на светлина.
 
Време за зареждане
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) нива 4 и 3 – 1 час; ниво 2 – още 8 часа; ниво 1 – още 4 часа
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – нива 4 и 3 – 3 часа; ниво 2 – още 41 часа; ниво 1 – още 19 часа
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – нива 4 и 3 – 7 часа; ниво 2 – още 83 часа; ниво 1 – още 39 часа
- Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса) - 4 и 3 – 63 часа. Останалите нива не могат да бъдат достигнати.
 
Режим Час, Основен режим
Използвайте този режим, за да видите и настроите текущите време и дата. Уверете се, че сте настроили предварително вашия Home City. Времената в режим Световно време се представят съобразно настройките в Основния режим. Затова времената в режим Световно време няма да са коректни, ако не изберете правилен Home City преди да настройвате часа и датата в Основния режим. При настройване на часа можете също укажете продължителността на осветяването, 12-часов или 24-часов формат за часа, включена или изключена функция за пестене на енергия.
 
Как да настроите ръчно дигиталното време и дата
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига – това означава, че сте в екран за настройка.
 2. Натиснете веднъж бутон А или С, за да започнат да мигат и другите атрибути. Натиснете бутон С, за да се движите в първия кръг:  код на града – DST – автоматично приемане на сигнал. Натиснете бутон А, за да преминете във втория кръг и бутон С, за да се движите в него: 12-часов/24-часов формат- секунди – час – минути – година – месец – ден – пестене на енергия
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутони В и/или D, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
BER Променяне кода на града Използвайте бутони D (на изток) и В (на запад)
DST Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
 
R / C on Превключване между включено (on) и изключено (off) автоматично получаване на сигнал Натиснете бутон D
12H Превключване между 12-часов (12Н) и 24-часов (24Н) режим Натиснете бутон D
20 Нулира секундите на 00. променя продължителността на осветяването от 1.5 на 2.5 секунди Натиснете бутон D
Натиснете бутон В
10:08 Промяна на часовете и минутите Използвайте бутони D (+) и В (-)
2004 Промяна на годината Използвайте бутони D (+) и В (-)
6-30 Промяна на месеца и деня Използвайте бутони D (+) и В (-)
PS On Включване н изключване на функцията за пестене на енергия Натиснете бутон D
 
 1. След като направите настройките, натиснете бутон А за изход от екрана за настройки. Ако на дисплея виждате код на град или трансмитер, натиснете бутон А два пъти. Ако виждате екран за час и дата само веднъж натиснете бутон А. Когато излезете от екрана за настройките, стрелките автоматично се сверяват спрямо дигиталното време.
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време. Сигналът за коригиране на времето, излъчван от Мейнфлинген, включва данни както за стандартно, така и за лятно време DST. Когато DST е включено, часовникът автоматично превключва от стандартно на лятно време според получения сигнал. Забележка! Автоматично DST (A) може да бъде зададено, само когато Home City е BER, PAR, LON или ATH. Ако установите проблем при приемането на сигнала във вашия Home City, по-добре е ръчно да превключвате от стандартно на лятно време.
 
Как да промените DST настройките
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига, което означава,ч е сте в екрана за настройка
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да преминете през атрибутите на DST настройката в следната последователност: автоматично DST (A) – изключено DST (Of)  - включено DST (On)
 4. Когато изберете желания от вас атрибут, натиснете бутон А два пъти за изход от екрана за настройка
 
Аналогово време
Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с цифровото и се пренастройва автоматично, когато настройвате цифровото. Забележка! Стрелките на часовника се придвижват до новото положение, когато се случи някое от следните неща: когато промените ръчно дигиталното време; когато дигиталното време се промени след автоматично приемане на радиосигнал за коригиране; когато промените Home City и/или DST настройката. Ако аналоговото време не съвпада с дигиталното по някаква причина, използвайте процедурата, описана в Настройване на аналогово време, за да направите еднакви аналоговата и дигиталната настройка. Когато искате да настроите ръчно както дигиталното, така и аналоговото време на часовника, трябва да се уверите, че предварително сте направили дигиталната настройка. В зависимост от това колко трябва да се придвижат стрелките, за да достигнат дигиталното време, възможно е да е необходимо известно време преди стрелките на часовника да спрат да се движат.
 
Настройване на аналоговото време
 1. В Основния режим час натиснете бутон С пет пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Стрелката за минутите ще се настрои леко, когато излизате от екрана за настройка. За да се върнете в режим Час, натиснете бутон С
 
Забележка
Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация относно работата с този часовник. Съдържа също така необходими предпазни мерки и забележки относно различните функции на часовника.
 
Функция за пестене на енергия (Power Saving) – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно при недостатъчно осветление (под 30 лукса). В такъв спящ режим след 3-4 дни се изключва дигиталния дисплей на часовника, но могат да бъдат използвани алармата, ежечасовия сигнал, аналоговия час и автоматичното получаване на сигнал. След 8 или повече дни всички тези функции се изключват и стрелките спират на 12 ч. при спящ режим дисплея на часовника е черен с мигащ индикатор PS.  Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място или натиснете който и да е бутон.
 
Включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте натиснат бутон А докато кода на града започне да мига
 2. Натиснете бутон А още веднъж
 3. Натискайте бутон С седем пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 4. Натиснете бутон D, за да включите (On) или изключите (Off) функцията. Когато функцията е включена на дисплея на часовника се вижда във всички режими индикатор PS.
 
Възможност за автоматично връщане – ако оставите часовника в режим Аларма, Запомнени данни или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ показател или курсор на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване от един показател на друг – бутоните В и D се използват в различни режими за преминаване през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал и коригиране
Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2000 до 31 декември 2039 година. От 1 януари 2040 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Ако и четирите приемания на сигнал са били успешни (2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ, 5:00АМ), часовникът използва данните от последното получаване на сигнал за коригиране. Обикновено датата за получаване на сигнал, показана в екран Последен сигнал е датата, съдържаща се в последния получен сигнал. Когато са получени данни само за времето, екрана Последен сигнал показва датата, заложена в режим Час по време на приемане на сигнала. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът работи с точност +/- 20 секунди на месец при нормална температура. Ако имате проблем с коректното получаване на сигнал за коригиране или ако настройката на времето е невярна, след получаване на сигнала, проверете текущия код на града, DST (лятно време) и настройките за автоматично получаване на сигнал. Първоначалното фабрично положение на тези настройки е:
 
Настройка Фабрично положение
Код на града BER
DST (лятно време) А (автоматично превключване)
DST
Автоматично получаване на сигнал on (автоматично получаване на сигнал)
R/C
 
Час
Настройването на секундите на 00 докато текущото отброяване е в рамките от 30 до 59 секунди, увеличава минутите с 1. В рамките от 00 до 29 минутите не се променят. Денят от седмицата се изписва автоматично според настройката на датата (година, месец, ден). Годината може да бъде настроена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника автоматичен календар позволява съобразяване с различния брой дни в месеците и с високосните години. Щом веднъж сте настроили датата, не би трябвало да има причина да го правите отново, освен при смяна на батерията на часовника или спадане на батерията до ниво 4. Текущото време за всички градове в Основния режим и режим Световно време е съобразено с времето по Гринуич (GMT) и конкретния град, базиран на вашия Home City.
 
12-часов и 24-часов формат на часовника
12-часовия или 24-часовия режим ,който сте избрали в Основния режим се отнася също така иза режим Аларма. При 12-часовия формат за часовете след обяд до 11:59 полунощ се появява индикатор Р (РМ), а за времето от полунощ до 11:59 на обяд няма индикатор. При 24-часовия формат времето се представя в областта от 0:00 до 23:59. Когато сте настроили 24-часов формат се появява индикатор 24.
 
Предпазни мерки при осветяване на часовника
За осветяването на този часовник се използва електро-луминисцентен (EL) панел, който позволява по-добро разчитане. В който ида е режим можете да осветите дисплея на часовника с натискане на бутон В. Електро-луминисцентният панел губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Часовникът може да издава слабо доловим звук при осветяване, който се получава от трептенето на EL панела и не означава дефект. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветяването изтощава батерията.
 
 www.chasovnik-bg.com