Часовници Casio Модул 3053

 
General Guide – Основни указания
Буквено означение на бутоните: горе в ляво – А, горе в дясно – В, долу в ляво – С, долу вдясно – D. Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), World Time Mode (Режим Световно време, индикатор WT), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер, индикатор TMR), Stopwatch Mode (Режим Хронометър, индикатор STW) Alarm Mode (Режим Аларма, индикатор ALM). В който и да е режим, с изключение на екраните за настройка на показател, натиснете бутон В за осветяване дисплея на часовника.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Мейнфлинген, Германия (югоизточно от Франкфурт), Ръгби (Англия), Форт Колинс (САЩ) и Япония.
 
Настройка на текущото време
Този часовник получава сигнал за коригиране на часа и актуализира времето си според него. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. Когато използвате часовника в области извън радиосигнала, ще трябва да настроите часа и датата ръчно. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. За повече информация относно ръчните настройки вижте раздел Ръчно настройване на дигиталното време и дата. Сигналът за калибриране, предаван от САЩ, може да бъде прихванат в Северна Америка. Понятието Северна Америка в това упътване се отнася до областта, която обхваща Канада, континенталната част на САЩ и Мексико.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode (Настройване на часа) задръжте бутон А докато кода на града започне на мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Използвайте бутони D (на запад) и В (на изток), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City.
 3. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 4. Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето би трябвало да се коригира при следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал ( в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно времето (като при обикновен дигитален часовник). Часовникът ще приеме автоматично сигнала за калибриране на часа от съответната излъчваща кула в полунощ и според него ще промени своите настройки. Можете да откажете автоматичното приемане на радиосигнал от часовника. Процедурата е описана по-долу. Ако се намирате в област, която не използва лятно време, изключете DST настройката. При фабричните настройки на часовника, автоматичното получаване на радиосигнал е изключено за следните кодове на градове: MOW (Москва), HKG (Хонк Конг), BJS (Пекин), HNL (Хонолулу), ANC (Anchorage).
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 6 пъти на ден. Когато някое от коригиранията е било успешно, другите не се извършват. За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно - Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 7 минути, но понякога може да отнеме 13-14 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Часовникът получава сигнал от различна кула, в зависимост от зададения Home City. Ако използвате часовника в Япония или Европа, на тези места има по две излъчващи кули, то часовникът ще търси сигнал от която и да е от двете кули за вашето местоположение. Ако не успее да получи сигнал от едната, ще потърси сигнал от другата кула. Дори в радиусите със силен обхват получаването на сигнал може да бъде затруднено поради различни причини. Дори ако се намирате в обхвата на излъчващата кула, получаването на радиосигнал може да бъде невъзможно поради блокиране от планини и други геоложки формации между часовника и източника на сигнала. Приемането на радиосигнал се влияе също от времето, атмосферните условия и сезонни промени.
 
Кодове за Home City и излъчващи кули:
 
Home City код Излъчваща кула Честота Диапазон на силен сигнал Диапазон на слаб сигнал
LIS, LON, MAD, ROM, BER, PAR, ATH, STO, MOW* Ръгби (Англия) 60.0 kHz 500 km 1500 km
Мейнфлинген (Германия) 77.5 kHz 500 km 1500 km
HKG*, BJS*, TPE, TYO, SEL Фукушима (Япония) 40.0 kHz 500 km 1000 km
Фукуока / Сага (Япония) 60.0 kHz 500 km 1000 km
HNL*, ANC*, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX Форт Колинс (Колорадо, САЩ) 60.0 kHz 1000 km 3000 km
 
* Областите, обозначени със звездички, са доста отдалечени от излъчващите сигнал кули, затова при определени условия, е възможно да има затруднения при получаването на сигнала.
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Часовникът получава сигнал за калибриране на часа 6 пъти на ден. Когато някой от сигналите е бил приет успешно, останалите не се провеждат. Схемата за получаване на сигнал зависи от избрания Home City и от това дали настройката на Home City е за стандартно време или за DST (лятно време). Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим (Режим Час) или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 7 минути при достигане на някой от часовете за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 6 минути преди и след всеки от часовете за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Приемането на сигнал за коригиране не е възможно, ако се извършва обратно отброяване.
 
Вашият Home City Начални часове за автоматично приемане
1 2 3 4 5 6
LIS, LON Стандартно време 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ
DST време 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден
MAD, ROM, STO, BER, PAR Стандартно време 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден
DST време 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден
ATH Стандартно време 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден
DST време 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден
MOW Стандартно време 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден
DST време 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден 4:00 ам на следващия ден
HKG, BJS, TPE, TYO, SEL Стандартно време полунощ 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am
HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX Стандартно време  и DST време полунощ 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника. Индикатора за сигнал се вижда на дисплея на часовника по време на ръчно или автоматично приемане.  Ниво 0 – слаб сигнал, няма индикатор, ниво 3 – силен сигнал, вижда се целия индикатор в долния десен край на дисплея на часовника. Индикаторът (ниво 3) се появява на дисплея във всички режими, следвайки получаването на сигнала за коригиране на времето. Индикаторът (ниво 3) не се появява, ако получаването на сигнала е било неуспешно или ако настроите часа ръчно (без да използвате радиосигнал). Индикаторът (ниво 3) се появява на дисплея само когато часовникът може да получи успешно данните за часа и датата. Не се появява, ако се получат данни само за часа. Индикаторът (ниво 3) означава, че минимум един от сигналите за коригиране е получен успешно. Имайте предвид все пак, че индикаторът (ниво 3) се изчиства от дисплея на часовника всеки ден при започване на първото приемане на сигнал за деня.
 
Ръчно получаване на коригиращ радиосигнал
 1. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца.
 2. В Основния режим задръжте бутон D за около 2 секунди докато на дисплея започне да мига индикатор RC, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 7 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. След приемане на сигнала се появява екран Последен сигнал – последния час, в който е бил приет сигнал.
 3. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Err и часовникът се връща в Режим час. Можете да преминете от екран Последен сигнал или ERR в Основния режим с натискане на бутон D. Приемането на коригиращ сигнал не е възможно докато се извършва отброяване.
 
Включване и изключване на автоматичното получаване
 1. В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана на последния получен сигнал.
 2. Задръжте бутон А, за да започне на мига съответната настройка на автоматичното получаване на сигнала – on или off. Имайте предвид, че екрана за настройка няма да се появи, ако сте избрали за такъв Home City, който не поддържа приемане на сигнал за коригиране на часа.
 3. Натискайте бутон D, за да включвате (on) или изключвате (off) автоматичното получаване. Ако настроения Home City е на град, където не се поддържа автоматично получаване на сигнал, няма да се появи екран за настройка
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Кога е приет последния сигнал – В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана на последния получен сигнал. Когато приемането е било успешно се показват датата и часа на това успешно приемане.
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим (режим Час); вашият Home City не е един от следните кодове: ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX; извършва се отброяване в същото време. Какво трябва да направите – влезте в Основния режим и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX; спрете отброяването и опитайте отново.
 2. Проблем – автоматичното получаване на сигнала е включено, но индикаторът (ниво 3) не се появява на дисплея на часовника ви. Възможна причина  -променили сте часа ръчно; часовникът не е бил в основен режим или режим Световно време или сте натискали бутоните по време на приемането; дори ако получаването е успешно, индикаторът изчезва всеки ден при първото приемане; при последното приемане са били получени данни само за времето (час, минути, секунди) – индикаторът (ниво 3) се появява само при получаване на данни както за времето, така и за датата (година, месец, ден). Какво да направите – направете ръчно приемане на сигнал или изчакайте докато се осъществи следващата операция за автоматично получаване; проверете дали часовникът се намира на място, където може да бъде получен сигнала.
 3. Проблем – настройката на часа е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате и използвате часовника. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
За повече информация вижте Получаване на сигнал за коригиране и Предпазни мерки при получаване на сигнал за коригиране.
 
Световно време на часовника
В този режим дигитално се показва текущия час в 48 града (29 часови зони) по света. Всички операции в този раздел се правят в режим Световно време, където се влиза с натискане на бутон С. Показания на дисплея в режим Световно време: в горния ляв ъгъл ще виждате часа от Основния режим (стандартния часа за вашето местоположение). В горния десен ъгъл е часовата разлика между вашия Home City и избрания град в режим Световно време. В средната част на дисплея на часовника е показан текущия час за избрания град от режим Световно време. В долната част на дисплея ще виждате кода на града от световно време. Как да видите часа в друг град – в режим Световно време използвайте бутони D (в посока изток) за да минете през кодовете на градовете (часовите зони). Ако часа, показан от часовника за дадена часова зона не е верен, проверете дали правилно сте настроили вашия Home City.
 
Избор на стандартно време или лятно време (DST) за даден град
 1. В режим Световно време използвайте бутони D, за да изберете града (часовия пояс), чиито показател искате да настроите
 2. Задръжте бутон А, за да изберете използване на лятно време (индикатор DST, появяващ се винаги, когато искате да видите в зона, за която е включен) или използване на стандартно време (няма индикатор). Ако сте избрали код GMT, не можете да избирате стандартно или лятно време. Имайте предвид, че настройката на DST касае само избраната часовата зона, а не всички.
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А в режим Отброяване докато текущото време започне да мига. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник (описана по-долу)
 2. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D (+) и B (-) да го променяте.
 3. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване, за да стартирате отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон D и след това да настинете бутон А. Приемането на сигнал за коригиране не е възможно докато се извършва отброяване.
 
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Хронометърът може да показва измерени стойности до 59 минути 59.99 секунди. След достигане на този лимит продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Аларма на часовника
С този часовник можете да настроите ежедневна аларма и ежечасов сигнал. Ежедневната аларма се включва всеки ден в зададеното време независимо в какъв режим се намира часовника за период от 10 секунди или докато не я изключите с натискането на произволен бутон. Ежечасовия сигнал издава краттък звук на всеки кръгъл час. Всички операции в този раздел са възможни в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С. За тестване на алармата в режим Аларма натиснете бутон D.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте бутон А, докато часовете на алармата започнат да мигат – това означава, че сте в екран за настройка. Това автоматично включва алармата.
 2. Използвайте бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 3. Докато мига съответния показател използвайте бутони D (+) и В (-) да го промените. Когато сте настроили 12-часов формат на представяне на часа, имайте предвид да зададете точно часа (за часовете преди обяд няма индикатор, а за часовете след обяд има индикатор Р)
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на желания вариант: изключена аларма и изключен ежечасов сигнал (няма индикатори); включена аларма и изключен ежечасов сигнал (индикатор ALM), изключена аларма и включен ежечасов сигнал (индикатор SIG); включени аларма и ежечасов сигнал (индикатори ALM SIG). Индикаторите са видими във всички режими.
 
Timekeeping Mode – Режим час, Основен режим
В този режим можете да виждате и настройвате часа и датата. Можете също така да направите настройки за код на града, DST, 12-часов или 24-часов формат, година, месец, ден, използван език, формат на показанието месец/ден, както и да определите кои екрани да се виждат в Основния режим. Натиснете бутон D, докато сте в Основния режим да видите екрана на последно приетия сигнал. Този часовник има възможност да показва деня от седмицата на 9 езика (английски, испански, френски, португалски, немски, италиански, китайски, руски и японски). При настройване на часа трябва правилно да зададете вашия Home City (града, неговия часови пояс), в който ще използвате часовника. Ако вашия град не е включен в основните кодове, изберете код на град, който е във вашата часова зона. Имайте предвид, че всички времена в режим Световно време, зависят от часа и датата, зададени в Основния режим.
 
Ръчно настройване на часа и датата
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига, значи сте в екрана за настройка
 2. Натискайте бутон С, за да изберете последователно за промяна: кода на града, DST (лятно време), 12/24-часов формат, секунди, час, минути, година, месец, ден, език, формат месец/ден.
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони В и/или D, за да го промените, както следва в таблицата:
 
Екран За да направите това Направете това
TYO Промяна на кода на града Използвайте бутони D (на изток) и В (на запад)
Аuto Превключване между автоматично DST (индикатор АТ), лятно време DST (индикатор on) и Стандартно време (индикатор off) Натиснете бутон D
24H Превключване от 12-часов (12Н) на 24-часов (24Н) формат на часа Натиснете бутон D
:50 Нулиране на секундите Натиснете бутон D
10:58
‘07
Промяна на часове, минути или година Използвайте бутони D (+) и В (-)
ENG Промяна на езика
 
Използвайте бутони D и В
M/D Променя формата Месец/Ден или Ден/Месец Натиснете бутон D
 
 1. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка.
 2. Автоматично DST може да бъде избрано само за Home City: ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX.
 
Лятно време (DST)
При включена такава функция часът се премества 1 час напред спрямо стандартното време. Не всички страни използват лятно време. Сигналът за калибриране на часовника, излъчван от Мейнфлинген, Ръгби или Форт Колинс, съдържа данни както за стандартно време, така и за DST. Когато е включено автоматично DST, часовникът автоматично преминава от стандартно на лятно време според получения сигнал. Сигналът за калибриране, излъчван от Фукушима или Фукуока /  Сага (Япония) не съдържа данни за лятно време. Когато изберете ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX за ваш Home City, настройката по подразбиране е автоматично DST (индикатор АТ). Ако предполагате, че във вашата област има проблем с получаването на радиосигнала за калибриране на часовника, вероятно е по-добре ръчно да преминавате от стандартно на лятно часово време. Превключване от DST на стандартно време:
 1. В основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига
 2. Натиснете бутон С за да влезете в екрана на DST за настройка
 3. Натиснете бутон D, за да преминете през различните настройка: автоматично DST (индикатор АUTO), изключено лятно време (използване на стандартно време, индикатор of), включено лятно време (индикатор on).
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Когато е включена функцията лятно време на дисплея на часовника се появява индикатор DST.
 
Бележки относно функции на часовника
 
Автоматичен дисплей – тази функция сменя непрекъснато показанията на дигиталния дисплей на вашия часовник. Изключването на тази функция става с натискане на който и да е бутон. Часовникът ще влезе в Основен режим. За включване на функцията Автоматичен дисплей в Основния режим задръжте бутон В и в същото време задръжте и бутон D за около 2 секунди, докато часовника издаде кратък звук. Забележка! Не е възможно приемане на коригиращ сигнал докато часовника е в режим Автоматичен дисплей. Автоматичният дисплей не може да бъде включен докато сте в екран за настройка.
 
Звуков сигнал при натискане на бутоните
Този сигнал се чува при натискане на който и да е бутон на часовника. Сигналът може да бъде включван или изключван. Дори ако изключите сигнала, останалите звукови сигнали – аларма, ежечасов сигнал и звуков сигнал при отброяване, продължават да работят нормално. Включване и изключване на звука при натискане на бутоните: в който и да е режим (без екран за настройка) задръжте бутон С, за да включите (няма индикатор) или изключите (индикатор зачертана нота) звука на бутоните. Тъй като бутон С се използва също за смяна на режимите, трябва да имате предвид, че при задържането му с цел включване и изключване на сигнала на бутоните се сменя също така режима на часовника. Не можете да включите и изключите звука при натискане на бутоните докато се извършва измерване на дълбочина. Индикаторът зачертана нота е видим във всички режими на часовника.
 
Функция автоматично връщане - Часовникът автоматично се връща в екран Текущо време и дата на Основен режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 минути в екран Последен сигнал на основния режим. Ако оставите часовника в режим Аларма без да правите нищо 2-3 минути часовникът също се преминава автоматично в Основен режим. Ако оставите часовника на екран с мигащ показател 2-3 минути без да натискате никакви бутони, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – в екраните за настройка бутони D и B се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал за коригиране
Дисплея на часовника е изчистен по време на получаване на сигнала. Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други ръчни настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2000 до 31 декември 2099 година. От 1 януари 2100 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът има допустимо отклонение +/- 20 секунди на месец при нормална температура. След смяна на батерията на часовника, настройката на Home City се връща в първоначалното си показание TYO. Този код предполага използване на часовника в Япония. Ако използвате часовника в Северна Америка или Европа, трябва да промените кода, така че да отговаря на вашето местоположение.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената дата (година, месец, ден). При 12-часов няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа също няма индикатор. Формата, който сте избрали в основен режим, се прилага във всички останали режими. Текущият час за различните градове в Основния режим е настроен според GMT (Гринуич) и настройката за Home City. Разликата в часа прямо Гринуич е на базата на UTC (Universal Time Coordinated) - световен стандарт за час, основаващ се на прецизни измервания с атомни часовници, които отчитат времето до микросекунди.
 
Предпази мерки при осветяване – електро-луминисцентния панел на часовника губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. При осветяване на дисплея на часовника е възможно да се чува много слаб звук от вибрациите на El панела, което не означава повреда във вашия часовник. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.