Часовници Casio Модул 2926

 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Фази на луната / приливи и отливи (Moon / Tide Data Mode), Countdown Timer Mode (режим Отброяване), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Dual Time Mode (Режим Двойно време).  Когато сте в Основен режим натиснете бутон В, за да влезете в режим местоположение (bearing Mode). Натискането на бутон L в който и да е режим активира осветяването. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно, бутон L – долу в средата.
 
Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим)
В този режим можете да виждате и настройвате текущите час и дата. Графиката за приливи и отливи показва промените за текущата дата според часа, зададен в Основния режим. Трябва да имате предвид, че фазите на луната, данните от графиката за приливи и отливи, данните за местоположение няма да бъдат коректни, ако не сте настроили правилно датата и часа в Основния режим, както и Home Site. Настройване на часа и датата:

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, час, минути, 12/24-часов формат, година, месец, ден
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D и В да го променяте. За секундите, часовете и минутите натискането на бутон D ги нулира, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна на показанието. За 12-часов и 24-часов формат натискането на бутон D превключва между двата варианта (с индикатори 12Н или 24Н. Избраният формат се използва във всички режими.
 4. Натиснете два пъти бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 
Данни за Home Site (местоживеене)
Данните за Home Site (данните спрямо GMT, географска дължина и лунния интервал / цикъл) трябва да бъдат коректно зададена, за да може да получавате правилни данни както от графиката за приливи и отливи, така и от местоположението спрямо азимута на слънцето. Разликата спрямо GMT е разликата в часа между часовата зона по местоживеене и часа по Гринуич. Имайте предвид, че ако използвате лятно време, трябва да добавите 1 час, а ако се върнете на стандартно време да извадите 1 час. Лунният интервал е времето на преминаването на луната над даден меридиан, следващата връхна точка за същия меридиан. Лунните интервали се представят в часове и минути. Фабричната настройка за Home Site е Токио/ Япония. Необходимо е да го промените спрямо местоживеенето си. Настройките за Токио са: разлика спрямо GMT (+9.0), дължина (140 градуса на изток), лунен цикъл (5 часа и 20 минути).
 
Задаване на данните за Home Site
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете отново бутон А, за да влезете в екрана за настройка на разликата спрямо GMT
 3. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна следните показатели: разлика спрямо GMT, географска дължина, часове на лунния интервал, минути на лунния интервал
 4. Когато мига съответния показател използвайте бутони D и В да го променяте по следния начин: разлика спрямо GMT ( на дисплея на вашия часовник е показан индикатор Diff) използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност от -11,0 до +14,0 и стъпка 0,5 часа; географска дължина (на дисплея на часовника е показана стойност и индикатор LON) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна, можете да зададете стойност в рамките от 179 градуса западна дължина до 180 градуса източна и стъпка 1 градус; часове и минути на лунния цикъл (на дисплея е показана стойност и индикатор INT) - използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Bearing Mode – Местоположение
В този режим на вашия часовник можете приблизително да определяте посоките, използвайки показания ъгъл (това  е ъгъла спрямо слънцето, азимута на слънцето). Всички операции в този раздел се извършват в режим Местоположение, в който се влиза от Основния режим с натискане на бутон В. За да получавате верни данни, трябва правилно да сте задали текущите час, дата и Home Site в Основния режим. Трябва също така да конкретизирате дали слънцето преминава на небето на север или на юг от текущата ви позиция. Режим Местоположение не може да бъде използван за определяне на посоките в следните случаи: когато слънцето не се вижда, през нощта, когато слънцето преминава точно отгоре или когато не можете да определите дали минава на север или на юг.
 
Определяне посоката на преминаване на слънцето
 1. В режим Местоположение задръжте натиснат бутон А докато на дисплея започне на мига S или N
 2. Натиснете бутон D, за да промените показанието на N (north, север) или S (south, юг)
 3. Натиснете бутон А за изход
 
Определяне на посоките
 1. Влезте в режим Местоположение. Ще видите ъгъла спрямо слънцето за текущите ви настройки
 2. Намерете същата стойност, изписана на пръстена около дисплея на часовника
 3. Завъртете часовника така, че намерената в стъпка 2 стойност да сочи към слънцето
 4. По този начин позицията на 12 часа на часовника трябва да сочи север. Определените по този начин посоки са само ориентировъчни
 
Данни за фази на луната, приливи и отливи
Този вид данни ви дават информация за възрастта и фазата на луната за определена дата, промените в прилива и отлива за дадени дата и час в конкретния Home Site. Ако предполагате, че тези данни не са верни, трябва да проверите настройките в Основния режим (час, дата, Home Site). Всички операции в този раздел се извършват в режим фази на луната / Приливи и отливи, в който се влиза с натискане на бутон С. Екрани в този режим – всяко натискане на бутон А превключва от екрана с фазите на луната на екрана с приливи и отливи. При влизане в режим първо се появяват данните за фази на луната според текущата дата от Основния режим. Извеждането на данни за луната към определена дата става, когато на дисплея на часовника е екрана с фазите на луната, използвайте бутони D (+) и В (-) за да изберете датата, чиито данни искате да видите. Датата може да бъде в границите от 2000 до 2039 година.
 
Извеждане на данни за приливи и отливи към определена дата
 1. Когато на дисплея на часовника е екрана с фазите на луната, използвайте бутони D (+) и В (-) за да изберете датата, чиито данни искате да видите.
 2. Натиснете бутон А, за да преминете на екрана с приливи и отливи. Първоначалният екран на часовника показва графиката за приливи и отливи към 6 часа сутринта
 3. Задайте часа, за който искате да видите данни за приливи и отливи. Използвайте бутони D (+) и В (-) за да промените часа със стъпка 1 час
 
Countdown Timer - Отброяване (Таймер) на часовника
Времето за отброяване може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. Чува се аларма при достигане на 0. Отброяването има два режима: 1. автоматично подновяване на изминало време и 2. сигнал за извършване на отброяване. Всички операции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Конфигуриране на настройките на отброяването
Преди да използвате отброяването трябва да конфигурирате следните настройки: начално и отправно време на отброяването, режим на таймера (автоматично подновяване, изминало време), включен и изключен звуков сигнал за край на отброяването. Отправно време – това е алтернативно начално време на отброяването, което може да изберете чрез натискане на бутон по всяко време докато се извършва отброяване. Автоматично подновяване – ако изберете тази функция, то при достигане на 0 отброяването ще започне отново от зададената стойност, независимо дали тя е началното или отправното време. Автоматичното подновяване може да стартира отброяването отново общо 7 пъти. Изминало време – при това измерване отброяването започва отначало след достигане на крайната стойност. Измерването на изминало време става със стъпка 1 секунда, а максималната стойност е 99 часа 59 минути 59 секунди.
 
Звукови сигнали при отброяване – часовникът издава различи звукови сигнали по време на отброяване. Така може да следните измерването без да поглеждане към циферблата на часовника. Сигнал за край на отброяването – часовникът издава два кратки звука на всяка от последните 10 секунди от отброяването преди достигане на 0 и на самата 0. Първите 5 сигнала (от 10-та до 6-та секунда) са с по-висок тон в сравнение с последните 5 (от 5-та до 1-ва секунда). При достигане на 0 сигналът е по-дълъг. Сигналът за край на измерването звучи винаги, независимо дали сигналът за извършване на отброяване е включен. Сигнал за извършване на отброяване – този звуков сигнал се състои от 2 сигнала: сигнал за отправно време и периодичен отправен сигнал. Тези сигнали звучат само, когато сигналът за извършване на отброяване е включен. Сигнала за отправно време е подобен на този за край на отброяването. Когато сигнала за извършване на отброяване е включен, часовникът издава кратки сигнали на всяка секунда от последните 10 преди края на отброяването. Периодичният отправен сигнал разделя времето на отброяването. Когато сигнала за извършване на отброяване е включен, часовникът издава 4 кратки сигнала в началото на всяка минута по време на периода, както и 30 секунди преди края на отброяването.
 
Примери за отброяване
 1. Начално време на отброяването – 10 минути, отправно време – 5 минути, режим на таймера – автоматично подновяване, сигнал за извършване на отброяване  включен. Отброяването започва от 10:00 към 0:00. На петата минута започва отправното време и часовника издава звуковия сигнал за отправно време. От петата минута до края на отброяването тече отправния период. На всяка минута от този период, както и 30 секунди преди края на отброяването се чува периодичен отправен сигнал. В края на отброяването часовникът издава сигнал за край. При достигане на 0, отброяването започва отново от началното време (10 минути).
 2. Начално време на отброяването – 10 минути, отправно време 5 минути, режим на таймера – изминало време, сигнал за извършване на отброяване – изключен. Часовникът започва отброяването от 10 минути. На петата минута започва отправното време. при достигане на 0 се чува сигнала за край на отброяването. След това продължава обикновено измерване на изминало време.
 
Конфигуриране на времевите настройки на отброяването
 1. Когато сте в режим Отброяване и на дисплея на вашия часовник е началното време на отброяване, задръжте бутон А докато началното време започне да мига.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна някой от следните показатели: начално време, отправно време, режим на таймера, сигнал за извършване на отброяването
 3. Когато изберете желания показател, използвайте бутони D и В да го променяте
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Имайте предвид, че стойността на отправното време трябва да бъде по-малка от стойността на началното време на отброяването.
 
Използване на отброяването на часовника – в режим Отброяване натиснете бутон D за старт на отброяването. Отброяването продължава дори ако излезете от този режим. В таблицата са посочени бутоните и тяхното действие, свързани с отброяването:
 
За да направите това: Направете това:
Спиране на отброяването Натиснете бутон D
Подновяване на отброяването Натиснете отново бутон D
Показване началното време на отброяването Докато отброяването е спряно, натиснете бутон В
Спиране на отброяването и показване на началното време Натиснете бутон В
Стартиране на отброяването от показаното отправно време Натиснете бутон D
 
В следващата таблица са посочени бутоните и тяхното действие по време на измерване на изминало време:
 
За да направите това: Направете това:
Спиране на измерването Натиснете бутон D
Подновяване на измерването Натиснете отново бутон D
Показване началното време на отброяването Докато измерването е спряно, натиснете бутон В
Спиране и показване на отправното време Натиснете бутон В
Стартиране на отброяването от показаното отправно време Натиснете бутон D
 
Аларми на часовника
С този часовник можете да настроите 5 независими ежедневни аларми. Една от алармите може да бъде зададена като snooze аларма (дрямка). При включена аларма звуковия сигнал се чува при достигане на настроения час в продължение на 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. Snooze алармата звучи общо 7 пъти през интервали от 5 минути или докато не бъде спряна от вас или променена на еднократна аларма. Ако направите едно от следните действия по време на 5-минутния интервал на snooze алармата, тя се деактивира: влизане в екрана за настройка на Основния режим, влизане в екрана за настройка на аларма -1. Имате възможност да тествате звученето на алармата със задържане на бутон D в режим Аларма. Можете на включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. Има 5 екрана за съответните аларми, номерирани от 1 до 5. Екрана за ежечасовия сигнал е обозначен с :00. Всички операции в този раздел са възможни в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминете през екраните за аларми изберете тази, чието време искате да промените: -1, -2, -3, -4, -5, :00. Аларма -1 може да бъде конфигурирана като snooze аларма или еднократна аларма. Останалите аларми от 2 до 5 не могат да бъдат snooze.
 2. След като сте избрали желаната аларма, натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Използвайте бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател използвайте бутони D (+) и В (-) да го промените
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на аларми от -2 до -5
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя аларма от 2 до 5
 2. Натиснете бутон В, за да включите (има индикатор на съответния екран)  или изключите съответната аларма. Индикаторът за включена аларма се вижда във всички режими
 
Избор на действие на аларма 1
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя аларма 1
 2. Натискайте бутон В за да преминете през различните варианти: включена еднократна за деня аларма (индикатор ALM), включена snooze аларма (индикатор ALM SNZ), изключена аларма (няма индикатори). Индикаторът за включена snooze аларма мига по време на 5-минутните интервал. Влизането в екрана за настройка на аларма 1 докато snooze алармата е включена, автоматично я изключва и аларма 1 остава еднократна за деня.
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на ежечасовия сигнал
 2. Натиснете бутон В, за да включите (индикатора е видим във всички режими) или изключите ежечасовия сигнал
 
Хронометър на часовника
Посредством хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и две финални времена. Границата на хронометъра на вашия часовник е 99 часа 59 минути и 59.99 секунди. Хронометърът продължава от 0, когато стигне своя максимум, докато не бъде спрян от вас. Измерването с хронометър продължава дори ако излезете от режим Хронометър. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който можете да влезете с натискане на бутон С.
 
Измерване на времена с хронометъра
 1. Изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон В изчистване
 2. Отделни времена: бутон D старт – бутон В първо време – бутон В освобождаване – бутон D стоп – бутон В изчистване
 3. Две финални времена: бутон D старт – бутон В първо време (първият бегач финишира) – бутон D стоп (вторият бегач финишира, запис на времето на първия) – бутон В освобождаване (запис на времето на втория) – бутон В изчистване
 
Dual Time Mode – Двойно време
Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон С за влизане в режим Двойно време
 2. Използвайте бутони А, В и D, за да настроите двойното време на часовника. Всяко натискане на бутони D (+) и В (-) променя часа със стъпка 30 минути. Натискането на бутон А настройва двойното време на съвпада с основния час
 
Illumination – Осветяване на часовника
За осветяване на този часовник се използва диод. Функцията автоматично осветяване позволява дисплея да се освети при насочване на ръката към лицето. Необходими е тази функция да бъде предварително включена от вас (има индикатор).
За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея за 1 секунда. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си с часовника успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. За да работи правилно тази функция, е необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. За включване и изключване на автоматичното осветяване в Основния режим задръжте бутон D за около 2 секунди, за да включите (има индикатор видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване. За да не се изтощава бързо батерията, тази функция автоматично се изключва 6 часа, след като е била активирана. Ако желаете да продължите да я използвате, трябва да я включите отново. Осветлението на часовника може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването автоматично се изключва, когато започне да звучи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията.
 
Забележки
 
Функция за автоматично връщане – Ако оставите часовника на екран с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Ако сте избрали 12-часов формат, то за часовете след обяд до 11:59 през нощта има индикатор Р, а за останалото време няма индикатор. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника календар отчита високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията.

www.watches-bg.com