Часовници Casio Модул 2925

 
General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Recall Mode (Възпроизвеждане на данни), Countdown Timer Mode (режим Отброяване), Alarm Mode (Режим Аларма), Dual Time Mode (Режим Двойно време). Натискането на бутон L в който и да е режим активира осветяването. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно, бутон L – долу в средата.
 
Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим)
В този режим можете да виждате и настройвате текущите час и дата:

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, час, минути, 12/24-часов формат, година, месец, ден
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D и В да го променяте. За секундите, часовете и минутите натискането на бутон D ги нулира, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна на показанието. За 12-часов и 24-часов формат натискането на бутон D превключва между двата варианта (с индикатори 12Н или 24Н. Избраният формат се вижда във всички режими.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 5. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо датата, която сте избрали.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време и отделни времена за отделни етапи. За изчисляване на изминато разстояние хронометърът използва базовите данни, които сте въвели, както и сигнал за темпо. Времето и разстоянието се запаметяват. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Как работи хронометъра на този часовник
Има два начина за използване на хронометъра – за измерване на изминало време и lap/split времена; за определяне на изминато разстояние. За вторият случай е необходими предварително да направите следното: 1. задайте базовите данни; 2. включете сигнала за темпо. Забележка! За да получите верни данни за дистанцията, трябва правилно да сте въвели базовите данни и да следвате сигнала за темпо, издаван от часовника. Използвайте режим Възпроизвеждане, за да видите запаметените данни. данните за дистанцията могат да бъдат видени само в режим Възпроизвеждане (не могат да бъдат видени в екрана на режим Хронометър).
 
Измерване на времена с хронометъра
 1. Изминало време: бутон В стар – бутон В стоп – бутон В повторен старт – бутон В стоп – бутон D изчистване и нулиране
 2. Отделни времена (lap / split времена): бутон В старт – бутон D lap / split (етап), бутон D следващ lap split, бутон В стоп – бутон D изчистване
 
Относно lap / split времената
Lap time е времето, което е необходимо, за да се придвижите от една точка на друга по време на състезание. Например, при бягане на писта можете да измервате времето си за всяка една обиколка по отделно. Split time е времето от началото (старта) до различни точки по време на състезанието. Например можете да измервате какво е вашето време от старта до маркера за изминати 5 км, от старта за изминати 10 км и т.н. Забележка! Натискането на бутон D за измерване на lap / split време замразява това време на дисплея на часовника за около 8 секунди. След това на дисплея на вашия часовник се връща нормалното измерване. По време на измерване с хронометъра на часовника горната част на дисплея показва поредния номер на текущата обиколка (етап) и цифрите на часа, средната част показва текущото split време, долната част показва текущото lap време. Когато сигналът за темпо е включен, той звучи през първите 30 секунди след започване на измерването с хронометъра. След това сигналът звучи 30 секунди винаги, когато натиснете бутон А. Ако сигналът не звучи, въпреки че сте го включили, трябва да натиснете бутон А, за да смените положението на lap и split времената на дисплея.
 
Избор на формат на екрана на хронометъра
Промяната става с натискане на бутон А. Двата формата съдържат стрелки, които точно показват кое време е lap и кое split. При стартиране на хронометъра с натискане на бутон В средната и долната части на дисплея на часовника показват едновременно минути, секунди и стотни. Когато времето в долната част стане по-голяма от 60 минути, формата се променя и вече показва часове, минути и секунди. Когато времето в средната част стане по-голямо от 10 часа, форматът се променя на часове минути, секунди.
 
Базови данни – терминът е свързан с настройването на сигнала за темпо и информацията за дължината на вашата крачка. Важно! Базовите данни не могат да бъдат променяни, ако в момента се извършва измерване с хронометъра. Необходимо е да спрете хронометъра и да нулирате всички стойности. За да промените дължината на крачката, първо трябва да нулирате екрана на часовника за натрупания сбор (процедурата е описана по-долу). Базовите данни трябва да бъдат променяни, когато часовникът се използва от друг човек.
 
Сигнал за темпо
Този сигнал звучи според конкретната стойност за темпо, зададен от вас. Можете да използвате сигнала за поддържане на постоянно темпо при бягане, спортуване. Сигналът може да бъде изключен, ако не желаете да го използвате. Стойността за темпо определя броя звукови сигнали за една минута. Стойността за темпо може да бъде зададена в границите от 100 до 200 звукови сигнала в минута, стъпка 5 единици. Можете да изключите тази функция на часовника, като зададете стойност - - - -. В този случай часовникът не калкулира изминато разстояние.
 
Единица за дължина на стъпката Граници Стъпка Единица за дистанция
сантиметри (cm) от 40 до 109 см 5 см километри (км)
инчове (in) от 16 до 76 инча 2 инча мили (mi)
 
Следният пример описва как можете да изчислите стойностите на тези настройки:
239 стъпки покриват при бягане около 300-метрова писта; 300 (метра) : 239 (стъпки) = 1.255 (около 125 см)
239 (стъпки) покриват при бягане около 330-ярдова писта; 330 (ярда) : 239 (стъпки) х 36 = 49.70 (около 50 инча)
 
Конфигуриране на базовите данни
 1. Докато екрана на хронометъра показва само нули, задръжте бутон А докато на дисплея започне да мига стойността за темпо
 2. Натискайте бутон С, за да изберете някои от следните показатели: стойност на темпото, сигнал за темпо, дължина на стъпката, единица за дължина на стъпката.
 3. Когато мига показателят за промяна използвайте бутони D и В, както е описано по-долу:
 
Показател Екран Бутони
Стойност на темпото 120
PACE
Използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна. Изберете  - - - за да откажете тази функция
Сигнал за темпо Оn
Sound
Натиснете бутон D, за да включите (on) или изключите (off) сигнала
Дължина на стъпката  
 
cm 40
Използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна.
Единица за дължина на стъпката Натиснете бутон D, за да изберете сантиметри или инчове
 
Когато сигналът за темпо е включен, той звучи според стойността на темпото докато на дисплея се вижда екрана за настройка на сигнала за темпо или екрана за настройка на стойността на темпото.
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
Ако смятате,че дължината на стъпката няма да се променя, нулирайте натрупания сбор.
 
Включване и изключване на сигнала за темпо
 1. Докато екрана на хронометъра показва само нули, задръжте бутон А докато на дисплея започне да мига стойността за темпо
 2. Натиснете веднъж бутон С, за да видите екрана за настройка на сигнала за темпо
 3. Натиснете бутон D, за да включите (on) или изключите (off) сигнала. При включен сигнал има индикатор нота.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Recall Mode – режим Възпроизвеждане
В този режим можете да видите и изтриете от паметта на часовника всички записи, направени в режим Хронометър. Всички записи се правят автоматично от часовника. Главният екран на най-новия запис се появява първи при влизане в режим Възпроизвеждане. Поредните номера на записите започват от 01. Възпроизвеждане на запис от хронометъра – в режим Възпроизвеждане използвайте бутон А, за да минете през главните екрани на всички записи, започвайки от най-новия. Когато сте на желания от вас запис, използвайте бутони D и В, за да видите съдържанието на записа. Екрана на натрупания сбор показва общото разстояние от последното нулиране на същия показател. Местата на lap и split времената (в средата или долната част на дисплея) в екрана със запис от хронометъра зависят от формата, който последно сте избрали в режим Хронометър. Индикатор BEST обозначава записа с най-добро lap време сред записите. Ако такова най-добро време е изтрито автоматично, при запълване на паметта, то индикаторът Best няма да бъде прехвърлен на записа със следващото най-добро време.
 
Изтриване на записи
 1. В режим Възпроизвеждане изберете главния екран на записа, който искате да изтриете
 2. Задръжте едновременно бутони D и В докато часовникът издаде кратък звук и индикаторът СLR спре да мига. Това изтрива записа и неговото съдържание. Изтриването на запис не води ди промяна в стойността на натрупания сбор за дистанцията
 
Нулиране на натрупания сбор
 1. В режим Възпроизвеждане изберете екрана за натрупания сбор
 2. Задръжте едновременно бутони D и В докато часовникът издаде кратък звук и индикаторът СLR спре да мига. Това нулира сбора без да изтрива записите. Новият сбор ще започне при следващото измерване с хронометъра
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 100 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Ако изберете функцията за автоматично повтаряне, то при достигане на 0 отброяването ще започне отначало. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С. В режим Отброяване натиснете бутон В, за да започне процесът на отброяване. При достигане края на отброяването се чува аларма, която звучи в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас чрез натискане на който и да е бутон. След спирането на алармата времето на отброяване се връща на неговата първоначална стойност. Когато се извършва самото отброяване, можете да натиснете бутон В за пауза. Натиснете отново същия бутон за продължаване. За напълно спиране на отброяването първо трябва да натиснете бутон В за пауза и след това бутон D.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. В режим Отброяване задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат
 2. Натиснете бутони С, за да изберете за промяна часовете или минутите (избраният показател мига)
 3. Докато мига съответната стойност използвайте бутон В (-) и D (+), за да я промените. Ако искате да зададете начално време 100 часа, трябва да зададете стойност 0:00
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на функцията автоматично подновяване
Когато сте в режим Отброяване и на екрана виждате началното време на отброяването, задръжте натиснат бутон D за около 2 секунди, за да включите (има индикатор) или изключите (няма индикатор) тази функция. Когато тази функция е включена, алармата звучи и отброяването продължава отново винаги, когато достигне 0. Можете да спрете отброяването с натискане на бутон В и ръчно преминаване на началното време на отброяването чрез натискане на бутон D. Автоматичното повтаряне може да стартира отброяване отново до 7 пъти.
 
Аларма на часовника
С този часовник можете да настроите 5 независими ежедневни аларми. Една от алармите може да бъде зададена като snooze аларма (дрямка). При включена аларма звуковия сигнал се чува при достигане на настроения час в продължение на 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. Snooze алармата звучи общо 7 пъти през интервали от 5 минути или докато не бъде спряна от вас или променена на еднократна аларма. Ако направите едно от следните действия по време на 5-минутния интервал на snooze алармата, тя се деактивира: влизане в екрана за настройка на Основния режим, влизане в екрана за настройка на аларма -1. Имате възможност да тествате звученето на алармата със задържане на бутон D в режим Аларма. Можете на включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. Има 5 екрана за съответните аларми, номерирани от 1 до 5. Екрана за ежечасовия сигнал е обозначен с :00. Всички операции в този раздел са възможни в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминете през екраните за аларми изберете тази, чието време искате да промените: -1, -2, -3, -4, -5, :00. Аларма -1 може да бъде конфигурирана като snooze аларма или еднократна аларма. Останалите аларми от 2 до 5 не могат да бъдат snooze.
 2. След като сте избрали желаната аларма, натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Използвайте бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател използвайте бутони D (+) и В (-) да го промените
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на аларми от -2 до -5
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя аларма от 2 до 5
 2. Натиснете бутон В, за да включите (има индикатор на съответния екран)  или изключите съответната аларма. Индикаторът за включена аларма се вижда във всички режими
 
Избор на действие на аларма 1
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя аларма 1
 2. Натискайте бутон В за да преминете през различните варианти: включена еднократна за деня аларма (индикатор ALM), включена snooze аларма (индикатор ALM SNZ), изключена аларма (няма индикатори). Индикаторът за включена snooze аларма мига по време на 5-минутните интервал. Влизането в екрана за настройка на аларма 1 докато snooze алармата е включена, автоматично я изключва и аларма 1 остава еднократна за деня.
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на ежечасовия сигнал
 2. Натиснете бутон В, за да включите (индикатора е видим във всички режими) или изключите ежечасовия сигнал
 
Dual Time Mode – Двойно време
Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон С за влизане в режим Двойно време
 2. Използвайте бутони А, В и D, за да настроите двойното време на часовника. Всяко натискане на бутони D (+) и В (-) променя часа със стъпка 30 минути. Натискането на бутон А настройва двойното време на съвпада с основния час
 
Illumination – Осветяване на часовника
За осветяване на този часовник се използва диод. Функцията автоматично осветяване позволява дисплея да се освети при насочване на ръката към лицето. Необходими е тази функция да бъде предварително включена от вас (има индикатор).
За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея за 1 секунда. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си с часовника успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. За да работи правилно тази функция, е необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. За включване и изключване на автоматичното осветяване в Основния режим задръжте бутон D за около 2 секунди, за да включите (има индикатор видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване. За да не се изтощава бързо батерията, тази функция автоматично се изключва 6 часа, след като е била активирана. Ако желаете да продължите да я използвате, трябва да я включите отново. Осветлението на часовника може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването автоматично се изключва, когато започне да звучи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията.
 
Препоръки
 
Функция за автоматично връщане – Ако оставите часовника на екран с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Ако сте избрали 12-часов формат, то за часовете след обяд до 11:59 през нощта има индикатор Р, а за останалото време няма индикатор. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника календар отчита високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията.
 
Хронометър – измерването на lap времето можете да използване, ако искате да установите колко време е било необходимо за определено действие (например един етап от състезание). Измерването на split време можете да използвате, ако искате да определите колко време е изминало от началото на състезанието до определено място по време на състезанието.
 
Памет на часовника – при всяка натискане на бутон В за начало на измерване с хронометъра в режим Хронометър, часовникът автоматично създава нов запис (log) в паметта. Този запис остава отворен за въвеждане на данни докато не бъде затворен окончателно от вас с натискане на бутон D (това нулира времето на хронометъра). В паметта на часовника могат да бъдат направени до 61 записа. Всеки заглавен log екран използва място за един запис в паметта. Затова максималния брой lap/split времена зависи от това колко записа има вече в паметта. Часовникът изчислява общия брой на разстоянията за всички измервания с хронометъра след последното му нулиране. Този сбор няма отношение към капацитета на паметта. Ако паметта на часовника е вече запълнена и започнете ново измерване, то новият запис се записва, като при това автоматично се изтрива най-стария запис от паметта.
 
Капацитет на паметта Брой записи в паметта към дадения момент Капацитет за запис на log/slip времена
61 записа 1 61 записа – 1 заглавен log екран = 60
2 61 записа – 2 заглавен log екран = 59
5 61 записа – 5 заглавен log екран = 56