Часовници Casio Модул 2894

 
Вградените в този часовник сензори измерват посоките на света (компас), атмосферно налягане (барометър), температура, височина (алтиметър). Преди да използвате часовника трябва да го изложите на ярка светлина да се зареди батерията. Електричеството, създадено от соларната клетка, зарежда вградената батерия. Оставянето или използването на часовника дълго време без да е излаган на ярка светлина, води до спадане заряда на батерията. Когато не носите часовника на ръката си, оставяйте го до прозореца с насочен навън към светлината циферблат. Не трябва да носите часовника под ръкава на дрехата. Часовникът продължава да работи до и когато не е изложен на ярка светлина. Когато батерията спадне под определено ниво (часовникът е бил дълго време на тъмно), някои от функциите не могат да се използват. Ако батерията се изтощи напълно, се загубват настройките на часовника и трябва да ги направите отново. За да ползвате нормално часовника си, трябва редовно, винаги, когато е възможно да го излагате на ярка светлина. Зареждане на батерията на светло: от ниво 4, през ниво 3 и ниво 2, до ниво 1. При нива 1 и 2 всички функции са достъпни. Разреждане на батерията на тъмно: от ниво 1, през нива 2 и 3, до ниво 4. Честото осветяване на дисплея може да доведе до бързо спадане на батерията. За да заредите отново батерията с енергията, изхабена при едно осветяване, са необходими около 5 минути при ярка слънчева светлина през прозорец или 50 минути при флуоресцентна светлина на закрито.
Внимание! Измерващите функции на този часовник да не се използват за прецизни професионални или индустриални измервания. Стойностите да се приемат за ориентировъчни. Ако сте в планината и се опасявате от объркване на посоката, задължително използвайте втори компас. Буквено означение на бутоните: горе вдясно А, средата вдясно В, долу вляво D, долу вдясно С, средата вдясно L (за осветяване), средата вляво Е.
Ако дигиталният дисплей на часовника не показва нищо и има индикатор, това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време. Фабрично тази функция на часовника е включена. За повече информация вижте раздел Пестене на енергия.
 
General Guide
Чрез натискане на бутон D виждате всички основни режими:
Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Възпроизвеждане на данни (Data Recall Mode), World Time Mode (Режим Световно време), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер), Alarm Mode (Режим Аларма). От Основния режим можете да влезете: бутон А – Дигитален компас, бутон С – Алтиметър, бутон В – Барометър/Термометър. От тези три режима, свързани със сензорите, можете да се върнете в Основния режим с натискане на бутон D. В който и да е режим натиснете бутон L за осветяване дисплея на часовника.
 
Timekeeping Mode – Режим час, Основен режим
В този режим можете да виждате часа и датата. В Основния режим натиснете бутон Е, за да виждате в горната част на дисплея месеца и датата или деня от седмицата. Този часовник използва поредица от кодове на градове, всеки от който отговаря на часовата зона на определения град. При настройване на часа трябва правилно да зададете вашия Home City (града, неговия часови пояс), в който ще използвате часовника. Имайте предвид, че всички времена в режим Световно време, зависят от часа и датата, зададени в Основния режим. След като сте настроили коректно дата и час на вашия Home City, можете много лесно да зададете на часовника да показва часа в друг часови пояс – трябва само да промените кода на града в Основния режим.
 
Настройване на дигиталните час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига, значи сте в екрана за настройка
 2. Натискайте бутон С и А, за да изберете желания код. Това трябва да бъде направено преди останалите настройки
 3. Натискайте бутон D, за да изберете последователно: кода на града, DST (лятно време), 12/24-часов формат, секунди, час, минути, година, месец, ден от месеца, пестене на енергия, единици за температура, единици за височина, единици за атмосферно налягане
 4. Когато мига съответния показател, използвайте бутони С и А, за да го промените, както следва в таблицата:
 
Екран За да направите това Направете това
TYO Промяна на кода на града Използвайте бутони С (на изток) и А (на запад)
DST on Превключване от лятно време DST (индикатор on) и Стандартно време (индикатор off) Натиснете бутон С
24H Превключване от 12-часов (12Н) на 24-часов (24Н) формат на часа Натиснете бутон С
:50 Нулиране на секундите Натиснете бутон С
10:58 Промяна на часове и минути Използвайте бутони С (+) и А (-)
2005 Промяна на годината
6.30 Промяна на месеца и ден от месеца
 
 1. Натиснете бутон Е, за да излезете от екрана за настройка.
В Основния режим можете да променяте следните показатели: продължителност на осветяването, включена или изключена функция за пестене на енергия, единици за температура, налягане и височина. Годината може да бъде настроена в границите от 2000 до 2099. Денят от седмицата се изчислява автоматично според зададената година.
 
Лятно време (DST)
При включена такава функция часът се премества 1 час напред спрямо стандартното време. Не всички страни използват лятно време. Превключване от DST на стандартно време:
 1. В основния режим задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига
 2. Натиснете бутон D за да влезете в екрана на DST за настройка
 3. Натиснете бутон С, за да включите (използване на лятно време, индикатор on) или изключите (използване на стандартно време, индикатор of) използването на лятно време.
 4. Натиснете бутон Е за изход от екрана за настройка. Когато е включена функцията лятно време на дисплея на часовника се появява индикатор DST.
 
Дигитален компас на часовника
Вградения в този часовник сензор определят посоката магнитния север и показва на дисплея една от 16-те посоки. Ако смятате, че показанията не са верни, можете да калибрирате (настроите) сензора. Влизане и излизане от режим Дигитален компас:
 1. В Основния режим или в който и да е друг режим, свързан със сензорите, натиснете бутон А, за да влезете в режим Дигитален компас. В този момент часовникът автоматично започва измерване. След около 2 секунди на дисплея се появяват букви, указващи посоката, съвпадаща с позицията на 12 часа на циферблата. Това показание се актуализира на всеки 20 секунди, след което измерването спира автоматично. По време на измерване на дисплея мига индикатор ACT
 2. Натиснете бутон D за връщане в Основния режим
 
Определяне посоките на света
 1. Влезте в режим Дигитален компас и поставете часовника на гладка повърхност или (ако е на ръката ви) го поставете в хоризонтално положение (спрямо хоризонта).
 2. Насочете мястото на 12 часа на дисплея на часовника в посоката, която искате да определите.
 3. Натиснете бутон А, за да започне измерването. След около 2 секунди на дисплея се появява посоката, към която сочи 12 ч. Появяват се също 4 индикатора за четирите посоки: изток, запад, север, юг. След това първоначално изследване часовникът продължава да прави измервания всяка секунда през следващите 20 секунди. През това време на дисплея се вижда ъглова стойност, индикатор за посока и четири други показателя за посоки, които се променят динамично при завъртане на часовника. След приключване на измерването всички те стават постоянни спрямо последното измерване. По време на измерването на дисплея на часовника има мигащ индикатор ACT. Имайте предвид, че ако часовникът не е в хоризонтално положение по време на измерването може да се получат данни с голяма грешка. Възможна грешка при ъгловата стойност е +/- 11 градуса. Например, ако е определена посока северозапад и 315 градуса, действителната посока може да е от 304 до 326 градуса. Ако измерване е в процес, то временно спира при включване на аларма, ежечасов сигнал, аларма за отброяване, осветяване. След това определянето на посоките продължава. Съкращения на посоките: N – север, Е – изток, S – юг, W – запад, NNE – север-североизток, NE – североизток, ENE – изток-североизток, ESE – изток-югоизток, SE – югоизток, SSE – юг-югоизток, SSW – юг-югозапад, SW – югозапад, WSW – запад-югозапад, WNW – запад-северозапад, NW – северозапад, NNW – север-северозапад.
 
Барометър / Термометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане и температурен сензор за измерване на температурата. Можете да проверите тези сензори, ако смятате, че данните им са неверни.
 
Измерване на атмосферното налягане и температурата
Натиснете бутон В докато сте в Основен режим или в някой от другите режими с използване на сензор, за да влезете в режим Барометър / Термометър, автоматично започва измерване на атмосферното налягане и температурата. Може да са необходими около 4-5 секунди преди да се появи стойността за налягането. Атмосферното налягане се представя в единици от 1 hPa/mb (или 0,05 inHg). Температурата се представя в единици от 0.1 градус по Целзий (или 0.2 градус по Фаренхайт). Показаното атмосферно налягане се променя на - - - - - - hPa/mb (или inHg), когато измерваното атмосферно налягане е извън рамките от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg). Стойността на атмосферното налягане се появява отново, когато измерваното налягане е в посочените граници. Показаната стойност на температурата се променя на - - - - - - - ̊ С (или ̊ F), когато измерваната температура е извън рамките от -10.0 ̊ С до 60.0 ̊ С (14.0 ̊ F до 140.0 ̊ F). Стойността на температурата се появява отново, когато е в посочените граници. В някои страни за измерване на атмосферното налягане се използва единицата хектопаскал (hPa) или милибари (mb). Между тях няма разлика, защото 1 hPa=1mb.
 
Графика на атмосферното налягане
Посредством наблюдение на промените в атмосферното налягане може да бъде направената приблизително точна прогноза на времето. Този часовник измерва автоматично атмосферното налягане на всеки 2 часа (в началото на всеки четен час), независимо от режима, в който се намира. Тези данни се използват за съставяне на графика и за определяне показалеца за промяна на налягането. Графиката на атмосферното налягане показва неговите стойности за последните 30 часа. По хоризонтала е времето, всяка точка е през 2 часа от съседната. По вертикала на графиката е налягането. Всяка точка показва относителната разлика на измереното налягане от предишно измерване. Възходяща графика обикновено означава подобряване на времето, а низходяща – влошаване на времето. Ако са налице внезапни промени във времето и температурата графиката от минали измервания може да излезе извън горния и долния край на дисплея. Цялата графика е видима отново, когато атмосферните условия се стабилизират. Следните условия могат да бъдат причина за пропуск в измерване на атмосферното налягане (съответната точка от графиката е празна): стойността на атмосферното налягане е извън допустимите стойности от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb или има неизправност в сензора.
 
Показалец за промяна на налягането
Този показалец дава относителната разлика между най-често измерваното атмосферно налягане от графиката и текущо атмосферно налягане. Разликата в налягането се представя в рамките от +/- 15 hPa. Показалеца за разлика в налягането не се вижда, ако текущото измерено налягане е извън допустимите стойности. Стойностите на този показалец могат да бъдат разчетени и в inHg. Когато показалецът е на 9 часа, това означава разлика в налягането извън диапазона от +/-15 hPa.
 
Включване и изключване на показалеца
 1. В режим Барометър/Термометър задръжте бутон Е докато в горната част на дисплея се появи индикатор SET
 2. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато на дисплея започне да мига Off или текущата референтна температура (ако е зададена такава). Това е екран за настройка
 3. Натиснете 2 пъти  бутон D, за да влезете в екрана за включване и изключване на показалеца
 4. Натиснете бутон С, за да включите (on) или изключите (off) показалеца
 5. Натиснете бутон Е за изход от екрана
 
Относно измерването на атмосферното налягане и температурата
Такива измервания започват при влизане в режим Барометър / Термометър на вашия часовник. След това измерванията на температурата се правят на всеки 5 секунди. По време на измервания на дисплея мига индикацията ACT. Можете по всяко време да измерите и видите атмосферното налягане и температурата чрез натискане на бутон В докато сте в режим Барометър / Термометър.
 
Алтиметър на часовника
Вградения в часовника алтиметър използва сензора за налягане, за да определи моментното атмосферно налягане, което след това се използва за изчисляване  на моментното надморско равнище. Часовникът е програмиран да използва стойностите от ISA (International Standard Atmosphere), които се използват за преобразуване на стойностите на атмосферно налягане в стойности на надморска височина. Ако заложите някаква референтна (отправна ) височина, часовникът ще пресметне текущата относителна височина, базирайки се на сравнителната. Данните за височината могат да бъдат запаметявани. Важно! Този часовник изчислява надморското равнище на базата на атмосферното налягане. Това означава, че стойностите за надморската височина на едно и също място могат да варират в зависимост от промените на атмосферното налягане. Този часовник използва сензор за налягане с полупроводници , които се влияят и от температурата. Необходимо е да не се променя температурата по време на измервания. За да избегнете ефекта на внезапна промяна в температурата, нека часовникът бъде в директен контакт с китката ви по време на измерването.
Не разчитайки на данните за атмосферното налягане, ако измерването е направено докато са налице резки промени във височината, например скок с парашут, делта- или парапланер, безмоторно летене или друг екстремен въздушен спорт, ски спускане, когато използвате каквото и да е въздушно средство. Не използвайте този часовник за измервания, които изискват професионална точност.
 
Как работи алтиметъра на часовника
Алтиметърът на часовника работи по два начина: без референтна височина и с референтна височина. Без референтна височина – часовникът измерва атмосферното налягане за вашето моментно положение и използва стойностите на ISA, за да го превърне в съответното надморско равнище. С референтна (относителна, изходна) височина – след като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисляването на разликата във височините според нейното атмосферно налягане. За да установите височината на дадена сграда, трябва да нагласите референтната височина на 0, когато сте на приземния етаж. Имайте предвид, че може да не получите правилни резултати, ако сградата е херметизирана или климатизирана. При изкачване на планини можете да нагласите референтната стойност според информация за височината, известна вече от карта. Така изчислените след това от часовника стойности ще бъдат максимално най-точни.
 
Измервания на височината
От Основния режим или от някой режим свързан със сензори натиснете бутон С, за да влезете в режим Алтиметър. Часовникът автоматично започва измерване на височината и показва съответната стойност на дисплея. автоматично След влизане в режим Алтиметър е възможно данните да се появят след 4-5 секунди. Останете в режим Алтиметър ако искате стойността на височината и графиката на височината да се актуализират своевременно. През първите 3 минути след влизане в режим Алтиметър на дисплея мига индикатор ACT и измерванията са на всеки 5 секунди. След  това индикатора изчезва и измерванията са на всеки 2 минути. За започване на измерване от начало, натиснете бутон С. Височината се представя в единици от 5 метра (20 фута). Границите за измерване на височина са от -700 до 10 000 метра (-2 300 до 32 800 фута). Измерената височина може да бъде отрицателна стойност в случаите, когато има въведена референтна стойност или поради определени атмосферни условия. Изобразената височина се променя на - - - - - - - метра (или фута), когато измерваната височина е извън посочените граници. Стойността на височината се появява отново, когато попадне в допустимите граници. Можете да промените единиците между метри (m) и футове (f).
 
Запис на височина
При записването на данни за височината в паметта на часовника се създават записи за височина. Когато започне сесия за записване, измерването продължава (на дисплея има индикатор REC) дори ако влезете в друг режим. Видове записи за височина: по време на сесията се запаметяват 3 вида данни – периодични записи (до 40 на брой), запис за текуща височина и запис за минали стойности на височина.
 
Периодични записи
По време на сесията се създават 40 записа за височина през определени интервали. Те могат да бъдат видени отново в режим Възпроизвеждане на данни. Как периодичните данни се създават и запаметяват:
 1. Когато задържите бутон С за начало на сесия за запомняне, часовникът създава периодичен запис №1, който съдържа данни за текуща дата (месец и ден), време и височина. Започвайки нова сесия, периодичните данни в паметта на часовника се изчистват и започват да се записват тези от новата сесия.
 2. След това часовникът прави измервания за периодични данни от №2 до №40 през 00, 15-та, 30-та и 45-та минута на всеки час.
 3. Когато бъде направен запис 40, записването автоматично спира. Сесията по запаметяване може да бъде спряна и ръчно чрез задържане на бутон С.
 
Текуща сесия
Съдържанието се променя периодично през определени интервали докато сесията не бъде приключена. Максималната стойност на общото изкачване и общото слизане е 99 995 м. Всяка стойност се нулира при достигане на нейния максимум.
 
Данни Описание
Голяма височина Най-голямата височина достигната през текущата сесия
Малка височина Най-малката височина достигната през текущата сесия
Общо изкачване Общо изкачване през текущата сесия
Общо слизане Общо слизане през текущата сесия
Относителна промяна във височината Относителна промяна във височината за текущата сесия
 
 Актуализиране на данните от текущата сесия - Когато задържите бутон С за начало на сесия за запомняне, часовникът изчиства всички данни вече запомнени в паметта при текуща сесия. Часовникът измерва височината и определя стойността на всеки 5 секунди през първите 3 минути. След 3 минути измервания се правят на всеки 2 минути.
 
Запис на минали стойности на височината – този запис съдържа стойности за голяма и малка височина, общо изкачване и слизане предвид множество сесии по запомняне. Съдържанието на този запис се актуализира в края на всяка сесия.
 
Данни Описание
Голяма височина Най-голямата височина достигната през всички сесии
Малка височина Най-малката височина достигната през всички сесии
Общо изкачване Общо изкачване през всички сесии
Общо слизане Общо слизане през всички сесии
 
Актуализиране за записа за минали стойности – часовникът извършва следните операции при спиране на сесия за запомняне. Сесията спира, когато записите достигнат 40 на брой или ако задържите бутон С.
 
Данни Описание
Голяма височина Най-голямата височина до момента се сравнява със стойността от текущата сесия и по-голямата се запомня като нова най-голяма стойност
Малка височина Най-малката височина до момента се сравнява със стойността от текущата сесия и по-малката се запомня като нова най-малка стойност
Общо изкачване Стойността от текущата сесия се добавя към общата стойност до момента
Общо слизане
 
Започване на нова сесия
 1. Натиснете бутон С за влизане в режим Алтиметър
 2. Задръжте натиснат бутон С за около 1 секунда докато на дисплея на часовника започне на мига REC – това означава, че е започнала нова сесия. Докато сте в сесия за запомняне на данни, можете да натиснете бутон Е и да преминете от екран с текуща височина на екран за промяна на отправната точка (индикатор REL).
 3. Сесията по запомняне продължава докато не бъдат направени 40 записа или докато не натиснете бутон С за 1 секунда (индикаторът REC изчезва). записаните данни могат да бъдат видяни отново в режим Възпроизвеждане на данни
 
Задаване на референтна височина
След като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисленията и преобразуването на  атмосферно налягане във височина. Измерената от този часовник височина зависи от атмосферното налягане и може да не е точна припромяни в налягането. Поради това се препоръчва да актуализирате референтната височина винаги, когато имате информация по време на вашето изкачване.
 1. Когато сте в режим Алтиметър, задръжте бутон Е докато в горната част на дисплея се появи индикатор SET. Изчакайте 4-5 секунди докато започне да мига Off или текущата зададена референта височина (ако има такава). Това е екрана за настройка.
 2. Натиснете бутони С (+) и А (-), за да променяте стойността с 5 метра (или 20 фута). Можете да задавате референтна височина в рамките от -10 000 до 10 000 метра (-32 800 до 32 800 фута). Натискането на бутони С и А едновременно връщат в положение Off, така че часовникът превръща атмосферното налягане във височина само на основата на предварително зададена стойност.
 3. Натиснете бутон Е да излезете от този екран за настройка
 
Графика за височината
Тя показва резултатите от измерванията в режим Алтиметър.По вертикала е самата височина със стъпка 10 м, а по хоризонтала е времето. Мигащата точка в най-дясната колона обозначава резултата от последното измерване. За първите 3 минути всяка точка показва 5 секунди. След това всяка точка показва 2 минути. Ако е имало грешка в измерването или ако стойността е извън допустимите граници – колоната от точки не се изобразява и нейното място остава празно.
 
Показалец за промяна на височина
По време на измерването в режим Алтиметър този показалец сочи разликата между текущата височина и последно измерената височина. Показалецът сочи 9 часа ако разликата е извън рамките +/-15 м. Разликата във височините може да е +/-15 м, а стъпката е 1м. Стандартно се използват метри, но могат да бъдат използвани и футове.
 
Включване и изключване на показалеца
 1. В режим Алтиметър задръжте бутон Е докато в горната част на дисплея се появи индикатор SET
 2. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато на дисплея започне да мига Off или текущата референтна височина ако е настроена такава. Това е екрана за настройка
 3. Натиснете 2 пъти бутон D, за да влезете в екрана за включване/изключване на показалеца
 4. Натиснете бутон С, за да включите (индикатор on) и изключите (индикатор off) показалеца
 5. Натиснете бутон Е за изход от екрана за настройка
 
Аларма за височина
Алармата за височина звучи около 5 секунди, когато бъде достигната предварително зададена височина, независимо от това дали се изкачвате или слизате. Можете да натискате който и да е бутон за спирането й, след като тя се е включила. Алармата за височина звучи, само докато на дисплея на часовника се вижда екрана за височина в режим Аларма. Ако часовникът е в друг режим (не Алтиметър) или ако е в друг екран на режим Алатиметър (не екран за височина), то алармата няма да се включи.
 
Настройване на алармата за височина
 1. В режим Алтиметър задръжте бутон Е, докато в горната част на дисплея се появи индикатор SET.
 2. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато започне да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина (ако е нагласена, което означава, че в този екран се извършва настройката (избора).
 3. Натиснете бутон D веднъж, за да започне да мига Аларма за височина.
 4. Докато мига Аларма за височина, натиснете бутон С, за да увеличавате с 5 метра (20 фута) стойността на височината, при която да се включи алармата, или бутон А, за да я намалите с 5 метра. Алармата за височина може да бъде нагласена в рамките от -10 000 до 10 000 метра (-32 800 до 32 800 фута). Натискайте бутони С и А едновременно, за да нулирате стойността на алармата.
 5. Натиснете бутон Е да излезете от този екран
 
Включване и изключване на алармата за височина
 1. В режим Алтиметър задръжте бутон Е, докато в горната част на дисплея се появи индикатор SET.
 2. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато започне да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина (ако е нагласена, което означава, че в този екран се извършва настройката (избора).
 3. Натиснете бутон D веднъж, за да започне да мига Аларма за височина
 4. Натиснете бутон В, за да включите (On) или изключите (Off) алармата
 5. Натиснете бутон А за излизане от този екран. Ако алармата е включена на дисплея в екрана за аларма на режим Алтиметър се появява индикатор. Този индикатор не се вижда от другите екрани на режим Алтиметър и от другите режими.
 
Възпроизвеждане на записи за височина
В този режим можете да видите периодичните данни от паметта, записите от текущата сесия и записа за минали стойности. Записите за височина се създават и записват в режим Алтиметър.
 
Екрани с данни
Тук са обяснени различните екрани в режим Възпроизвеждане на данни. Когато на екрана се вижда периодичния запис, записа за голяма или малка височина, в долната част на дисплея през 1 секунда се сменят датата на измерването (месец и ден) и часа на измерването. Периодични записи – те показват само данни за последната запомнена сесия. В паметта на часовника могат да бъдат събрани до 40 периодични записа. Съдържание на записа за текущата сесия:
 
Тип данни Име Описание
Голяма височина MAX Най-голямата височина през възпроизведената сесия
Малка височина MIN Най-малката височина през възпроизведената сесия
Общо изкачване ASC Общо изкачване през възпроизведената сесия
Общо слизане DSC Общо слизане през възпроизведената сесия
Относителна промяна във височината REL Относителна промяна във височината на възпроизведената сесия
 
Запис за минали стойности – този запис показва данни за всички сесии със запомняне, осъществени от последното изтриване на такъв род записи:
 
Тип данни Име Описание
Голяма височина MAX Най-голямата височина през всички сесии
Малка височина MIN Най-малката височина през всички сесии
Общо изкачване ASC Общо изкачване през всички сесии
Общо слизане DSC Общо слизане през всички сесии
Разглеждане на съдържанието на периодични записи и записи от текущата сесия
 1. Влезте в режим Възпроизвеждане на данни
 2. Използвайте бутони С и А, за да преминете през различните данни и изберете желаното от вас: REC1, REC2...REC40, MAX, MIN, ASC, DSC. Записите от REC1 до REC40 са периодични записи. Останалите са записи за текущата сесия. В посочената последователност можете да се движите от ляво надясно чрез бутон С, от дясно наляво с бутон А. За да видите съдържанието на записа за текущата сесия, използвайте бутон С за придвижване напред – ще стигнете до MAX. Или можете също да използвате бутон А за предвижване назад – ще стигнете до REL.
 3. След като приключите с разглеждането на данните, натиснете бутон D за изход от режим Възпроизвеждане на данни. Имайте предвид, че вместо данни е възможно да видите - - - -. Това означава, че данните са били изтрити или няма такива поради грешка и др. В този случай стойностите за общо изкачване и общо слизане са 0.
 
Разглеждане на съдържанието на записа за минали стойности
 1. Влезте в режим Алтиметър
 2. Натиснете бутон В, за да видите екрана с максималната стойност (Max) от записа за минали стойности
 3. Използвайте бутони С и А, за да преминете през различните екрани от записа за минали стойности: MAX, MIN, ASC, DSC
 4. За да се върнете в екраните за периодичен запис или екрана за текуща сесия, натиснете отново бутон В
 5. След като приключите с разглеждането на данните, натиснете бутон D за изход от режим Възпроизвеждане на данни
 
Изчистване на записа за минали стойности – използвайте тази процедура, когато искате да изчистите съдържанието на този запис и да нулирате всички стойности:
 1. В режим Възпроизвеждане на данни натиснете бутон В, за да видите най-голямата височина Мax от записи за минали стойности
 2. Задръжте бутон Е. В горната част на дисплея се появява индикатор CLR
 3. Задръжте натиснат бутон Е за още 2 секунди, докато CLR започне да мига. Когато изтриването завърши, отново ще се появи екрана за най-голяма височина. Ако при горната процедура, отпуснете бутон Е не на време, часовникът ще се върне в екрана за най-голяма височина на записа за минали стойности без да изтриете данните.
 
Световно време на часовника
В този режим дигитално се показва текущия час в 30 града (29 часови зони) по света. Всички операции в този раздел се правят в режим Световно време, където се влиза с натискане на бутон D. Как да видите часа в друг град – в режим Световно време използвайте бутони С (на изток ) и А (на запад), за да минете през кодовете на градовете (часовите зони). Когато текущата часова зона е такава, която включва основно океан, вместо код на града се появява стойността на разликата в часа спрямо Гринуичкия меридиан. Ако часа, показан за дадена часова зона не е верен, проверете дали правилно сте настроили вашия Home City.
 
Избор на стандартно време или лятно време (DST) за даден код на град
 1. В режим Световно време използвайте бутони С (на изток ) и А (на запад), за да изберете града, чиито показател искате да настроите
 2. Задръжте бутон Е, за да изберете използване на лятно време (индикатор DST, появяващ се винаги, когато искате да видите в зона, за която е включен) или използване на стандартно време (няма индикатор). Ако сте избрали код GMT, не можете да избирате стандартно или лятно време. Имайте предвид, че настройката на DST касае само избраната часовата зона, а не всички.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 9 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон D.
1. Измерване на изминало време: бутон С старт – бутон С стоп – бутон С повторен старт – бутон С стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон С старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон С стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон С старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон С стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има възможност за автоматично повтаряне на отброяването започва отново при достигане на 0 и отново се чува звуков сигнал. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Конфигуриране на отброяването
Преди да използвате този вид таймер трябва да конфигурирате следните показатели: начално време на отброяването, включено или изключено автоматично повтаряне, включен или изключен сигнал за отброяване. Автоматично повтаряне – при достигане на 0, часовникът издава звук и автоматично започва отново да отброява зададеното време. Изключването на тази функция води до спиране на отброяването при достигане на 0, а на дисплея на часовника остава да се вижда началното време на отброяването. Автоматичното отброяване може да бъде направено до 10 пъти. Звуков сигнал – при такъв сигнал, часовникът издава сигнал на 10, 5, 4, 3, 2, 1 минута от отброяването, а също така на 50, 40, 30, 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1 секунда от последната минута от отброяването.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон Е в режим Отброяване докато минутите на началното време започнат да мигат. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник (описана по-долу)
 2. Натиснете бутон D, за да изберете какво ще настройвате: начално време, включено или изключено автоматично повтаряне
 3. Когато мигат минутите, използвайте бутони С (+) и А (-) да ги променяте. Когато мига автоматичното повтаряне, натиснете бутон С за превключване от едното на другото.
 4. Натиснете бутон Е за излизане от екрана за настройки.
 
Включване и изключване на звуковия сигнал
Натискането на бутон А докато на дисплея се вижда началното време на отброяването или докато в момента тече отброяване води до включване (индикатор в горната част на дисплея) или изключване (няма индикатор) на звуковото отброяване.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон С докато сте в режим Отброяване, за да стартирате отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 5 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон С, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон С го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон С и след това да настинете бутон А. Това връща началното време на отброяването. Честото използване на автоматичното подновяване и алармата може да изтощи бързо батерията.
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими аларми (номерирани от AL1 до AL5). При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон С в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. При влизане в режим Аларма първите данни, които виждате са последните, видяни при предишното влизане. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон D.
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутони С и А, за да преминавате през различи екрани на алармите, докато изберете желаната за промяна: AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, SIG
 2. Задръжте бутон Е докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в прозореца за настройка. Това автоматично активира алармата
 3. Натиснете бутон D, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател (час или минути), използвайте бутони С (+) и А (-), за да я променяте.
 5. Натиснете бутон Е за излизане от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон А и С, за да изберете желаната аларма или ежечасов сигнал
 2. Когато сте избрали желаното за промяна, натиснете бутон В да го включите или изключите. Индикатор дъги означава включена аларма, а индикатор камбанка – включен ежечасов сигнал. Ако са включени алармата и ежечасовия сигнал, индикаторите се виждат във всички режими.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел (EL). При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. Можете да зададете 1.5 секунди или 2.5 секунди продължителност на осветяването. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. Не можете да включите осветяване, ако сте в екраните за настройка на следните режими: Дигитален компас, Барометър/Термометър, Алтиметър. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява за около 2 секунди, в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. Имайте предвид, че дисплея няма да се освети, ако в момента е достатъчно светло. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. За включване и изключване на автоматичното осветяване във всеки режим с изключение на мигащ индикатор задръжте бутон L за около 3 секунди, за да включите (има индикатор А EL видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване. Автоматичното осветяване на часовника се изключва, когато нивото на батерията падне до ниво 4. Осветяването може да не се включи веднага, ако насочите часовника към лицето, ако в момента се извършва измерване на атмосферно налягане или височина. Автоматичното осветяване не се активира, дори тази функция да е включена, когато: звучи аларма, когато се извършва измерване със сензор, когато се намирате в екран за настройка в режими Дигитален компас, Барометър/Термометър, Алтиметър.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон Е докато започне да мига кода на града
 2. Натиснете три пъти бутон D, за да изберете и започнат да мигат секундите
 3. Натиснете бутон А, за да промените продължителността на осветяването от 2.5 секунди (по-голям символ) на 1.5 секунди (по-малък символ)
 4. Натиснете бутон Е за изход от този екран
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от електрическата енергия, произведена от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде ориентиран до прозорец така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията се изтощава напъпно. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 5 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (power Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията
Ниво 1 (индикатор Н) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор М) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор L, LOW) – не са възможни осветяване, звукови сигнали и работа със сензорите
Ниво 4 (индикатор SHG) – поддържа само часа
Ниво 5 (няма индикатор) – не са възможни функции
Мигащият индикатор LOW на ниво 3 ви предупреждава, че заряда на батерията е много нисък и трябва да изложите часовника на светлина възможно най-скоро. При ниво 5 не са възможни функции, а настройките стават като фабрично заложените. Едва, когато батерията достигне ниво 2 можете да настроите часа и датата и другите показатели.  Тези ограничения са валидни само когато батерията е била изтощена до ниво 4.  Индикаторите се появяват отново на дисплея веднага след достигане на ниво 2. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд. Ако много пъти за кратко време използвате осветяването, алармите и сензорите на дисплея се появява индикатор Recov, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: аларма, осветяване, аларма при отброяване, ежечасов сигнал, работа със сензорите. Когато батерията на часовника се зареди, индикаторът изчезва и всички функции са отново достъпни. Дори когато батерията е на ниво 1 или 2 е възможно да няма достатъчно енергия за работа на компаса, барометъра, термометъра и алтиметъра. В този случай на дисплея има индикатор Recov. Ако индикаторът Recov се появява много често, това означава, че нивото на батерията е ниско и трябва да заредите.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Упътване при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 6 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 21 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 42 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 7 часа на ден.
 
Време за зареждане
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) нива 5, 4 и 3 – 4 часа; ниво 2 – 13 часа; ниво 1 – 6 часа
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – нива 5, 4 и 3 – 2 часа; ниво 2 – 63 часа; ниво 1 – 29 часа
 
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – нива 5, 4 и 3 – 8 часа; ниво 2 – 128 часа; ниво 1 – 58 часа
- Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса) - 5, 4 и 3 – 80 часа
 
Бележки относно функции на часовника
 
Функция автоматично връщане - Часовникът автоматично се връща в Основен режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 минути в режими Възпроизвеждане на данни, Аларма, Дигитален компас, Барометър/Термометър. Ако не натиснете никакви бутони докато сте в режим Алтиметър, часовникът се връща в Основен режим след 9-10 часа. Ако останете на екран с мигащ знак 2-3 минути без да натискате никакви бутони, то часовника автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – в екраните за настройка бутони С и А се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Индикатор за неизправност на сензора
Ако има неизправност в сензора за налягане, на дисплея се появява надпис Err, което означава, че работата със сензора е невъзможна. Ако този индикатор се появи по време на измерване, започнете измерването отново. Ако Err се появи отново, това може да означава, че има повреда в сензора. Дори ако батерията е на ниво 1 или 2, операциите в режими Дигитален компас, Барометър/термометър, Алтиметър може да не са възможни при положение, че няма достатъчно заряд за извършване на измерването. В този случай също се появява индикатор Err, което не означава проблем със сензора. Измерването трябва да бъде повторено отново след зареждане на батерията. Ако индикаторът продължава да се появява, вероятно има проблем със сензора и трябва да се обърнете към оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Функция за пестене на енергия (Power Saving) – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно, дисплея става черен. Има два вида спящ режим – за дисплея и за функциите. Ако само дисплея е заспал (60-70 минути на тъмно), той се изчиства и на него мига само индикатор PS, всички функции работят, само дисплея не е активен. При втория вариант (6-7 дни на тъмно) дисплея отново е черен и изчистен, но индикаторът PS не мига, всички функции са изключени, само часа продължава да е актуален. Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 10 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Часовникът не изпада в спящ режим ако в момента е в режим Отброяване или Хронометър. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място, натиснете който и да е бутон; насочете часовника към лицето си (на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение).
 
Включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте натиснат бутон Е докато кода на града започне да мига
 2. Натискайте бутон D девет пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 3. Натиснете бутон С, за да включите (On) или изключите (Off) функцията. Когато функцията е включена на дисплея на часовника се вижда във всички режими индикатор PS.
 4. Натиснете бутон Е за изход от екрана.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията или спадане на заряда й до ниво 4. При 12-часов няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа също няма индикатор. Формата, който сте избрали в основен режим, се прилага във всички останали режими. Текущият час за различните градове в Основния режим е настроен според GMT (Гринуич) и настройката за Home City. Разликата в часа прямо Гринуич е на базата на UTC (Universal Time Coordinated) - световен стандарт за час, основаващ се на прецизни измервания с атомни часовници, които отчитат времето до микросекунди.
 
Предпази мерки при осветяване – електро-луминисцентния панел на часовника губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. При осветяване на дисплея на часовика е възможно да се чува много слаб звук от вибрациите на El панела, което не означава повреда във вашия часовник. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, когато се занимавате с физически активни дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. За да се включи автоматичното осветяване при насочване часовика към лицето ви, ръката ви трябва да бъде успоредна на земята. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето.
 
Предпазни мерки при използване на дигиталния компас на часовника – в този часовник е вграден сензор, който отчита земния магнетизъм. Това означава, че като север се отчита магнитния север, който се различава от полярния север. Магнитният северен полюс се намира в Северна Канада, а магнитния южен полюс - в  Южна Австралия. Разликата между магнитния север и истинския север е толкова по-голяма, колкото сте по-близо до магнитите полюси. В някои карти е отбелязан истинския север вместо магнитния.
 
Местоположение
Определянето на посоката, когато сте в близост до източник на силно магнитно поле може да доведе до големи грешки в резултатите. Затова трябва да избягвате определяне на посоката, когато сте в близост до следните видове обекти: постоянни магнити (магнитно колие и др.), концентрация на метал (метални врати, шкафове и др.), кабели с високо напрежение, въздушни кабели (над земята), домакински уреди (телевизори, компютри миялни машини, фризери и др.). Точното определяне на посоките е невъзможно, докато се намирате във влак, на лодка, в самолет и др. Точно определяне също така е невъзможно, когато се намирате в сграда, особено когато конструкцията е от железобетон. Прецизността на сензора може да бъде нарушена, ако веднъж часовникът е бил излаган на силно магнитно поле. Ако това се случи, трябва да калибрирате сензора.
 
Калибриране  на сензора за посоки
Когато считате, че посоките, определени от часовника, не са верни, трябва да калибрирате часовника (да го подложите на проверка, тест). Можете да използвате която и да е от двете процедури двупосочна калибрация или северна калибрация. Използвайте двупосочна калибрация, когато искате да правите измервания в област, подложена на действието на магнитен източник. Този вид калибрация трябва да се използва, когато часовникът е изложен на магнитно поле поради каквато и да е причина. Чрез северната калибрация вие показвате на часовника къде е Север (който сте определили посредством друг компас или по друг начин). Можете да използвате тази процедура например да нагласите вашия часовник да показва истинския север вместо магнитния север. Ако искате да направите и двете калибрации, първо трябва да бъде направена двупосочната, поради факта, че тази калибрация отменя всички предишни настройки на този сензор. Ако използвате часовника на съвсем различно място (околна среда) отново е препоръчителна двупосочната калибрация.
 
Предпазни мерки при двупосочна калибрация
При двупосочната калибрация можете да използвате които и да са две противоположни посоки. Трябва единствено да сте сигурни, че те са 180 градуса една от друга. Запомнете, че ако направите тази процедура неправилно, данните от сензора за ориентация също ще бъдат погрешни. Важно е да не местите часовника по време на калибрацията на която и да е посока. Двупосочната калибрация трябва да се провежда в среда, еднаква със средата, в която смятате да използвате компаса. Например, ако смятате да определяте посоките на открито поле, извършете калибрацията също на открито поле.
 
Как да направите двупосочна калибрация на часовника
 1. Натиснете бутон А, за да влезете в режим Дигитален компас
 2. Задръжте бутон Е на дисплея се покаже индикатор  | , което означава, че сте в прозореца за настройка. В този момент показалецът за магнитния север сочи 12 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на първата посока.
 3. Поставете часовника на равна повърхност в каквато и да е ориентация и натиснете бутон А, за да калибрирате първата посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор ОК . Когато приключи тази калибрация се показва 2  и показалецът на магния север започва да сочи позицията на 6 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на втората посока.
 4. Завъртете часовника на 180 градуса.
 5. Натиснете отново бутон А, за да калибрирате втората посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато завърши калибрацията се появява индикатор ОК и екрана на режим Дигитален компас (показва ъглова стойност). Ако на екрана за калибрация след индикатора - - -  се появи Err, това означава,ч е има проблем със сензора. След около 1 секунда Err изчезва. Започнете отново процедурата. Ако отново се появи Err се свържете с оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Северна калибрация на часовника
 1. Докато сте в режим Дигитален компас, задръжте бутон Е, докато на дисплея се появи  | , което означава, че сте в прозореца за настройка.
 2. Натиснете бутон D, за да започне процедурата северна калибрация. На екрана на часовника се появява индикатор n  (посока N север).
 3. Поставете часовника на равна повърхност така, че позицията на 12 часа да сочи Север (определен с друг компас).
 4. Натиснете бутон А, за да започнете калибрацията.
 5. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато калибрацията приключи на дисплея се показва индикатор ОК и екрана на режим Дигитален компас, с 0 градуса стойност на ъгъла. Ако на екрана за калибрация след - - - , се появи Err, това означава, че има проблем със сензора. Стартирате отново калибрацията. Ако Err се появи отново, свържете се с оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Предпазни мерки при използване на барометъра и термометъра на вашия часовник
Сензорът за налягане, вграден в този часовник, измерва промените в налягането на въздуха, които можете да използвате за ваша собствена прогноза за времето. Не може да бъде използван като прецизен инструмент в официални прогнози за времето. Неочаквани промени в температурата могат да влияят на стойностите, отчетени за атмосферното налягане. Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда.
 
Калибриране на сензорите на часовника за атмосферно налягане и температура
Тези сензори са фабрично калибрирани и не би трябвало да е необходима допълнителна калибрация. Ако все пак установите сериозни грешки в отчитането, можете да ги калибрирате, както е указано по-долу. Неправилното калибриране може да доведе до неправилни резултати. Винаги, когато можете, сравнявайте часовника с друг точен термометър и барометър. Ако се налага настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути, за да се стабилизира температурата на часовника.
 
Как се калибрират сензорите за атмосферно налягане и температура
 1. Натиснете бутон В за влизане в режим Барометър/термометър
 2. Задръжте бутон Е докато в горната част на дисплея се появи SET
 3. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато започне да мига Off или текущата референтна температура (ако е зададена). Това  е екрана за настройка. Ако искате да калибрирате сензора за налягане, натиснете бутон D, за да преместите мигането на средната част на дисплея на часовника. Това е екрана за калибрация на сензора за налягане. В това време на екрана трябва да мига Off или стойността за атмосферно налягане
 4. Използвайте бутони С (+) и А (-), за да настроите стойностите за калибрация, в единиците, които искате. Едновременното натискане на бутони С и А връща отново фабричната калибрация (Off).
 5. Натиснете бутон Е за връщане в режим Барометър/Термометър
 
Промяна на единиците за температура, атмосферно налягане и височина
 1. Влезте в Основния режим
 2. Задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига – това е екрана за настройка
 3. Използвайте бутон D, за да изберете желания показател за настройка
 4. Натиснете бутон С за промяна на единиците, както следва: температура C или F, атмосферно налягане hPa или inHg, височина m или ft
 5. Натиснете бутон Е за изход от екрана за настройка
www.chasovnik-bg.com