Часовници Casio Модул 2872


Преди да използвате часовника трябва да го изложите на ярка светлина, за да се зареди батерията. По време на зареждането повечето операции са достъпни. В този часовник са вградени сензори, които измерват посоките на света, атмосферно налягане, температура, височина. Ако дигиталният дисплей на часовника не показва нищо и има индикатор PS (мигащ или не), това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време. Фабрично тази функция на часовника е включена. Часовникът излиза от този спящ режим, ако го изложите на светлина, ако натиснете който и да е бутон, ако го насочите към лицето си. Може да са необходими до 2 секунди преди да се активира дисплея. Внимание! Измерващите функции на този часовник да не се използват за прецизни професионални или индустриални измервания. Стойностите да се приемат за ориентировъчни. Ако сте в планината и се опасявате от объркване на посоката, задължително използвайте втори компас. Буквено означение на бутоните: горе вляво А, горе вдясно В, долу вдясно D, долу вляво С, средата вдясно L (за осветяване), долу в средата Е.
 
General Guide
С този часовник можете да използвате два кръга от функции. Чрез натискане на бутон С виждате всички режими в основния кръг: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер), Възпроизвеждане на данни (Data Recall Mode), Alarm Mode (Режим Аларма). От Основния режим можете да влезете: бутон В – Дигитален компас, бутон D – Алтиметър, бутон Е – Барометър / Термометър. От тези три режима, свързани със сензорите, можете да се върнете в Основния режим с натискане на бутон С.
 
Настройване на часа и датата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон С, за да избирате последователно: секунди, час, минути, 12/24-часов формат, година, месец, ден, пестене на енергия
 3. Когато изберете желания показател, използвайте бутони В и D да го променяте. Ако на дисплея са изписани часа, минутите и секундите, натиснете бутон D, за да промените секундите на 00 или използвайте бутон D (+) и В (-), за да промените часа или минутите. Ако на дисплея на часовника е изписано 12Н, натиснете бутон D за преминаване от 12-часов на 24-часов формат за показване на часа. Ако на дисплея е изписана датата, или използвайте бутон D (+) и В (-), за да промените годината, месеца или деня.
 4. Натиснете бутон А за изход от този екран
Ако настроите секундите на 00 докато са били в диапазона от 30 до 59, то при тяхното нулиране минутите ще се увеличат с 1. Ако секундите са били от 00 до 29, минутите не се променят. При избор на 12-часов формат се появява индикатор Р за часовете след обяд до 11:59 полунощ и няма индикатор през останалото време. Годината може да приема стойност от 2000 до 2039. В часовника е вграден пълен календар, който отчита различния брой дни в месеците и високосните години. При настройване на датата не би трябвало да се налага друга корекция освен в случаите, когато батерията на часовника спадне до ниво 4.
 
Дигитален компас на часовника
Вградения в този часовник сензор намира магнитния север. Ако смятате, че показанията не са верни, можете да калибрирате (настроите) сензора. Влизане и излизане от режим Дигитален компас:
 1. В Основния режим или в който и да е друг режим, свързан със сензорите, натиснете бутон В, за да влезете в режим Дигитален компас. В този момент часовникът автоматично започва измерване. След около 2 секунди на дисплея се появяват букви, указващи посоката, съвпадаща с позицията на 12 часа на циферблата.
 2. Натиснете бутон С за връщане в Основния режим
 
Определяне посоките на света
 1. Влезте в режим Дигитален компас
 2. Поставете часовника на гладка повърхност или (ако е на ръката ви) го поставете в хоризонтално положение (спрямо хоризонта).
 3. Насочете мястото на 12 часа на дисплея на часовника в посоката, която искате да определите.
 4. Натиснете бутон В, за да започне измерването. След около 2 секунди на дисплея се появява посоката, към която сочи 12 ч. Появяват се също 4 индикатора за четирите посоки: изток, запад, север, юг. След това първоначално изследване часовникът продължава да прави измервания всяка секунда през следващите 20 секунди. През това време на дисплея се вижда ъглова стойност, индикатор за посока и четири други показателя за посоки, които се променят динамично при завъртане на часовника. След приключване на измерването всички те стават постоянни спрямо последното измерване. По време на измерването на дисплея на часовника има мигащ индикатор. Имайте предвид, че ако часовникът не е в хоризонтално положение по време на измерването може да се получат данни с голяма грешка. Възможна грешка при ъгловата стойност е +/- 11 градуса. Например, ако е определена посока северозапад и 315 градуса, действителната посока може да е от 304 до 326 градуса. Ако измерване е в процес, то временно спира при включване на аларма, ежечасов сигнал, аларма за отброяване, осветяване. След това определянето на посоките продължава. Съкращения на посоките: N – север, E – изток, S – юг, W – запад, NE – североизток, SE – югоизток, SW – югозапад, NW – северозапад.
 
Барометър / Термометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане и температурен сензор за измерване на температурата. Можете да проверите тези сензори, ако смятате, че данните им са неверни.
 
Определяне на атмосферното налягане и температурата
Натиснете бутон Е докато сте в Основен режим или в някой от другите режими с използване на сензор, за да влезете в режим Барометър / Термометър, автоматично започва измерване на атмосферното налягане и температурата. Може да са необходими около 4-5 секунди преди да се появи стойността за налягането. Атмосферното налягане се представя в единици от 1 hPa/mb (или 0,05 inHg). Температурата се представя в единици от 0.1 градус по Целзий (или 0.2 градус по Фаренхайт). Показаното атмосферно налягане се променя на - - - - - - hPa/mb (или inHg), когато измерваното атмосферно налягане е извън рамките от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg). Стойността на атмосферното налягане се появява отново, когато измерваното налягане е в посочените граници. Показаната стойност на температурата се променя на - - - - - - - ̊ С (или ̊ F), когато измерваната температура е извън рамките от -10.0 ̊ С до 60.0 ̊ С (14.0 ̊ F до 140.0 ̊ F). Стойността на температурата се появява отново, когато е в посочените граници. В някои страни за измерване на атмосферното налягане се използва единицата хектопаскал (hPa) или милибари (mb). Между тях няма разлика, защото 1 hPa=1mb.
 
Индикатори за атмосферното налягане
Тези индикатори представят графично дали през последните 15 часа атмосферното налягане се е покачвало, спадало или не се е променяло. Промяната на атмосферното налягане е в следствие на промяна в атмосферата. Затова можете да предвидите какво ще бъде времето, съобразявайки се с тенденциите в графиката, изобразена на вашия часовник. Областта на дисплея на часовника, където се показва индикатора за налягането има 3 линии – горна, средна и долна. Положението на всеки индикатор ви дава информация дали налягането се покачва, понижава или не се променя. На графиката – най-горното положение означава покачване на налягането с 3 hPa спрямо предишното показание, второто положение (по средата) означава изменение +/- 2 hPa спрямо предишното показание, третото положение (най-долното) означава понижение на налягането с 3 hPa.
 
Интерпретация на индикаторите за атмосферно налягане
Най-десният индикатор е най-новия, а най-левия – най-стария. Покачване на атмосферното налягане означава подобряване на времето, а понижаване – влошаване на времето. Положението на индикаторите на часовника показва тенденциите на атмосферното налягане. Серия от няколко индикатора в горната част на дисплея на часовника означава серия от показания за нарастващо налягане. Това не означава постоянно високи нива на атмосферното налягане. Серия от няколко индикатора в долната част на дисплея на вашия часовник означава серия от показания за понижаващо налягане, като това не означава постоянно ниски нива. Промяна на индикаторите от горно на средно ниво не означава понижаване на налягането, както и промяна на индикаторите от долно на средно ниво не означава повишаване на налягането. Промяна към средно ниво означава, че текущото налягане е относително постоянно (в границите на +/- 2 hPa спрямо предишното измерване). Увеличаване на налягането не се наблюдава, докато не се появи индикатор в горната линия, също и понижение на налягането не се наблюдава докато не се появи индикатор в долната. Постоянно налягане се бележи със серия от индикатори в средната линия.
 
Относно измерването на атмосферното налягане и температурата
Измерването на атмосферното налягане и температурата се осъществява като влезете в режим Барометър / Термометър на вашия часовник. След това измерванията на се правят на всеки 5 секунди.Барометърът прави автоматични измервания на всеки 3 часа, започвайки от полунощ, без значение в какъв режим сте. Резултатите от тези измервания се използват за позициониране на индикаторите за атмосферното налягане. Можете по всяко време да измерите и видите атмосферното налягане и температурата чрез натискане на бутон Е докато сте в режим Барометър / Термометър.
 
Предпазни мерки при използване на барометъра и термометъра на вашия часовник
Сензорът за налягане, вграден в този часовник, измерва промените в налягането на въздуха, които можете да използвате за ваша собствена прогноза за времето. Не може да бъде използван като прецизен инструмент в официални прогнози за времето. Неочаквани промени в температурата могат да влияят на стойностите, отчетени за атмосферното налягане и да доведат до неправилни стойности. Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда.
 
Алтиметър на часовника
Вградения в часовника алтиметър използва сензора за налягане, за да определи моментното атмосферно налягане, което след това се използва за изчисляване  на моментното надморско равнище. Часовникът е съобразен с въведените от ISA (International Standard Atmosphere) стойности, които се използват за преобразуване на стойностите на атмосферно налягане в стойности на надморската височина. Стойностите за височина могат да бъдат запомняни. Важно! Този часовник изчислява надморското равнище на базата на атмосферното налягане. Това означава, че стойностите за надморската височина на едно и също място могат да варират в зависимост от промените на атмосферното налягане. Сензорът на този часовник се влияе и от температурата. Необходимо е да не се променя температурата по време на измервания. За да избегнете ефекта на внезапна промяна в температурата, нека часовникът бъде в директен контакт с китката ви по време на измерването.
Не разчитайки на данните за атмосферното налягане, ако измерването е направено докато са налице резки промени във височината, например скок с парашут, делта- или парапланер, безмоторно летене или друг екстремен въздушен спорт, ски спускане, когато използвате каквото и да е въздушно средство. Не използвайте този часовник за измервания, които изискват професионална точност.
 
Как работи алтиметъра на часовника
Алтиметърът на часовника работи по два начина: без референтна височина и с референтна височина. Без референтна височина – часовникът измерва атмосферното налягане за вашето моментно положение и използва стойностите на ISA, за да го превърне в съответното надморско равнище. С референтна (относителна, изходна) височина – след като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисляването на разликата във височините според нейното атмосферно налягане. За да установите височината на дадена сграда, трябва да нагласите референтната височина на 0, когато сте на приземния етаж. Имайте предвид, че може да не получите правилни резултати, ако сградата е херметизирана или климатизирана. При изкачване на планини можете да нагласите референтната стойност според информация за височината, известна вече от карта. Така изчислените след това от часовника стойности ще бъдат възможно най-точни.
 
Измервания на височината
От Основния режим или от някой режим свързан със сензори натиснете бутон D, за да влезете в режим Алтиметър и автоматично да започнете измерване. След влизане в режим Алтиметър е възможно данните да се появят след 4-5 секунди. В този режим на дисплея на часовника е показана и температурата.  През първите 3 минути след влизане в режим Алтиметър на дисплея мига индикатор и измерванията на всеки 5 секунди. След като спре да мига индикатора, измерванията са на всеки 2 минути. За започване на измерване от начало, натиснете бутон D. Височината се представя в единици от 5 метра (20 фута). Границите за измерване на височина са от -700 до 10 000 метра (-2 300 до 32 800 фута). Измерената височина може да бъде отрицателна стойност в случаите, когато има въведена референтна стойност или поради определени атмосферни условия. Изобразената височина се променя на - - - - - - - метра (или фута), когато измерваната височина е извън посочените граници. Стойността на височината се появява отново, когато попадне в допустимите граници.
 
Индикатор за височина
В режим Алтиметър индикаторът за височина показва текущата височина в метри. Индикаторът е разделен на две зони: от 0 до 999 метра и от 1000 до 10 000 метра. Въпреки че можете да зададете височината да бъде измервана в метри или футове, индикаторът за височина използва винаги метри. Зоната от 0 до 999 метра започва от позицията на 12 часа (0 метра) и показва височината в единици от 20 метра. Зоната над 1000 м използва единици от 1000 метра.
 
Задаване на референтна височина
След като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисленията между атмосферното налягане и височина спрямо нея. Измерената от този часовник височина зависи от атмосферното налягане. Поради това се препоръчва да актуализирате референтната височина винаги, когато имате информация по време на вашето изкачване.
 1. Когато сте в режим Алтиметър, задръжте бутон А докато дисплея започне да мига надпис Off или докато дисплея се изчисти. Това е екрана за настройка. Ако дисплея се изчисти това означава, че има зададена референтна височина. Отпуснете бутон А изчакайте 4-5 секунди да се появи стойността.
 2. Натиснете бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността с 5 метра (или 20 фута). Можете да задавате референтна височина в рамките от -10 000 до 10 000 метра (-32 800 до 32 800 фута). Натискането на бутони D и В едновременно връщат в положение Off, така че часовникът превръща атмосферното налягане във височина само на основата на предварително зададена стойност.
 3. Натиснете бутон А да излезете от този екран за настройка
 
Запис за височина
Ако някое показание е най-голямо от всички записани, се запаметява като максимално. Всеки запис съдържа дата на записа (месец, ден), време (час, минути), височина и индикатор за височина. Максимално са възможни 41 записа. Записа за максимална височина може да бъде само 1 и се актуализира винаги, когато часовникът измери височина, по-голяма от максималната до момента. Записване на стойностите се извършва, като в режим Алтиметър задържите бутон D за около 1 секунда докато часовникът издаде кратък звук. Това означава, че е запаметен запис за височина. Всички записи могат да бъдат повторно възпроизведени в режим Възпроизвеждане на данни. Ако в паметта на часовника вече има максималните 41 записа, новият запис изтрива най-стария от вече съществуващите.
 
Възпроизвеждане на записи за височина
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Възпроизвеждане на данни
 2. Натискайте бутон D, за да преминете през различните екрани: максимална стойност, първи запис, втори запис и т.н. Ако няма записани данни или ако има грешка или ако е имало грешка по време на измерването на дисплея на часовника се появява - - -.
 
Изтриване на максималната записана височина
Имайте предвид, че можете да изтриете само максималната височина, останалите записи не могат да бъдат изтрити. Използвайте процедурата за възпроизвеждане на запис, за да видите на дисплея максималната височина, за която има индикатор MAX. Задръжте бутон А за около 2 секунди, за да изтриете записа. На екрана се появява - - - -
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Дисплея с индикаторите за минутите и секундите може да бъде включван и изключван. Границата на хронометъра е 9 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон Е старт – бутон Е стоп – бутон Е повторен старт – бутон Е стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон Е старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон Е стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон Е старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон Е стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Индикатори за минутите и секундите
Тези индикатори графично представят изминалото време в режим Хронометър. Индикаторът за секундите се държи като секундната стрелка на аналоговите часовници и движейки се отброява секундите, а индикаторът за минутите – минутите. Можете да включвате и изключвате екрана с индикаторите по следния начин:
 1. При нулирани стойности в режим Хронометър задръжте бутон А докато индикаторът за секундите започне да мига, значи сте в екран за настройка
 2. Задръжте бутон D, за да включите или изключите дисплея с индикаторите
 3. Натиснете бутон А за изход
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. При включено автоматично повтаряне отброяването започва отново при достигане на 0 и отново се чува звуков сигнал. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Конфигуриране на отброяването
Преди да използвате този вид таймер трябва да конфигурирате следните показатели: начално време на отброяването, включено или изключено автоматично повтаряне, включен или изключен сигнал за отброяване, включен или изключен дисплей с индикатори за минутите и секундите. Автоматично повтаряне – при достигане на 0, часовникът издава звук и автоматично започва отново да отброява зададеното време. Изключването на тази функция води до спиране на отброяването при достигане на 0, а на дисплея на часовника остава да се вижда началното време на отброяването. Сигнал за повтаряне – при такъв сигнал, часовникът издава сигнал на 10, 5, 4, 3, 2, 1 минута от отброяването, а също така на 50, 40, 30, 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1 секунда от последната минута от отброяването. Индикатори за минутите и секундите – индикаторите графично представят отброяваните минути и секунди. Този дисплей на часовника може да бъде включен или изключен.
 
Конфигуриране на настройките на хронометъра
 1. Когато на дисплея се вижда началното време на хронометъра, задръжте бутон А докато минутите на началното време започнат да мигат.
 2. Натиснете бутон С, за да изберете последователно: начално време, включено или изключено повтаряне, включени или изключени индикатори за минути и секунди
 3. Докато мигат минутите, използвайте бутони D (+) и В (-) да ги променяте. Докато мига автоматичното повтаряне (On или Off), натиснете бутон D за превключване от едното на другото. Докато мига индикатора за секундите, натиснете бутон D, за да включите или изключите дисплея с индикаторите за секунди и минути
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки. При включено автоматично повтаряне на отброяването на дисплея се появява индикатор.
 
Включване и изключване на звуковото отброяване
Натискането на бутон А докато на дисплея се вижда началното време на отброяването или докато в момента тече отброяване води до включване (индикатор нота) или изключване (няма индикатор) на звуковото отброяване.
 
Използване на таймера на този часовник
Натиснете бутон Е докато сте в режим Отброяване, за да започнете самото отброяване. При включен дисплей с индикатори за минутите и секундите, индикаторите показват оставащото време. При настроено начално време на 60 минути двата индикатора са позиционирани на 12 часа. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 5 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон Е, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон Е го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон E и след това да настинете бутон А. Това връща времето на първоначално зададената стойност. Честото използване на автоматичното повтаряне и алармата може да изтощи бързо батерията.
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими аларми (номерирани от AL1 до AL5). При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон А в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминавате през различи екрани на алармите, докато изберете желаната за промяна: аларма 1, аларма 2, аларма 3, аларма 4, аларма 5, ежечасов сигнал (:00)
 2. Задръжте бутон А докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в прозореца за настройка. Това автоматично активира алармата
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответната стойност (час или минути), използвайте бутони D (+) и В (-), за да я променяте.
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D да изберете аларма или ежечасов сигнал
 2. Когато сте избрали желаното за промяна, натиснете бутон Е да го включите или изключите. Индикатор дъги означава включена аларма, а индикатор камбанка – включен ежечасов сигнал. Ако са включени алармата и ежечасовия сигнал, индикаторите се виждат във всички режими.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел (EL). При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. Можете да зададете 1.5 секунди или 2.5 секунди продължителност на осветяването. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. Не можете да включите осветяване, ако калибрирате сензор в режим Дигитален компас. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява за около 2 секунди, в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. Имайте предвид, че дисплея няма да се освети, ако в момента е достатъчно светло. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. За включване и изключване на автоматичното осветяване в Основния режим задръжте бутон L за около 2 секунди, за да включите (има индикатор видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване. Индикаторът се вижда във всички режими. Автоматичното осветяване на часовника се изключва, когато нивото на батерията достигне 3. Осветяването може да не се включи веднага, ако насочите часовника към лицето си по време на определяне на атмосферно налягане или височина. Автоматичното осветяване не се активира, независимо дали тази функция е включена, когато: звучи аларма, когато се извършва определяне на посоките или калибриране на сензор.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон В, за да промените продължителността на осветяването от 2.5 секунди (индикация 3 чертички) на 1.5 секунди (индикация 1 чертичка)
 3. Натиснете бутон А за изход от този екран
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда с електричество от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде поставен така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, това води до падане заряда на батерията. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 4 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (power Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията
Ниво 1 (индикатор Н) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор М) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор L и съобщение за зареждане) – възможни са само показване на часа и индикатора на батерията.
Ниво 4 (няма индикатор) – всички функции са недостъпни.
Мигащият индикатор Charge на ниво 3 ви предупреждава, че заряда на батерията е много нисък и трябва да изложите часовника на светлина възможно най-скоро. При ниво 4 не са възможни функции, дисплея се изчиства, а настройките стават като фабрично заложените. Едва, когато батерията достигне ниво 3 можете да настроите часа и датата.  Всички останали настройки можете да направите, когато заряда на батерията достигне ниво 2.Тези ограничения са валидни само когато батерията е била изтощена до ниво 4.  Индикаторите се появяват веднага след достигане на ниво 3. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд. Ако много пъти за кратко време използвате осветяването и алармите на дисплея се появява индикатор Recov, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: аларма, осветяване, аларма при отброяване, ежечасов сигнал, работа със сензора. Дори когато батерията е на ниво 1 или 2 е възможно да няма достатъчно енергия за работа на компаса, барометъра, термометъра и алтиметъра. В този случай на дисплея има индикатор Recov. Ако батерията спадне по време на измерване, на дисплея остава стойността от последното успешно измерване. При опит за работа със сензор в режим Дигитален компас, на дисплея на часовника се появява - - - - . Във всички останали режими със сензори дисплея се изчиства. Ако става въпрос за температура, на дисплея на часовника се появява последната успешно измерена стойност. Ако индикаторът Recov се появява много често, това означава, че нивото на батерията е ниско и трябва да заредите.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Съвети при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 6 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден.
 
Време за възстановяване – в таблицата е показано необходимото време за преминаване от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
 
Осветеност Приблизително време за зареждане
Ниво 4 Ниво 3 Ниво 2 Ниво 1
На открито, естествена (слънчева) светлина 2 часа 16 часа 5 часа
Слънчева светлина през прозорец 4 часа 81 часа 23 часа
Дневна светлина през прозорец при облачно време 7 часа 165 часа 45 часа
На закрито, изкуствена флуоресцентна светлина 88 часа - - - - - - - -
 
 
 
Бележки
 
Функция автоматично връщане - Часовникът автоматично се връща в Основен режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 минути в режими Възпроизвеждане на данни, Аларма, Дигитален компас, Барометър/Термометър. Ако не натиснете никакви бутони докато сте в режим Алтиметър, часовникът се връща в Основен режим след 9-10 часа. Ако останете на екран с мигащ знак 2-3 минути без да натискате никакви бутони, то часовника автоматично излиза от екрана за настройка. Задържането на бутон С за около 1 секунда в режим Хронометър, Отброяване или възпроизвеждане на данни ви връща в Основния режим.
 
Преминаване през данни и настройки – в екраните за настройка бутони В и D се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Индикатор за неизправност на сензора
Ако има неизправност в сензора за налягане, на дисплея се появява надпис Err, което означава, че работата със сензора е невъзможна. Ако този индикатор се появи по време на измерване, започнете измерването отново. Ако Err се появи отново, това може да означава, че има повреда в сензора. Дори ако батерията е на ниво 1 или 2, операциите в режими Дигитален компас, Барометър/термометър, Алтиметър може да не са възможни при положение, че няма достатъчно заряд за извършване на измерването. В този случай също се появява индикатор Err, което не означава проблем със сензора. Измерването трябва да бъде повторено отново след зареждане на батерията. Ако индикаторът продължава да се появява, вероятно има проблем със сензора и трябва да се обърнете към оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Функция за пестене на енергия – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно, дисплея става черен. Има два вида спящ режим – за дисплея и за функциите. Ако само дисплея е заспал (60-70 минути на тъмно), той се изчиства и на него мига само индикатор PS, всички функции работят, само дисплея не е активен. При втория вариант (6-7 дни на тъмно) дисплея отново е черен и изчистен, но индикаторът PS не мига, всички функции са изключени, само часа продължава да е актуален. Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 10 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Часовникът не изпада в спящ режим ако в момента е в режим Отброяване или Хронометър. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място, натиснете който и да е бутон; насочете часовника към лицето си (на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение).
 
За включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте натиснат бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натискайте бутон С седем пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 3. Натиснете бутон D, за да включите (On) или изключите (Off) функцията. Когато функцията е включена на дисплея на часовника се вижда във всички режими индикатор PS.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана.
 
Калибриране  на сензора за посоки
Когато считате, че посоките, определени от часовника, не са верни, трябва да калибрирате часовника (да го подложите на проверка, тест). Можете да използвате която и да е от двете процедури двупосочна калибрация или северна калибрация. Използвайте двупосочна калибрация, когато искате да правите измервания в област, подложена на действието на магнитен източник. Този вид калибрация трябва да се използва, когато часовникът е изложен на магнитно поле поради каквато и да е причина. Чрез северната калибрация вие показвате на часовника къде е Север (който сте определили посредством друг компас или по друг начин). Можете да използвате тази процедура например да нагласите вашия часовник да показва истинския север вместо магнитния север. Ако искате да направите и двете калибрации, първо трябва да бъде направена двупосочната, поради факта, че тази калибрация отменя всички предишни настройки на този сензор. Ако използвате часовника на съвсем различно място (околна среда) отново е препоръчителна двупосочната калибрация.
 
Предпазни мерки при двупосочна калибрация
При двупосочната калибрация можете да използвате които и да са две противоположни посоки. Трябва единствено да сте сигурни, че те са 180 градуса една от друга. Запомнете, че ако направите тази процедура неправилно, данните от сензора за ориентация също ще бъдат погрешни. Важно е да не местите часовника по време на калибрацията на която и да е посока. Двупосочната калибрация трябва да се провежда в среда, еднаква със средата, в която смятате да използвате компаса. Например, ако смятате да определяте посоките на открито поле, извършете калибрацията също на открито поле.
 
Как да направите двупосочна калибрация на часовника
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Дигитален компас
 2. Задръжте бутон А на дисплея се покаже индикатор  | , което означава, че сте в прозореца за настройка. В този момент показалецът за магнитния север сочи 12 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на първата посока.
 3. Поставете часовника на равна повърхност в каквато и да е ориентация и натиснете бутон В, за да калибрирате първата посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато приключи тазикалибрация се показва 2  и показалецът на магния север започва да сочи позицията на 6 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на втората посока.
 4. Завъртете часовника на 180 градуса.
 5. Натиснете отново бутон В, за да калибрирате втората посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Малко след това часовникът автоматично се връща в екрана на режим Дигитален компас. Ако на екрана за калибрация след индикатора - - -  се появи Err, това означава,ч е има проблем със сензора. След около 1 секунда Err изчезва. Натиснете отново бутон А, за да се върнете в режим Дигитален компас и започнете отново процедурата. Ако отново се появи Err се свържете с оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Северна калибрация на часовника
 1. Докато сте в режим Дигитален компас, задръжте бутон А, докато на дисплея се появи  | , което означава, че сте в прозореца за настройка.
 2. Натиснете бутон С, за да започне процедурата северна калибрация. На екрана на часовника се появява индикатор n  (посока N север).
 3. Поставете часовника на равна повърхност така, че позицията на 12 часа да сочи Север (определен с друг компас).
 4. Натиснете бутон В, за да започнете калибрацията.
 5. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато калибрацията приключи на дисплея се вижда екрана на режим Дигитален компас, с 0 градуса стойност на ъгъла. Имайте предвид, че калибрацията няма да започне при натискането на бутон С, ако секундите на час в Основен режим са близо до 00, 20 или 40. Ако при натискането на бутон С, се появи - - - , изчакайте няколко секунди и опитайте пак. Ако на екрана за калибрация се появи - - - , което се промени на Err, това означава, че има проблем със сензора. Натиснете бутон А, за да се върнете отново в основния екран на режим Дигитален компас и опитайте да стартирате отново калибрацията. Ако Err се появи отново, свържете се с оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Промяна на единиците за налягане и температура
Промяната на единиците за налягане и температура автоматично рестартиране на индикаторите на атмосферното налягане.
 1. Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея се появи OFF или докато дисплея се изчисти. Ако дисплея се изчисти, това означава, че вече има стойност. Освободете бутон А, изчакайте 4-5 секунди и тази стойност ще се появи.
 3. Натиснете бутон С, за да изберете последователно: калибрация на сензора за температура, калибрация на сензора за налягане, градуси по Целзий или по Фаренхайт, hPa или inHg
 4. Натиснете бутон D, за да изберете желаната единица
 5. Натиснете бутон А да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Калибрация на сензора за температура
Сензорът за температура на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходимо друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаната от часовника температура, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за температурата. Внимателно прочетете долната инструкция, преди да правите каквото и да е. Сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен термометър. Ако е необходима настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути докато температурата на вашия часовник се стабилизира.
 
Как се калибрира сензора за температура на часовника
 1. Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея се появи OFF или докато дисплея се изчисти. Ако дисплея се изчисти, това означава, че вече има стойност. Освободете бутон А, изчакайте 4-5 секунди и тази стойност ще се появи.
 3. Натискайте бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността за температура с 0.1 градус по Целзий (0.2 градуса по Фаренхайт). Натискането едновременно на бутони D и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 4. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Калибриране на сензора за атмосферно налягане
Сензорът за атмосферно налягане на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходима друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаното от часовника атмосферно налягане, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за атмосферното налягане. Преди да извършите калибрация сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен барометър.
 
Как се калибрира сензора за атмосферно налягане
 1. Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея се появи OFF или докато дисплея се изчисти. Ако дисплея се изчисти, това означава, че вече има стойност. Освободете бутон А, изчакайте 4-5 секунди и тази стойност ще се появи.
 3. Натискайте бутон С докато започне да мига Калибрация на сензора за атмосферното налягане. В същото време на дисплея на вашия часовник трябва да мига OFF или стойността на атмосферното налягане.
 4. Натискайте бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността на атмосферното налягане с 1 hPa (0.05 inHg). Натискането едновременно на бутони D и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Промяна на единиците за налягане
 1. Натиснете бутон D, за да влезете в режим Алтиметър
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея се появи OFF или докато дисплея се изчисти. Ако дисплея се изчисти, това означава, че вече има стойност. Освободете бутон А, изчакайте 4-5 секунди и тази стойност ще се появи.
 3. Използвайте бутон С, за да изберете, които желаете
 4. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Алтиметър. Промяната на единиците за височина автоматично изключва алармата за височина. При извършването на горната процедура стойностите за височина, запомнени в паметта също се преобразуват в новата мерна единица.
 5. http://www.chasovnici-bg.com/часовници-1-56-Дамски_часовници_Casio_Classic.html