Часовници Casio Модул 2747


General Guide
Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Telememo Mode (Телефонен указател), World Time Mode (Световно време), Alarm Mode (Аларма), Countdown Time Mode (Отброяване, Таймер),  Stopwatch Mode (Хронометър), Hand Setting Mode (Настройване на стрелките). Натискането на бутон В в който и да е режим активира осветлението на часовника.
 
Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим)
В Основния режим натиснете бутон А за превключване от екран за дата на екран за час.
 
Дигитално време и час
В този режим можете да настройвате и виждате на дигиталния дисплей текущите час и дата. При настройките на часа може да направите настройките за лятно часово време DST. Настройване на дигиталните час и дата:

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете бутон С, за да избирате последователно следните атрибути (избраният започва да мига): секунди, DST (лятно време), час, минути, година, месец, ден.
 3. Когато мога съответният показател използвайте бутони D и В, за да го промените. За секундите натискането на бутон D ги нулира; за DST – натискането на бутон D включва (on) лятно часово време (DST) стандартно време (of); за останалите показатели – натискането на бутон D ги увеличава, а бутон В ги намалява.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
Настройването само на секундите без да променяте часа, минутите или DST води до автоматично настройване на аналоговата минутна стрелка. Ако променяте някой от другите показатели – часа, минути или DST, трябва да настроите аналоговото време, както е описано по-долу. Ако настроите секундите на 00 докато са били в диапазона от 30 до 59, то при тяхното нулиране минутите ще се увеличат с 1. Ако секундите са били от 00 до 29, минутите не се променят. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо датата, която сте избрали. ). Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099. Часовникът отчита високосни години. Настройване на датата ще се наложи само при смяна на батерията на часовника.
 
DST – лятно часово време
Ако тази функция е включена, то часът се различава с 1 час от стандартното време. Имайте предвид, че не всички страни и дори области използват лятно часово време. Избор на DST и стандартно време:
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете веднъж бутон С, за да видите екрана за настройка на DST
 3. Натиснете бутон D, за да изберете DST (индикатор ON) или стандартно време (индикатор OFF)
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка.
 
Настройване на аналоговото време на часовника
Тази процедура трябва да се направи, когато аналоговото време не съответства на дигиталното.
 1. В Основния режим натиснете 6 пъти бутон С, за да влезете в режим Настройване на стрелките
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига
 3. Натиснете бутон D, за да променяте аналоговото време с 20 секунди напред. Ако задържите натиснат бутон D стрелките ще се въртят бързо напред. Ако трябва да прехвърлите стрелките много напред, натиснете едновременно бутони В и D. Това заключва бързото въртене на стрелките и можете да отпуснете двата бутона. Бързото превъртане спира, ако натиснете който и да е бутон, ако стрелките се превъртят 12 часа или ако се включи аларма.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка и бутон С за връщане в Основния режим
 
Телефонен указател
В телефонния указател на вашия часовник можете да правите до 30 записа – име и телефон. Записите могат да бъдат извиквани по име. Записите се сортират спрямо таблицата със символи (Character List). Всички действия в този раздел се извършват в режим Телефонен указател, в който се влиза с натискане на бутон С. За запис на нов телефон:
 1. В режим Телефонен указател използвайте бутони D и В, за да влезете в екрана за нови данни – в този екран е изписано само - - - -. Ако не се появи такъв екран, това означава, че паметта на часовника е запълнена. За да направите нов запис, трябва предварително да изтриете някой от старите записи.
 2. Задръжте бутон А докато се появи мигащ курсор в областта за записване на името
 3. Използвайте бутони D и В, за да промените символа на мястото на курсора в полето за писане на името - интервал, букви от А до Z, от @ до - , от 0 до 9
 4. Когато изберете желания символ натиснете бутон С, за да преместите курсора надясно за следващ символ
 5. Повторете стъпки 3 и 4 докато изпишете цялото име. За всяко име можете да използвате до 8 символа
 6. След като въведете името натискайте бутон С колкото пъти е необходимо, за да преместите курсора в полето за номера, то има по-къс курсор. В полето за име има 8 символа, затова ако сте въвели име с по-малко символи , натискайте бутон С колкото пъти е необходимо , за да преминете през празните символи и стигнете до полето за номер.
 7. Използвайте бутони D и В, за да променяте символа на мястото на курсора: интервал, от 0 до 9, запетая, +, -
 8. Когато изберете желания символ, натиснете бутон С, за да преместите курсора надясно за следваща позиция
 9. Повторете стъпки 7 и 8 докато изпишете целия номер. За всеки номер можете да използвате до 16 символа.
 10. Натиснете бутон А за записване на данните и връщане в режим Телефонен указател (без курсор)
 11. След натискането на бутон А за запис на данните, името мига около 1 секунда. Задължително трябва да има поне един символ за името, за да бъде направен запис.
 
Възпроизвеждане на запис с телефонен номер
В режим Телефонен указател използвайте бутон D, за да преминете през записите в паметта на часовника. Натиснете бутон А, за да видите номера към съответното име. Имената и номерата се движат на дисплея отдясно наляво. Ако натиснете бутон D, когато на дисплея се вижда последния запис, ще се появи екран за нов запис.
 
Промяна на телефонен номер и име
1. В режим Телефонен указател преминете през записите чрез бутон D и останете на този, който искате да разгледате в детайли или промените
2. Задръжте бутон А докато се появи мигащ курсор.
3. Използвайте бутон С, за да изберете символа за промяна (започва да мига)
4. Използвайте бутони D и В, за да промените символа
5. Натиснете бутон А за записване на данните и връщане в режим Телефонен указател
 
Изтриване на запис с телефонен номер
 1. В режим Телефонен указател преминете през записите с натискане на бутон D и останете на този, който искате да разгледате в детайли или изтриете
 2. Задръжте бутон А докато се появи мигащ курсор.
 3. Натиснете едновременно бутони D и В, за да изтриете записа. По време на изтриването се появява индикатор CLR. След това отново се появява курсора и можете да въвеждате нови данни
 4. Започнете въвеждането на данни или натиснете бутон А за връщане в режим Телефонен указател
 
World Time – Световно време
Благодарение на тази функция вашият часовник показва часа в 30 града (29 часови зони) по света. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, е който се влиза с натискане на бутон С. Настройките за час в Основния режим и в режим Световно време са независими едни от други. Затова трябва да направите отделни настройки за двата режима. Всички 30 града имат буквени кодове, които дават часа в часовата зона на съответния град. Когато сменяте часа в който и да е град в режим Световно време, часовете на всички останали градове също се променят. Ако се намирате в град, който не е между включените 30, трябва да изберете град, чиято часова зона съвпада с тази на града, в който сте. За повече информация вижте Таблицата с кодове на градовете (City Code Table). за проверка на часа в друг часови пояс (град), в режим Световно време натиснете бутон D, за да преминете през кодовете на градовете.
 
Настройване на световното време на часовника
 1. В режим Световно време натиснете бутон D, за да преминете през кодовете на градовете.
 2. Задръжте бутон А докато започне да мига DST настройката (on или of) на световното време
 3. Натиснете бутон С, за да избирате последователно DST, час или минути
 4. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D и В да го променяте. При едновременно натискане на бутони D и В, когато мига който и да е показател от екрана за световно време, часа се променя и става еднакъв с този в Основния режим. Когато е избран показателя DST (on/of), натиснете бутон D за превключване от лятно време (on) на стандартно време (of). Ако сте избрали часа или минутите за промяна, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна.
 5. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 
Промяна на часа в даден пояс от лятно (DST) на стандартно време
 1. В режим Световно време използвайте бутон D да видите кода на града, чиято настройка искате да промените
 2. Задръжте бутон А докато започне да мига DST настройката (on или of) на съответното световното време
 3. Натиснете бутон D, за да изберете лятно (DST, индикатор on) или стандартно време (индикатор of). Тази настройка не може да бъде направена за един град (часови пояс), тя касае всички градове.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 
Alarms – Аларми на часовника
Този часовник има функция за настройване на 3 независими ежедневни аларми. Две от тях са еднократни, а третата е snooze аларма (дрямка). В този режим можете да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът ще издава кратък звуков сигнал на всеки кръгъл час. В режим Аларма има 4 екрана. Два от тях са еднократните аларми (AL1, AL2), единият е snooze aлармата (SNZ) и четвъртият е за ежечасовия сигнал (SIG). Всички операции в този раздел се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискането на бутон С. Алармата звучи в определеното време в продължение на 10 секунди, в който и да е режим на часовника. Ако алармата е snooze, тя се включва общо 7 пъти през интервал от 5 минути или докато не я изключите. Натискането на който и да е бутон на часовника спира алармата. Ако направите което и да е от следните действия по време на 5-минутния интервал на snooze аларма, тя ще се деактивира: ако влезете в екрана за настройка на часа (в Основния режим) или ако влезете в екрана за настройка на snooze алармата. За да тествате как звучи алармата, в режим Аларма задръжте бутон D.


Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминете през екраните за аларми и спрете на тази, която искате да настроите: SNZ – AL1 – AL2 – SIG. Snooze алармата звучи през 5 минути докато не бъде спряна от вас
 2. След като изберете аларма, задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат, т.е сте в екран за настройка. Това автоматично активира алармата.
 3. Използвайте бутон С, за да преминете на часовете или минутите
 4. Докато мигат часовете или минутите, използвайте бутони D (+) и В (-) да ги променяте
 5. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 
Включване и изключване на алармата или ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете желаната аларма
 2. Натиснете бутон А, за да я включите или изключите. На дисплея се появява съответния индикатор за всяка аларма. Индикаторите за включени аларми са видими във всички режими. Ако някоя от алармите звучи, в същия момент нейния индикатор мига. Индикаторът за snooze алармата мига по време на 5-минутния интервал.
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува аларма за около 10 секунди или докато не я спрете с който и да е бутон на часовника. След спиране на алармата времето за отброяване се настройва отново на последното зададено. По време на отброяването можете да натиснете бутон D за временно спиране, пауза. За да спрете окончателно отброяването трябва първо да натиснете бутон D за пауза и след това бутон А. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване.
 
Настройване на начално време
 1. В режим Отброяване задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С, за да изберете часовете или минутите (започват да мигат)
 3. Докато мигат часовете или минутите използвайте бутон D (+) и В (-) да ги промените. За да настроите времето за отброяване на 24 часа, трябва да зададете стойност 0:00
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, времена на отделни етапи и два финала. Максималното измервано време е 23 часа 59 минути 59.99 секунди. След достигане на максималната си стойност хронометърът продължава отброяването от 0, докато не бъде спрян от вас. Измерването продължава дори като излезете от режим Хронометър. Ако излезете от режим Хронометър, докато на дисплея е замразено времето на даден етап, то това време се изчиства и измерването се връща към обикновено измерване на изминало време. Всички действия в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Измерване на времена с хронометъра:
1. Изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Отделни времена: бутон D старт – бутон D първо време –  бутон D освобождаване – бутон D стоп – бутон A изчистване
3. Два финала: бутон D старт – бутон A първия бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон A освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон A изчистване
 
Препоръки
 
Функция за автоматично връщане – Часовникът автоматично се връща в основния режим, ако не правите нищо в продължение на 2-3 минути в режими Телефонен указател, Аларма и Настройване на стрелките. Ако на екрана имате мигащ символ или курсор (т.е сте в екран за настройка) и не правите нищо в продължение на 2-3 минути, часовникът автоматично излиза от екрана за настройка. Задържането на бутон С за около 1 секунда във всички режими, ви връща в Основния режим. Изключение е само, когато сте в екран за настройка.
 
Минаване през различни атрибути – Това става с бутони D и В. В повечето случаи задържането им води до по-бърза скорост.
 
Първоначални екрани – когато влизате в режими Телефонен указател, Аларма или Световни време, първите данни, които виждате, са тези, който сте видели при последното си влизане.
http://www.chasovnik-bg.com/mc-162-chasovnitsi-casio.html