Часовници Casio Модул 2733

 
About this manual – Обща информация за упътването
Всеки раздел от това упътване ви дава информация за работа в съответния режим на часовника. Други детайли и техническа информация могат да бъдат намерени в раздел Забележки. Действията на бутоните на часовника са както следва: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон С – долу вляво, бутон D – долу вдясно. Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг. Натискането на бутон В в който и да е режим осветява дисплея на часовника.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Мейнфлинген, Германия (югоизточно от Франкфурт). Сигналът за коригиране на времето съдържа информация както за стандартното време, така и за лятното време (Daylight Saving Time).
 
Настройка на текущото време
Този часовник автоматично настройва своето време според сигнала за коригиране на времето. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. За повече информация относно ръчните настройки вижте раздел Ръчно настройване на дигиталното време и дата. Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с дигиталното. Затова аналоговото време автоматично се коригира, когато промените дигиталното. За по-вече информация вижте раздел Аналогово време.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode (Настройване на часа) задръжте бутон А докато кода на града започне на мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City. Кодовете за по-големите градове на часовите зони в Западна Европа са BER и PAR – Берлин, Париж, Милано, Рим, Амстердам, Франкфурт, Хамбург, Виена; LON - Лондон
 3. Натиснете два пъти бутон А за излизане от екрана за настройка
 4. Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето би трябвало да се коригира при следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал ( в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно времето (като при обикновен дигитален часовник). Ако сте в област където не се използва Daylight Saving Time (лятно време), изключете опцията DST.
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 4 пъти на ден: 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ и 5:00АМ (сутрин). За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно
Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 6 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Този часовник може да получава сигнал за коригиране, излъчван от Мейнфлинген, Германия. Получаването на сигнал е възможно в радиус от 1000 км от това място.
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал за коригиране на времето, когато часът в Основния режим достигне 2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ и 5:00АМ всеки ден (часове за коригиране). Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато звучи аларма или докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 6 минути при достигане на някой от четирите часа за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 6 минути преди и след всеки от четирите часа за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Процесът на получаване се осъществява, когато дисплея показва посочените часове за коригиране, независимо дали зададения час в Основния режим е верен или не.
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника. Индикаторът (ниво 4) се появява на дисплея във всички режими, следвайки получаването на сигнала за коригиране на времето. Индикаторът (ниво 4) не се появява, ако получаването на сигнала е било неуспешно или ако настроите часа ръчно (без да използвате радиосигнал). Индикаторът (ниво 4) се появява на дисплея само когато часовникът може да получи успешно данните за часа и датата. Не се появява, ако се получат данни само за часа. Индикаторът (ниво 4) означава, че минимум един от четирите сигнала за коригиране е получен успешно. Имайте предвид все пак, че индикаторът (ниво 4) се изчиства от дисплея всеки ден в 3:00АМ.
 
Ръчно получаване на радиосигнал
 1. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца. Сигналът е по-слаб, когато часовникът е настрани.
 2. В Основния режим задръжте бутон D докато чуете кратък сигнал
 3. Когато освободите бутон D, текущото време започва да мига, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 6 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. След като завърши приемането на сигнала, на дисплея се появява екран Последен сигнал – последния час, в който е бил приет сигнал.
 4. Забележка! За да прекъснете процеса на получаване и да се върнете в Основен режим, натиснете бутон D. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Err за около две минути. След това часовникът се връща в Основен режим. Можете да преминете от екран Последен сигнал или Err в Основния режим с натискане на бутон D.
 
Включване и изключване на автоматичното получаване
 1. В Основния режим задръжте бутон А, докато кода на града започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Натиснете бутон С два пъти, за да започне на мига статуса на автоматичното получаване на сигнала – on или off.
 3. Натискайте бутон D, за да включвате (on) или изключвате (off) автоматичното получаване. Ако текущият Home City е код на град, където не се поддържа автоматично получаване на дисплея се появява - - вместо on или off. Това означава, че не можете да включвате и изключвате автоматичното получаване.
 4. Натиснете два пъти бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Кога е приет последния сигнал - В Основния режим натиснете бутон D и ще видите екран Последен сигнал (има индикатор GET). Този екран показва датата и часа, когато за последен път е бил получен сигнал за коригиране от часовника.
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим; вашият Home City не е един от следните кодове: BER, PAR, LON или ATH. Какво трябва да направите – влезте в основния режим и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City BER, PAR, LON или ATH.
 2. Проблем – автоматичното получаване на сигнала е включено, но индикаторът (ниво 4) не се появява на дисплея на часовника ви. Възможна причина  -променили сте времето ръчно; часовникът не е бил в Основен режим или режим Световно време или сте натискали бутоните по време на приемането; дори ако получаването е успешно, индикаторът изчезва всеки ден в 3:00АМ; при последното приемане са били получени данни само за времето (час, минути, секунди) – индикаторът (ниво 4) се появява само при получаване на данни както за времето, така и за датата (година, месец, ден). Какво да направите – направете ръчно приемане на сигнал или изчакайте докато се осъществи следващата операция за автоматично получаване; проверете дали часовникът се намира на място, където може да бъде получен сигнала.
 3. Проблем – настройката на времето е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате и използвате часовника. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
За повече информация вижте Получаване на сигнал за коригиране и Предпазни мерки при получаване на сигнал за коригиране.
 
Режим Час, Основен режим
Използвайте този режим, за да видите и настроите текущите време и дата. Уверете се, че сте настроили предварително вашия Home City. Времената в режим Световно време се представят съобразно настройките в Основния режим. Затова времената в режим Световно време няма да са коректни, ако не изберете правилен Home City преди да настройвате часа и датата в Основния режим.
 
Как да настроите ръчно дигиталното време и дата
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига – това означава, че сте в екран за настройка.
 2. Натиснете веднъж бутон А или С, за да започнат да мигат и другите атрибути. Натиснете бутон С, за да се движите в първия кръг:  код на града – DST – автоматично приемане на сигнал. Натиснете бутон А, за да преминете във втория кръг и бутон С, за да се движите в него: 12-часов/24-часов формат- секунди – час – минути – година – месец – ден
 3. Когато мига атрибутът, който искате да промените, използвайте бутони В и/или D, за да го промените, както следва:
 
Екран За да направите това Направете това
BER Променяне кода на града Използвайте бутони D (+) и В (-)
DST Превключване между Daylight Saving Time (On) и стандартно време (оff) Натиснете бутон D.
Натискането на бутон D извършва различни операции, когато BER, PAR, LON или ATH е избран за Home City. Вижте Как да промените Daylight Saving Time настройките
R / C Превключване между включено (on) и изключено (off) автоматично получаване на сигнал Натиснете бутон D
12H Превключване между 12-часов (12Н) и 24-часов (24Н) режим Натиснете бутон D
 
 1. След като направите настройките, натиснете бутон А за изход от екрана за настройки
 2. Вижте Таблица с кодове на градовете за пълния списък с кодове
 3. Настройката за автоматично получаване на сигнал се използва само получаване на сигнал за коригиране на времето
 
Daylight saving time (DST) – лятно време
Daylight saving time (DST) настройва времето с един час разлика от стандартното време. Запомнете, че не всички страни, дори области използват лятно време. Сигналът за коригиране на времето, излъчван от Мейнфлинген, включва данни както за стандартно, така и за лятно време DST. Когато DST е включено, часовникът автоматично превключва от стандартно на лятно време според получения сигнал. Забележка! Автоматично DST (A) може да бъде зададено, само когато Home City е BER, PAR, LON или ATH. Ако установите проблем при приемането на сигнала във вашия Home City, по-добре е ръчно да превключвате от стандартно на лятно време.
 
Как да промените DST настройките
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига, което означава,ч е сте в екрана за настройка
 2. Натиснете бутон С, за да се появи екрана за настройка на DST
 3. Използвайте бутон D, за да преминете през атрибутите на DST настройката в следната последователност: автоматично DST (A) – изключено DST (Of)  - включено DST (On)
 4. Когато изберете желания от вас атрибут, натиснете бутон А два пъти за изход от екрана за настройка
 
Аналогово време
Аналоговото време на този часовник е синхронизирано с цифровото и се пренастройва автоматично, когато настройвате цифровото. Забележка! Стрелките на часовника се придвижват до новото положение, когато се случи някое от следните неща: когато промените ръчно дигиталното време; когато дигиталното време се промени след автоматично приемане на радиосигнал за коригиране; когато промените Home City и/или DST настройката. Ако аналоговото време не съвпада с дигиталното по някаква причина, използвайте процедурата, описана в Настройване на аналогово време, за да направите еднакви аналоговата и дигиталната настройка. Когато искате да настроите ръчно както дигиталното, така и аналоговото време на часовника, трябва да се уверите, че предварително сте направили дигиталната настройка. В зависимост от това колко трябва да се придвижат стрелките, за да достигнат дигиталното време, възможно е да е необходимо известно време преди стрелките на часовника да спрат да се движат.
 
Настройване на аналоговото време
 1. В Основния режим час натиснете бутон С шест пъти, за да влезете в режима за настройване на стрелките.
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига, което означава, че сте в екран за настройка.
 3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да настроите аналоговото време, както е описано по-долу:
 
За да направите това Направете това
Преместване на стрелките напред с 20 секунди Натиснете бутон D
Преместване на стрелките назад с 20 секунди Натиснете бутон В
Бързо преместване на стрелките малко напред Задръжте бутон D. Отпуснете бутон D, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките малко назад Задръжте бутон В. Отпуснете бутон В, когато стрелките достигнат желаното от вас състояние.
Бързо преместване на стрелките доста напред Докато държите натиснат бутон D, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон В, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
Бързо преместване на стрелките доста назад Докато държите натиснат бутон В, за да придвижвате бързо стрелките, натиснете бутон D, за да потвърдите бързото придвижване. Натиснете произволен бутон, когато стрелките са близо до желаното от вас състояние
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Стрелката за минутите ще се настрои леко, когато излизате от екрана за настройка. За да се върнете в режим Час, натиснете бутон С
 
Световно време на часовника
Функцията световно време на часовника показва текущо време в 30 града (29 часови пояса) по света. Ако текущото време за някой град е грешно, проверете вашия Home City и направете необходимите промени. Когато настъпи времето за коригиране чрез радиосигнал, часовникът ще проведе процедурата дори и когато сте в режим Световно време. Ако това стане, настройките на световно време ще се променят според времето в Home City в Основния режим. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Времето в друг град можете да видите, като докато сте в режим Световно време натиснете бутон D, за да преминете през кодовете на градовете (часовите пояси). За пълна информация относно кодовете на градовете вижте Таблица с кодове на градовете.
 
Как да превключвате времето за даден град от стандартно в DST
 1. В режим Световно време използвайте бутон D, за да покажете кода на града (часовия пояс), чието време искате да промените
 2. Задръжте бутон А,з а да превключите между DST (изписва се DST) и стандартно време (не се изписва нищо). Имайте предвид, че не можете да използвате режим Световно време, за да променяте DST настройките на Home City, който сте избрали в режим Час. Вижте раздел Daylight Saving Time за информация относно включването и изключването на DST на Home City
 3. DST индикаторът се появява на дисплея, когато покажете код на град, за който Daylight Saving Time е включено. Настройките за DST/стандартно време касаят само, чиито код е показан в момента. Не влияят върху кодовете на останалите градове.
 
Аларми на часовника
Режим Аларма на този часовник ви дава възможност да изберете четири еднократни аларми и една snooze аларма (повтаряща се аларма, за дрямка). Една от еднократните аларми функционира като аларма с цел, която отброява времето, оставащо до зададен час според текущия час на Home City. Използвайте също така режим Аларма, за да включите ежечасов сигнал (SIG). Часовникът има 5 аларми – AL1, AL2, AL3, TAL (аларма с цел) и SNZ (snooze аларма). Настройването на алармите и ежечасовия сигнал става в режим Аларма, в който можете да влезете с натискане на бутон С. При настройването на аларма с цел (TAL) времето започва да се отброява веднага, след като настроите алармата. Ако настройвате аларма в 12-часов формат на показване на часа, имайте предвид да настроите часа правилно като за часовете преди обяд няма индикатор, а за тези след обяд индикаторът е Р.
 
Как да настроите час за аларма
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминете през показатели в екрана за аларми, докато изберете тази аларма, която искате да настроите:  AL1 - AL2 - AL3 - TAL – SNZ- SIG.
 2. След като изберете аларма, задръжте бутон А докато часовете на алармата започнат да мигат, което означава, че сте в екран за настройка. Това автоматично активира алармата на часовника.
 3. Използвайте бутон С за преминаване и през останалите показатели: час – минути.
 4. Докато мигат часовете или минутите, използвайте бутони D (+) и В (-), за да ги промените.
 5. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Операции при аларма
Сигналът на алармата звучи в настроеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима, в който се намира часовника. Snooze алармата се включва общо 7 пъти през интервали от 5 минути, докато не изключите алармата. Алармата с цел отброява времето до зададен час според текущия час на Home City. Натискането на произволен бутон спира звученето на алармата. Ако по време на приемане на сигнал за сверяване се включи аларма, то приемането на сигнала не може да се осъществи. Ако по време на 5-минутния интервал на snooze алармата влезете в екрана за настройка на Основния режим, то текущата snooze аларма ще бъде спряна, но настройката на настройката на алармата на вид (snooze) ще остане.
 
Как да изберете вида на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете вида аларма, която искате да настроите
 2. Натиснете бутон А за преминаване през възможните атрибути: Alarm/Snooze Off – Alarm/Snooze on.
 3. Индикаторите за включена аларма (ALM) и включена аларма snooze (SNZ) се виждат на дисплея на часовника във всички режими. Във всички режими индикаторът на включена аларма се вижда при всяка включена в момента аларма (AL1, AL2, AL3, TAL и SNZ).
 4. Индикаторът за включена snooze аларма (SNZ) мига по време на 5-минутния интервал между отделните аларми.
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете ежечасовия сигнал (SIG)
 2. Натиснете бутон А, за да включите (появява се индикатор SIG) или изключите (няма индикатор) ежечасовия сигнал.
 3. Индикаторът за включен сигнал е видим във всички режими на часовника.
 
Напомняне на дата
Функцията на часовника напомняне за дата ви помага да не забравите настъпването на важна дата. След като настроите напомняне за дата (месец и ден), индикатор за това напомняне (!) и текущата дата мигат 24 часа след настъпването на определената дата в основния режим на часовника. Можете да настроите до 5 различни напомняния за дати.
 
Как да въведете напомняне за дата
 1. Използвайте бутон С, за да влезете в режим Напомняне за дата.
 2. Използвайте бутон D за преминаване през отделните показатели и изберете този, чиито данни искате да промените: DA1, DA2, DA3, DA4, DA5.
 3. След като изберете показател, задръжте бутон А докато месецът за даденото напомняне започне да мига, което означава, че сте в екрана за настройка. Това автоматично включва напомнянето.
 4. Натиснете бутон С, за да преминете през следните атрибути: месец – ден.
 5. Докато мига месеца или деня, използвайте бутони D (+) и В (-), за да ги променяте.
 6. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Как да включите и изключите напомняне за дата
 1. В Режим Напомняне за дата използвайте бутон D, за да изберете атрибута (напомнянето от DA1 до DA5), чиито вид искате да промените
 2. Натиснете бутон А, за да включите или изключите. Имайте предвид, че месеца и деня не се появяват, ако напомнянето е изключено.
 
Запис на час
Записът на час е функция на часовника, която ви позволява да запомняте до 30 времена (час, минути, секунди) само с едно натискане на бутон. Можете да използвате записа на часа, за да запомняте началния и крайния час на дадено събитие. Всички операции в този раздел се извършват в режим Запис на час, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Въвеждане на запис на час
 1. Използвайте бутон С за влизане в режим Запис на час. Появява се началния екран на запис на час.
 2. Натиснете бутон D, за да запомните текущите дата и час (месец, ден, час, минути). Записаното време мига за около 2 секунди, след което ви прехвърля на следващия възможен за запис номер в областта от Т1 до Т30. След това се появява началния екран за запис на час.
 3. Бележки: Ново време се запомня всеки път, когато натиснете бутон D докато сте в началния екран. Записите се въвеждат последователно от Т1 до Т30. Записването на нов час, когато в паметта на часовника вече има 30 записа, автоматично изтрива запис Т1 и премества останалите записи с по една позиция напред и запомня новия запис като Т30.
 
Възпроизвеждане на записан час
В режим Запис на час натиснете бутон А за възпроизвеждане на записани часове. използвайте бутон D за преминаване през всички номера в паметта на часовника. Всяко натискане на бутон D ви прехвърля от запис с по-голям номер (по-нов запис) към запис с по-малък номер.
 
Ако сте въвели нов запис на час по време на последното ви влизане в този режим, то първо се появява най-новия запис. Ако не сте въвели ново време, първо се появява записа, който сте видели при последното ви слизане. За изтриване за записи в режим Запис на час натиснете едновременно бутони А и D и ще изтриете всички записани времена.
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 59 минути 59.99 секунди, след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
 
Как се измерва с хронометъра на часовника
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split време): бутон D старт – бутон А междинно време – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А междинно време, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване.
 
Забележка
Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация относно работата с този часовник. Съдържа също така необходими предпазни мерки и забележки относно различните функции на часовника.
 
Възможност за автоматично връщане – ако оставите часовника в режим Аларма, Запомнени данни или Настройване  на стрелките без да правите нищо в продължение на 2-3 минути, той автоматично се връща в основен режим (режим час). Ако оставите часовника с мигащ показател или курсор на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване от един показател на друг – бутоните А, В и D се използват в различни режими за преминаване през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Основни екрани – когато влезете в режим Световно време, Аларма или Напомняне за дата, първо се появяват данните, които сте видели при последното си влизане в този режим.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал и коригиране
Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2000 до 31 декември 2039 година. От 1 януари 2040 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Ако и четирите приемания на сигнал са били успешни (2:00АМ, 3:00АМ, 4:00АМ, 5:00АМ), часовникът използва данните от последното получаване на сигнал за коригиране. Обикновено датата за получаване на сигнал, показана в екран Последен сигнал е датата, съдържаща се в последния получен сигнал. Когато са получени данни само за времето, екрана Последен сигнал показва датата, заложена в режим Час по време на приемане на сигнала. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът работи с точност +/- 20 секунди на месец при нормална температура. Ако имате проблем с коректното получаване на сигнал за коригиране или ако настройката на времето е невярна, след получаване на сигнала, проверете текущия код на града, DST (лятно време) и настройките за автоматично получаване на сигнал. Първоначалното фабрично положение на тези настройки е:
 
Настройка Фабрично положение
Код на града BER
DST (лятно време) А (автоматично превключване)
DST
Автоматично получаване на сигнал on (автоматично получаване на сигнал)
R/C
 
Час
Настройването на секундите на 00 докато текущото отброяване е в рамките от 30 до 59 секунди, увеличава минутите с 1. В рамките от 00 до 29 минутите не се променят. Денят от седмицата се изписва автоматично според настройката на датата (година, месец, ден). Годината може да бъде настроена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника автоматичен календар позволява съобразяване с различния брой дни в месеците и с високосните години. Щом веднъж сте настроили датата, не би трябвало да има причина да го правите отново, освен при смяна на батерията на часовника. Текущото време за всички градове в Основния режим и режим Световно време е съобразено с времето по Гринуич (GMT) и конкретния град, базиран на вашия Home City.
 
12-часов и 24-часов формат на часовника
12-часовия или 24-часовия режим ,който сте избрали в Основния режим се отнася също така иза режим Аларма. При 12-часовия формат за часовете след обяд до 11:59 полунощ се появява индикатор Р (РМ), а за времето от полунощ до 11:59 на обяд няма индикатор. При 24-часовия формат времето се представя в областта от 0:00 до 23:59. Когато сте настроили 24-часов формат се появява индикатор 24.
 
Предпазни мерки при осветяване на часовника
За осветяването на този часовник се използва електро-луминисцентен (EL) панел, който позволява по-добро разчитане. В който ида е режим можете да осветите дисплея на часовника за 1 секунда с натискане на бутон В. Електро-луминисцентният панел губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Часовникът може да издава слабо доловим звук при осветяване, който се получава от трептенето на EL панела и не означава дефект. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветяването съкращава живота на батерията.
www.chasovnik-bg.com