Часовници Casio Модул 2524

 
General Guide – Въведение
Места на бутоните – бутон А горе вляво, бутон В горе вдясно, бутон С долу вляво, бутон D долу вдясно, бутон L горе в средата. Натискайте бутон С, за да влизате последователно в следните режими: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Data Bank Mode (Режим Данни), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер), Dual Time Mode (режим Двойно време), обратно в Основния режим.
 
Timekeeping Mode – Режим час, Основен режим
В този режим можете да настройвате часа и датата, можете също така да видите и екрана на Режим Данни. Този часовник може да показва деня от седмицата на 13 различни езика: английски (eng), португалски (por), испански (esp), френски (fra), холандски (ned), датски (dan), немски (deu), италиански (ita), шведски (swe), полски (pol), румънски (rom), турски (tür) и руски (рус).
 
Настройване на часа и датата

 1. В основния режим задръжте натиснат бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Използвайте бутони D и С за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, година, месец, ден, език, час, минути.
 3. Когато мига съответният показател, използвайте бутон В да го промените, както следва: секунди – натискането на бутона ги нулира; година, месец, ден, час, минути – натискането на бутона ги увеличава; език – натискайте бутона, за да променяте езика.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Денят от седмицата се настройва автоматично според зададената дата (година, месец, ден от месеца). Освен за деня от седмицата избраният език също така се използва за вида символи, при въвеждане на имена в режим Данни. Задържането на бутон А в Основния режим показва индикатора за избрания в момента език. Ако задържите натиснат бутон А за 1 или 2 секунди, то ще влезете в екрана за настройка на Основния режим (секундите ще мигат). Ако направите това случайно, без да искате, натиснете отново бутон А за изход от този екран.
 
Избор на 12-часов или 24-часов формат за показване на часа
В Основния режим натиснете бутон D, за да изберете 12-часов (има индикатор А за часовете от полунощ до 11.59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11.59 през нощта) или 24-часов формат (няма индикатори). Избраният формат се използва във всички режими.
 
DST – лятно време
Лятното време се различава с 1 час от стандартното време. Имайте предвид, че не всички страни използват лятно време. Превключването на часа в Основния режим от лятно време става със задържане на бутон D за около 2 секунди за избиране на лятно време (има индикатор DST, видим във всички режими) или стандартно време (няма индикатори). Имайте предвид, че натискането на бутон D в Основния режим също води и до промяна на формата на часа от 12-часов на 24-часов.
 
Data Bank Mode – Режим Данни
Влизането от Основния режим в режим Данни става чрез задържане на бутон В, при което на дисплея на часовника се показва записа от режим Данни, който е разглеждан за последно. В този режим можете да правите до 30 записа, съдържащи име и телефонен номер. Записите автоматично се подреждат според първия символ за името. Можете да разгледате конкретен запис, като го изберете от листа с всички записи. Символите за записване на имената зависят от езика, който сте избрали в Основния режим. Промяната на езика в Основния режим не променя по никакъв начин вече направени записи. Всички действия в този раздел се извършват в режим Данни, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Създаване на нов запис
 1. В режим Данни натиснете бутон D, за да видите екрана за въвеждане на нов запис. Ако не се появи такъв екран, значи паметта на часовника е запълнена. За да запаметите данни в този случай, първо трябва да изтриете някой.
 2. Задръжте бутон А, за да се появи мигащ курсор _ в полето за име (горната част на дисплея на часовника).
 3. Използвайте бутон В, за да изберете желания символ. Символите за въвеждане на английски могат да бъдат: интервал, букви от A до Z, символи от @ до -, цифри от 0 до 9.
 4. Когато желаният символ е на мястото на курсора, натиснете бутон D, за да преместите курсора на следващата позиция вдясно.
 5. Повтаряйте стъпки 3 и 4 докато изпишете цялото име. Името може да бъде изписано най-много с 8 символа.
 6. След като изпишете името натискайте бутон D, за да преминете към областта за изписване на номера. Натискането на бутон D премества курсора надясно, а натискането на бутон С – наляво.
 7. В областта за номера използвайте бутон В, за да изберете желания символ: тире, от 0 до 9, (,), интервал.
 8. Когато желаният символ е на мястото на курсора, натиснете бутон D, за да преместите курсора на следваща позиция вдясно.
 9. Повтаряйте стъпки 7 и 8 докато изпишете целия номер. Той може да бъде съставен от най-много 15 цифри. Първоначално номерът е съставен само от тирета. Можете да оставите където е необходимо тире или да го замените с цифра, скоба или интервал.
 10. Натиснете бутон А за запис на въведените данни. при това действие името и номера мигат за около 1 секунда. След сортирането на записа отново се появява екрана на режим Данни. В даден момент от името могат да се виждат само 3 символа, затова по-дългите имена се предвиждат на екрана от дясно наляво. След последния символ се появява индикатор <.
 
Възпроизвеждане (разглеждане на запис) – в режим Данни използвайте бутон В за да преминете през различните записи. След последния запис се появява екрана за въвеждане на нов запис.
 
Промяна за запис с данни
 1. В режим Данни използвайте бутон В, за да преминете през различните записи и останете на този запис, който желаете да промените.
 2. Задръжте натиснат бутон А докато се появи мигащ курсор
 3. Използвайте бутони С (наляво) и D (надясно), за да стигнете до символа за промяна
 4. Използвайте бутон В да промените символа
 5. След като направите необходимите промени, натиснете бутон А за запомняне и връщане в екрана на режим Данни
 
Изтриване на запис с данни
 1. В режим Данни използвайте бутон В, за да преминете през различните записи и останете на този запис, който желаете да изтриете
 2.  Задръжте натиснат бутон А докато се появи мигащ курсор
 3. Натиснете едновременно бутони С и D, за да изтриете записа. По време на изтриването се появява индикатор CLR. След изтриването на дисплея се появява курсора и можете да въвеждате нови данни.
 4. Започнете въвеждането на нови данни или натиснете бутон А за връщане в екрана на режим Данни.
 
Alarm Mode – Аларма на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими многократни аларми (номерирани от 1 до 5) с конкретни час, минути, месец и ден. При включена аларма тя звучи в зададения час. Една от тези аларми може да бъде зададена и като snooze (дрямка) аларма (номер 1). Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Видове аларми
Видът на алармата зависи от направените настройки и може да бъде: 1. Ежедневна аларма – задайте час и минути и тя ще се включва всеки ден в указаното време. 2. Аларма за дата – задайте месец, ден, час и минути на алармата и тя ще се включи само в конкретния ден и час. 3. Аларма за определен месец – задайте месец, час и минути на алармата и тя ще се включва всеки ден само през зададения месец. 4. Ежемесечна аларма – задайте ден, час и минути на алармата и тя ще се включва всеки месец в определения ден и зададения час.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон В, за да минете през екраните на алармите и да изберете тази, чието време искате да настроите: аларма 1, аларма 2, аларма 3, аларма 4, аларма 5, ежечасов сигнал.
 2. След като изберете аларма задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат. Това автоматично включва алармата на часовника
 3. Използвайте бутони С и D, за да изберете друг показател за промяна: час, минути, месец, ден.
 4. Когато мига съответната стойност, използвайте бутон В да я увеличавате. Ако настройвате аларма, която не включва месец, въведете – за месеца. Докато мига месеца натискайте бутон В докато се появи символа – (между 12 и 1). Ако настройвате аларма, която не включва ден, въведете - - за деня. Докато мига месеца натискайте бутон В, за да се появи символа – (между последния ден от месеца и 1). Когато настройвате аларма и използвайте 12-часов формат, имайте предвид да зададете правилно часа като преди обяд има индикатор А, за след обяд – Р.
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка.
 
Действие на алармата
Алармата на часовника започва да звучи в зададеното време в продължение на 10 секунди, независимо от режима на часовника. Ако алармата е snooze, то тя се включва общо 7 пъти през интервали от 5 минути, освен ако не я изключите или не я промените на еднократна аларма. Натискането на който и да е бутон спира звученето на алармите. Snooze алармата може да бъде отменена, ако по време на 5-минутния интервал направите някое от следните действия: ако влезете в екрана за настройка на Основния режим или ако влезете в екрана за настройка на аларма 1. За да тествате как звъни алармата на часовника в режим Аларма задръжте бутон D. Имайте предвид, че натискането на този бутон води също така до преминаване през настройките на алармата и ежечасовия сигнал.
 
Включване и изключване на аларми от 2 до 5 и на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон В, за да изберете еднократна аларма (от 2 до 5) или звуковия сигнал.
 2. Натиснете бутон D за да я включите или изключите. В долната част на дисплея на часовника се появяват индикатори за статуса на аларми от 2 до 5. При включен ежечасов сигнал се появява индикатор Sig. Когато звучи дадена аларма, нейният индикатор на дисплея мига.
 3. Избор на действие на Аларма 1 – в режим Аларма използвайте бутон В, за да изберете Аларма 1. Натискайте бутон D за да преминете през настройките по-долу.
 
Snz индикатор и индикатор за включена Аларма 1
При натискане на бутон D можете да изберете последователно: индикатор AL1 (включена еднократна аларма), индикатори SNZ / AL1 (включена snooze аларма), без индикатор (изключена аларма). Тези индикатори са видими във всички режими.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (без отделни времена). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника Casio
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С. В режим Отброяване натиснете бутон D, за да започне процесът на отброяване. При достигане края на отброяването се чува аларма, която звучи в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас чрез натискане на който и да е бутон. След спирането на алармата времето на отброяване се връща на неговата първоначална стойност. Когато се извършва самото отброяване, можете да натиснете бутон D за пауза. Натиснете отново същия бутон за продължаване. За напълно спиране на отброяването първо трябва да натиснете бутон D за пауза и след това бутон A. Отброяването продължава дори ако излезете от този режим.
 
Настройване на началното време на отброяване
 1. В режим Отброяване задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат
 2. Натиснете бутони С и D, за да изберете за промяна часовете или минутите (избраният показател мига)
 3. Докато мига съответната стойност използвайте бутон В, за да я увеличавате. Ако искате да зададете начално време 24 часа, трябва да зададете стойност 0:00
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Dual Time Mode – Двойно време на часовника
В този режим можете да следите часа в друга часова зона. Можете да избирате дали двойното време на бъде стандартно или лятно. Можете също така чрез кратки операции да видите екрана на режим Данни. Секундите на двойното време са синхронизирани със секундите на основното време. Всички операции в този раздел се извършват в режим Двойно време, в който може да влизате с натискане на бутон С. За избор на лятно или стандартно време за двойното време в режим Двойно време задръжте за около 2 секунди бутон D, за да изберете лятно време (индикатор DST) или стандартно време (няма индикатор). Как да видите екрана на режим Данни от екрана на режим Двойно време – задръжте бутон В, за да видите записа от последното си влизане в режим Данни.
 
Настройване на двойното време
 1. В режим Двойно време задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат
 2. Натискайте бутони С и D,з а да изберете за промяна часа и минутите
 3. Докато мига съответната стойност натискайте бутон В, за да я увеличавате.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел. При включено автоматично осветяване на дисплея (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея за 1 секунда. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
В основния режим задръжте бутон L за около 2 секунди, за да включите (има индикатор видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване. За да не се изтощи батерията на часовника, автоматичното осветяване се изключва около 6 часа след като е било активирано. Ако искате отново да бъде включено, трябва да направите гореописаната процедура.
 
Забележки
 
Автоматичен дисплей – в това състояние информацията на дисплея на часовника се сменя непрекъснато. Натиснете които и да е бутон без бутони В и L. Това ви връща в основния режим. За включване на автоматичния дисплей задръжте натиснат бутон С за около 2 секунди, докато часовникът издаде кратък звук. Това не може да бъде направено докато сте в екран за настройка.
 
Автоматично връщане – след работа с бутоните (освен бутона за осветяване) в който и да е режим натиснете бутон С за връщане в Основния режим. Ако оставите часовника в режим Данни за 2-3 минути без да правите каквото и да е, той автоматично се връща в основния режим. Ако оставите часовника с мигащ символ или курсор за 2-3 минути без да правите нищо, той запомня всичко въведено до момента и автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – бутони В, С и D се използват в различни режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до промяна с бърза скорост.
 
Първоначални екрани – при влизане в режими Данни или Аларма ще видите първо данните, които сте видели последно при предишното влизане в съответния режим.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Годината може да бъде зададена в рамките от 2000 до 2039. Вграденият в часовника календар отчита високосни години.
 
Предпази мерки при осветяване – осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, ако спортувате или се занимавате с други дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. Автоматичното осветяване няма да се включи, ако в първоначалното си положение ръката ви е отклонена на повече от 15 градуса спрямо хоризонталното положение. Автоматичното осветяване се изключва след 1 секунда дори ако задържите ръката си към лицето. Статичното електричество или магнитна сила може да влияят на автоматичното осветяване на часовника. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето.
www.chasovnik-bg.com