Часовници Casio Модул 2413


Този часовник е подходящ за гмуркане и плуване, но не за дълбочинно гмуркане (scuba diving). Никога не натискайте бутоните, ако часовникът е мокър. Преди гмуркане на дисплея не трябва да бъде изписано: Error – предупреждение за грешка, индикатор за проблем със сензора или Batt – индикатор за слаба батерия. Проверете дали часа е настроен правилно. Проверете дали стъклото, корпуса или верижката имат драскотини или пукнатини. Уверете се, че верижката е захваната здраво около ръката ви. Ако по време на гмуркане се появи индикатор Error, това означава проблем с данните. Ако се гмуркате в близост до скали или корали, бъдете внимателни да не издраскате часовника. След гмуркане трябва да почистите часовника със сладка вода, за да отстраните всички следи от сол и замърсяване. Така корпусът, верижката и уплътненията ще имат по-дълъг живот. Ако имате метална верижка, тя трябва да бъде почистена със сладка вода, слаб препарат и мека четка. В противен случай ще се натрупа мръсотия между прешлените и е възможна алергична реакция на кожата.
Чрез натискане на бутон С виждате всички режими: Основен режим (Режим час, Timekeeping Mode), Барометър (Barometer Mode), Алтиметър (Altimeter Mode), Дълбокомер (Depth Gauge Mode), Аларма (Alarm Mode), Хронометър (Stopwatch Mode). Във всички режими с изключение на режим Хронометър, натиснете бутон В, за да осветите дисплея на часовника.
 
Основен режим – Timekeeping Mode
В този режим можете да виждате часа и датата. Екранът може да показва: 1. дата и час 2. час и графика на налягането. Натиснете бутон D докато сте в Основния режим, за да превключите от единия на другия екран. Забележка – този часовник не отчита високосни години. Ръчно трябва да настроите датата, когато месец февруари има 29 дни
Нулиране на секундите

 1. Когато на дисплея виждате екрана с дата и час и сте в Основния режим, задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон D за да нулирате секундите. Ако секундите са били от 30 до 59, минутите се увеличават с 1, а ако са били от 00 до 29, минутите не се променят.
 3. Натиснете бутон А за излизане от този екран
 
Настройване на дата и час
 1. Когато на дисплея виждате екрана с дата и час и сте в Основния режим, задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натискайте бутон С, за да избирате последователно: секунди, час, минути, месец, ден от месеца, ден от седмицата
 3. Когато изберете желания показател, използвайте бутон D (+), за да го промените. Когато има мигаща стойност на дисплея, може да натиснете бутон В, за да превключите от 12-часов на 24-часов формат за показване на часа
 4. Натиснете бутон А,з а да излезете от този екран
 
Барометър на часовника – Barometer Mode
Този часовник използва сензор за налягане за измерване на атмосферното налягане. Има два начина за измерване: Стандартни стойности на атмосферното налягане и Стойности в режим Барометър (описани са по-долу). Ако смятате, че данните не са верни, трябва да калибрирате (настроите ) сензора. Важно! Вграденият сензор измерва промените в атмосферното налягане, които след това можете да използвате за своя собствена прогноза за времето. Не използвайте тези данни като официален източник на прогноза.
 
Стандартни стойности на атмосферното налягане
Часовникът извършва стандартни измервания на налягане всеки ден през 3 часа, започвайки от полунощ. Данните от тези измервания се използват за съставяне на графиката в Основния режим и са видими в единия от двата вида екрани на Основния режим – екрана с час и графика. Измервания се правят 9, 6 и 3 секунди преди всеки час за измерване. Като резултат за това измерване се дава средноаритметична стойност на тези 3 измервания.
 
Как да видите графиката на стандартните стойности на атмосферното налягане
В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана с час и графика – това са стандартните данни за налягане. Графиката показва относителните промени в налягането за последните 18 часа. Всеки индикатор показва относителната промяна спрямо предходното измерване. Колкото по-голяма част от индикатора е запълнена, толкова по-голямо е отклонението. Ако индикаторът на часовника се запълва наляво, то налягането спада. Ако се запълва надясно – налягането се покачва. Ако се задържа по средата, колебанието е с 1 hPa нагоре или надолу.
 
Графика на атмосферното налягане
Атмосферното налягане показва промените в атмосферата. При наблюдаване на тези промени можете да направите своя прогноза за времето чрез измерванията на вашия часовник Casio. Възходяща графика означава подобряване на времето, а низходяща – влошаване. Имайте предвид, че при резки промени на времето или температурата графиката на миналите измервания може да излезе извън най-горната или извън най-долната част на дисплея на часовника. Цялата графика ще бъде видима отново, когато налягането се стабилизира. Ако някое от условията, посочени по-долу, е налице по време на стандартното измерване през 3 часа, на графиката вместо маркер остава празно поле. При следващото успешно измерване текущата измерена стойност се сравнява с последната успешно измерена стойност и съответният маркер се добавя към графиката. Условията, споменати по-горе са: проблем в сензора (мигащ индикатор Error), слаба батерия (мигащ индикатор Batt), измерените стойности са извън рамките на допустимите (индикатор Full).
 
Екран на режим Барометър
С влизането в режим Барометър започва поредица от измервания. През първите 4-5 минути измервания се правят на всеки 3 секунди. След това измервания се правят на всяка минута. Измерванията в режим Барометър не влияят на информацията за налягането, което се появява на дисплея в Основния режим. Това означава, че в Основния режим можете да наблюдавате промените в налягането за дълъг период, а в режим Барометър – за по-къс период.
 
Как да започнете поредица от измервания с часовника
Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър. След няколко минути на дисплея на вашия часовник се появява стойността на налягането в момента. Налягането се представя в единици от 1 hPa (или 0.05 inHg). По време на измерването на екрана мига индикатора на този режим. Когато се извършва измерване на налягането в режим Барометър, можете да натиснете бутон D, за да спрете това измерване и започнете нов цикъл (поредица) от измервания. В някои страни вместо хектопаскали (hPa) за единица се използва мили бари (mb). Между тях няма разлика, тъй като 1hPa=1 mb. Можете да променяте единиците от hPa в inHg – това е описано по-долу в ръководството. Винаги, когато стойността на атмосферното налягане е извън рамките от 600 до 110 hPa, на дисплея се появява индикатор Full. Стойност се появява отново, когато налягането влезе в тези граници.
 
Графичен индикатор в режим Барометър
В режим Барометър графичният индикатор показва текущото атмосферно налягане. Сегментите се запълват отляво (ниско налягане) надясно (по-високо налягане). В областта от 600 до 950 hPa всяко покачване от 35 hPa води до запълването на един сегмент. Когато налягането е 1046 hPa или повече, всички сегменти са запълнени.
 
Алтиметър на часовника – Altimeter
Вграденият в часовника алтиметър използва сензор за налягане, за да определи текущото атмосферно налягане, което след това се използва за определяне на височината. Часовникът е програмиран да използва стойностите на ISA, които преобразуват налягането във височина. Ако настроите референтна височина, часовникът ще изчисли текущата височина на базата на референтната. Важно! Да се има предвид, че данните за височина на едно и също място може да са различни в зависимост от атмосферното налягане. Не разчитайте на данните за височина от този часовник и не натискайте бутоните докато спортувате и рязко сменяте височината при ски спускане, делта- и парапланеризъм или докато сте на летателен апарат. Имайте предвид, че което и да е от следните условия може да доведе до получаване на грешни данни: когато атмосферното налягане се променя поради промени във времето, екстремни температурни промени, когато часовникът е обект на силово отношение. За да се избегнат проблеми по време на измерването, произхождащи от температурата на часовника, трябва да носите часовника на ръката си, т.е да бъде в директен контакт с кожата ви. Не използвайте часовника за измервания, които изискват професионално ниво на точност. Как работи алтиметърът – часовникът измерва сравнителни височини спрямо зададена от вас референтна (изходна) височина. Референтна височина може да бъде 0 или друга стойност, взета от карта, маркиращ знак и др. След като зададете референтната височина, часовникът автоматично настройва своето атмосферно налягане (неговата стойност).
 
Задаване на референтна височина
С този метод можете да зададете текуща височина, като използвате карта или маркиращ знак. След това часовникът измерва относителна височина спрямо зададената от вас референтна височина. Винаги трябва да имате предвид, че данните за височина от този часовник се влияят от промените в атмосферното налягане и затова са възможни грешки. За задаване на референтна стойност:
1. Натиснете бутон С,з а да влезете в режим Алтиметър и изчакайте няколко секунди докато на дисплея се появи текущата височина.
2. Задръжте бутон А докато текущата стойност за височина започне да мига
3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността със стъпка 5 метра. Референтната височина може да бъде настройвана в диапазона от 0 до 4000 метра
4. Натиснете бутон А, за да излезете от този екран. След натискането на бутон А на часовника са необходими около 9 секунди за вътрешни настройки. След това се появява стойността на височината.
 
Нулиране на референтна височина
След нулиране на референтната височина часовникът изчислява относителната височина спрямо 0. Например, за да определите колко е висока една сграда, трябва да настроите референтната височина на 0, когато сте на нивото на земята. Имайте предвид, че данните може да не са точни, ако сградата е климатизирана. Друго приложение на тази функция на часовника е при изкачване на планина. В началото на маршрута можете да зададете референтна височина 0. В крайната точка часовникът ще даде разликата във височините в началото и края на изкачването. Как се нулира референтна височина:
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Алтиметър и изчакайте няколко секунди докато на дисплея се появи текущата височина
 2. Задръжте бутон А докато текущата стойност на височината започне да мига
 3. Натиснете едновременно бутони D и В, за да нулирате стойността
 4. Натиснете бутон А за да излезете от този екран. След натискането на бутон А на часовника са необходими около 9 секунди за вътрешни настройки. След това се появява стойността на височината.
 
Използване на режим Алтиметър на часовника
След влизането в режим Алтиметър започва поредица от измервания, като данни се измерват на всеки 3 секунди през първите 4-5 минути. След това измервания се правят на всяка минута. Височината се представя в единици от 5 м. По време на измерването индикаторът на този режим мига. Когато сте в режим Алтиметър и се извършва измерване, натиснете бутон D за спиране на текущото измерване и започване на нова поредица от измервания. Измерената вис  очина може да бъде отрицателна стойност, ако е зададена съответна референтна височина или при определени атмосферни условия. Можете да променяте единицата за височина на метри или футове. Винаги когато стойността на измерената височина е извън рамките от -4000 до 4000 метра, на дисплея на вашия часовник се появява индикатор Full. Стойността се появява отново, когато влезе в тези граници. В режим Алтиметър графичния индикатор показва текуща височина. Сегментите се запълват отляво (по-малка височина) надясно (по-висока). В областта от 5 до 1000 м всяко покачване от 45 м води до запълване на един сегмент. Когато височината е 2805 метра или повече, всички сегменти са запълнени.
 
Дълбокомер на часовника – Depth Gauge Mode
Сензорът за налягане на този часовник може да бъде използван за определяне на дълбочина по време на гмуркане (само за леководолази). Дълбочината може да бъде измерена до 30 м. Важно! Никога не използвайте този часовник при дълбочинно гмуркане. Оставянето на часовника в този режим без да сте във водата води до изтощаване на батерията. Излизайте от този режим винаги когато не го ползвате.
 
Измерване на дълбочина с часовника
Тези измервания започват при влизане в режим Дълбокомер. Измервания се правят на всеки 3 секунди. Преди гмуркане натиснете бутон С, за да влезете в режим Дълбокомер. Дълбочината се представя в единици от 0.1 м. По време на измерването на дисплея на часовника мига индикатора за този режим. При влизане в този режим стойността на дълбочината се нулира. Стойността на дълбочината е 0.0 м, когато часовникът е потопен до 1 м под вода. Можете да променяте единиците за дълбочина от метри във футове. При достигане на 30 м дълбочина на дисплея се появява индикатор Full. Стойността се появява отново, когато се върне в допустимите стойности. Забележка! Не можете да излезете от режим Дълбокомер, когато на дисплея има стойност различна от 0.0 м. Графичният индикатор в този режим показва текущата дълбочина. Първият сегмент се появява от дясната страна на индикатора, когато дълбочината достигне 1 м. На всеки следващ метър до 30 м дълбочина се добавя по един сегмент.
 
Аларма на часовника – Alarm
Можете да настроите ежедневна аларма на вашия часовник, която да звъни всеки ден в един и същи час. Можете също така да включите ежечасовия сигнал, при който на всеки кръгъл час часовникът издава два пъти кратък сигнал. Всички операции в този раздел се извършват в режим Аларма, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Алармата на часовниците от този модул звучи в продължение на 20 секунди (във всички режими) или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон. Можете да тествате как звучи алармата, когато в режим Аларма натиснете бутон D. За включване и изключване на ежедневната аларма и ежечасовия сигнал в режим Аларма натиснете бутон D, за да преминавате през: само ежедневна аларма – само ежечасов сигнал – двата вида аларми включени – двата видса аларми изключени.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте бутон А докато започнат да мигат часовете. Влизането в този екран автоматично включва (активира) алармата
 2. Използвайте бутон С за да изберете за промяна часовете и минутите, като избраният показател започва да мига. След това използвайте бутон D, за да ги промените. Ако използвате 12-часов формат, имайте предвид да зададете правилно часа на алармата, използвайки индикатор Р за часовете след обяд или без индикатор за часовете преди обяд
 3. Натиснете бутон А за излизане от този екран
 
Хронометър на часовника – Stopwatch
Хронометърът на този часовник ви позволява да измервате изминало време, време за отделни етапи и два финала. Може да се измерва време до 23 часа 59 минути 59.99 секунди. След достигане на тази граница хронометърът започва да измерва отново от 0, докато не бъде спрян от вас. Измерването продължава дори ако излезете от този режим. Всички операции в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който се влиза чрез натискане на бутон С.
 
Измерване на времена с хронометъра
 1. Изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон В изчистване
 2. Времена за отделни етапи (split time): бутон D старт – бутон В временно стопиране, първи етап – бутон В освобождаване – бутон D стоп – бутон В изчистване
 3. Два финала: бутон D старт – бутон В временно стопиране, първия бегач финишира, показва се времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон В освобождаване, показва е времето на втория бегач – бутон В изчистване
 
Забележки
Грешки в сензора на часовника
При проблем със сензора от каквото и да е естество на дисплея започва да мига индикатор Error и часовникът издава звуков сигнал в продължение на 3 секунди. Докато на дисплея мига този индикатор не могат да се правят никакви измервания. Когато се появи такъв индикатор, натиснете бутон С, за да смените режима и след това се върнете отново в режима, където се е появила грешката. Ако индикаторът Error се появи отново, вероятно има проблем в сензора. Свържете се с официалния сервиз на часовници Casio.
 
Индикатор за слаба батерия
Ако температурата е много ниска (около -10 градуса по Целзий) може да видите такъв индикатор и би трябвало той да изчезне при нормализиране на температурата. При всички други случаи индикаторът Batt означава, че батерията е изтощена. В такъв случай е необходимо да смените батерията на вашия часовник.
 
Функция автоматично връщане
След като направите нещо в някой режим натискането на бутон С ви връща отново в Основния режим. Ако сте в режими Барометър, Алтиметър или Дълбокомер (при текуща височина 0 м) и в продължение на 1 час не натиснете бутон, часовникът издава кратък звук и се връща в Основния режим. Ако в продължение на 2-3 минути останете на екран с мигащ показател без да правите каквото и да е, часовникът запомня всичко въведено до момента и излиза от този екран.
 
12-часов и 24-часов формат на часа
12- или 24-часовия формат на часа, който сте избрали в Основния режим, се ползва във всички режими. При 12-часовия формат от ляво на часовете се появява индикатор Р за времето от обяд до 11:59 през нощта. През останалото време няма индикатор. При 24-часовия формат индикаторът е 24Н.
 
Как се представя височината
Има два стандартни метода: абсолютна височина и относителна височина. Абсолютната височина показва височината спрямо морското равнище. Относителната височина показва разликата във височините на две различни места (не е необходимо едното място да е морското равнище).
 
Относно дълбочината и водното налягане
Водното налягане се увеличава с увеличаването на дълбочината. В морска вода (при нея има специфична гравитация = 1.025) водното налягане се увеличава с 1АТМ на всеки 10 м дълбочина. Този часовник използва връзката между налягането и дълбочината, използвайки сензора за налягане, изчислява водното налягане и след това преобразува тези данни в данни за дълбочина. Докато на дисплея на часовника се виждат данни за дълбочина различна от 0 м, не можете да излезете от режим Дълбокомер или да промените единиците за дълбочина. Първоначалната стойност в режим Дълбокомер е 0 м. Това е така дори ако в това време сте под вода. Затова в този режим влизайте преди гмуркане. Ако часовникът показва видимо невярна дълбочина (например при температурни промени), натиснете едновременно бутони С и D, за да нулирате дълбочината.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на този часовник се използва електро-луминисцентен панел. В който и да е режим (без режим Хронометър) натиснете бутон В, за да осветите дисплея за 1 секунда. Светлината няма да се включи, ако сте в екран за настройка (има мигащи символи). Възможен е много слаб звук при осветяване, издаван от EL панела. Това не означава повреда. Осветяването се изключва, ако се включи аларма. Честото осветяване изтощава батерията.
 
Калибриране на атмосферното налягане и задаване на единица
Сензорът за налягане на часовника е калибриран (настроен) фабрично и по принцип не би трябвало да се нуждае от повторна калибрация. Въпреки това, ако смятате, че данните не са точни, направете калибрацията, както е описано по-долу. Важно е да се знае, че неправилна калибрация, може да доведе до неправилни данни. Затова при калибрацията използвайте данни от друг точен барометър.
 
Как се калибрира стойността на атмосферното налягане
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър
 2. След като се появи стойността на текущото налягане, задръжте бутон А докато тази стойност започне да мига
 3. Използвайте бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността със стъпка 1 hPa. По този начин можете да задавате коректна стойност в рамките от 600 до 1100 hPa. Едновременното натискане на бутони D и В връща фабричната калибрация, която се отбелязва с - - - - - -
 4. Натиснете бутон А за излизане от този екран. След като промените налягането и излезете от екрана, през следващите 9 секунди на дисплея се сменят цифри с голяма скорост. През това време часовникът извършва вътрешна калибрация (настройка).
 
Задаване единици за налягането
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър
 2. След като се появи стойността на текущото налягане задръжте бутон А докато тази стойност започне да мига
 3. Натиснете бутон С за промяна на единиците от метри във футове
 4. Натиснете бутон А за излизане от този екран. Ако промените единиците след задаване на референтна височина, режим Алтиметър извършва измерванията на височината на базата на фабричните настройки
 
Задаване на единици за дълбочина
Докато на дисплея на часовника се вижда стойност за дълбочина, различна от 0 м, не можете да променяте единиците за дълбочина
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Дълбокомер
 2. Задръжте бутон А докато текущите единици започнат да мигат
 3. Натиснете бутон С, за да промените единиците от метри във футове
 4. Натиснете бутон А за излизане от този екран