Часовници Casio Модул 2329

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим Час, Основен режим), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Recall Mode (режим Възпроизвеждане), Alarm Mode (режим Аларма). Ако не правите нищо в продължение на няколко минути имате мигащ показател на дисплея, часовникът автоматично излиза от екрана за настройка. Бутон А – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон С – долу вдясно.
 
Timekeeping Mode – Режим Час, Основен режим
В Основния режим натиснете бутон С, за да осветите дисплея за около 2 секунди. Светлината не може да се използва, ако сте в екран за настройка (имате мигаща стойност на дисплея). Когато използвате 12-часов формат, на дисплея на часовника се появява индикатор Р за часовете след обяд до 11:59 през нощта. През останалото време няма индикатор.
 
Настройване на часа и датата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон В, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, DST, час, минути, година, месец, ден
 3. Когато мигат секундите, използвайте бутон С, за да ги нулирате. Ако настроите секундите на 00 докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са в границите от 00 до 29 при промяната им на 00,  минутите не се променят. Когато мига DST (лятно време), натиснете бутон С, за да го включите или изключите. Има два индикатора за DST. Индикатор 1 (в дясната част на горния дигитален дисплей) мига само докато сте избрали DST за промяна в екрана за настройка. Когато DST е изключено, този индикатор показва 0, а ако е включено, показва 1. Индикатор 2 (изписва DST в дясната част на долния дигитален дисплей) също мига докато сте избрали DST за промяна. Но този индикатор се появява при включена функция в Основния режим и в режим Аларма. Индикатор 1 не се появява в тези режими, ако функцията е изключена. Когато сте избрали за промяна формата на часа (12-часов или 24-часов), натиснете бутон С и изберете желания формат.
 4. Когато сте избрали друг показател за промяна, натискайте бутон С, за увеличавате стойността или задръжте бутона за промяна с бърза скорост.
 5. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка, Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо датата, която сте избрали. Датата може да бъде в рамките от 01.01. 2000 до 31.12 2039 година.
 
Настройване на стрелките
Когато аналоговото време не съвпада с дигиталното, направете следната процедура:
 1. Когато секундната стрелка достигне позицията на 12 часа (00 секунди) издърпайте коронката, за да спрете секундната стрелка
 2. Завъртете коронката , за да настроите часовата и минутната стрелка.
 3. Когато секундите на дигиталния дисплей на часовника показват 00, натиснете коронката навътре, за да започне секундната стрелка да се движи отново
 
Осветяване на дисплея на часовника
Когато тази функция е включена, осветяването се активира за около 2 секунди при насочване на часовника към лицето ви на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение. Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Автоматичното осветяване няма да се включи, ако в първоначалното си положение ръката ви е отклонена на повече от 15 градуса от хоризонталното положение. Автоматичното осветяване се изключва след 1-3 секунди дори ако задържите ръката си насочена към лицето. Статичното електричество или магнитна сила могат да влияят на автоматичното осветяване. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я пуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
В Основния режим задръжте бутон С за около 2 секунди, за да включите (има индикатор, видим във всички режими) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветление. С цел пестене на батерия автоматичното осветяване се изключва след около 5 часа след като сте го включили. Необходимо е отново да направите по-горната процедура, ако искате да продължите да го ползвате. Натискането на бутон С в Основния режим (освен ако правите настройка) осветява дисплея на вашия часовник независимо от факта дали е включено или автоматичното осветяване.
 
Stopwatch – Хронометър
С хронометъра на вашия часовник можете да измервате изминало време. Границата на хронометъра е 9 часа и 59 минути. Можете също да измерване времена за отделни етапи (lap и split времена), да ги записвате в паметта на часовника и да ги възпроизвеждате в режим Възпроизвеждане. До 59 минути 59.99 секунди времето се измерва със стъпка 1/100 от секундата. След това стъпката е 1 секунда.
 
Относно lap и split времената
Lap time е времето, което ви е необходимо, за да се придвижите от една точка до друга по време на състезание. Например при бягане на писта можете да измервате времето си за всяка една обиколка по отделно. Split time е времето от старта до различни точки по време на състезанието. Например можете да измервате какво е вашето време от старта до маркера за изминати 5 км, от старта до маркера за изминати 10 км и т.н.
 
Измерване на изминало време
Следващите операции са еднакви независимо дали измервате lap или split времена
 1. Натиснете бутон А за старт на хронометъра
 2. Натиснете бутон А за спиране на хронометъра. Можете да стартирате и спирате хронометъра колкото пъти желаете чрез натискане на бутон А
 3. Натиснете бутон С за нулиране на хронометъра
 
Запис на lap време
 1. В режим Възпроизвеждане използвайте бутон А, за да изберете lap като вид на измерването
 2. Влезте в режим Хронометър и след това натиснете бутон А за старт на измерването
 3. Натиснете бутон С,з а да спрете и видите на екрана lap времето и поредния номер на етапа за около 6 секунди. През това време измерването на времето продължава вътрешно (не се вижда на дисплея на часовника). Първите 9 lap времена, които измерите, се записват в паметта на вашия часовник. Последното време, измерено чрез натискане на бутон С, също се запомня – така общо се запомнят 10 времена. Ако продължите да измервате lap времена, след като вече сте записали 9 такива в паметта на часовника, то следващите само могат да бъдат видени на дисплея, без да се записват в паметта. В рамките на еднократно започнато измерване с хронометъра можете да измервате до 99 lap времена, 9 от които се запаметяват, а останалите 90 – не.
 4. Натиснете бутон А за край на измерването.
 5. Натиснете бутон С за изчистване и нулиране на хронометъра
 
Запис на split време
 1. В режим Възпроизвеждане използвайте бутон А, за да изберете split като вид на измерването
 2. Влезте в режим Хронометър и натиснете бутон А за старт на измерването
 3. Натиснете бутон С, за да спрете и видите на екрана split времето и поредния номер на етапа за около 6 секунди. През това време измерването на времето продължава вътрешно и не се вижда на дисплея. Първите 9 split времена, които измерите, се записват в паметта на часовника. Последното време, измерено чрез натискане на бутон С, също се запомня. Ако продължите да измервате split времена, след като вече сте записали 9 такива, то следващите могат да бъдат видяни само на дисплея на часовника, без да се записват в паметта му. В рамките на еднократно започнато измерване с хронометъра може да измервате 99 split времена, от които 9 се запаметяват.
 4. Натиснете бутон А за край на измерването
 5. Натиснете бутон С за нулиране и изчистване на хронометъра
 
Запис на няколко финиша
 1. В режим Възпроизвеждане използвайте бутон А, за да изберете split като вид на измерване
 2. Влезте в режим Хронометър и след това натиснете бутон А за старт на измерването
 3. Натискайте бутон С при финиширането на всеки един от бегачите. Времето и поредния номер остават на екрана за около 6 секунди. През това време измерването на времето продължава, но без да е видимо на дисплея на часовника. Първите 9 split (финални) времена, които измерите се записват в паметта на вашия часовник. Последното време, измерено с натискане на бутон С, също се запаметява.
 4. Натиснете бутон А за край на измерването
 5. Натиснете бутон С за изчистване и нулиране на хронометъра
 
Recall Mode – Режим Възпроизвеждане
В този режим могат да бъдат видени отново всички запаметени времена. Натиснете бутон А, за да видите на дисплея lap или split времена. Натискайте бутон С, за да преминете във всички записи. Започването на ново измерване автоматично изтрива запаметените до момента данни.
 
Alarm – Аларма на часовника
Когато е включена ежедневната аларма, тя звучи всеки ден в настроения час в продължение на 20 секунди. След като е започнала да звучи, алармата може да бъде спряна с натискането на които и да е бутон на вашия часовник. Когато е включен ежечасов сигнал, часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. За да тествате как звъни алармата, в който и да е режим (без екраните за настройка), задръжте бутон В.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте бутон А докато часовете на алармата започнат да мигат, което означава, че са избрани за настройка. Това автоматично включва, активира алармата.
 2. Използвайте бутон В, за да преминете на часовете или минутите
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон С, за да я увеличавате. Задръжте натиснат бутона за промяна с бърза скорост.
 4. Натиснете бутон за излизане от екрана за настройка.
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
В режим Аларма използвайте бутон С, за да изберете желания вариант: без индикатори (двете аларми са изключени), индикатор дъгички (само ежедневната аларма е включена), индикатор камбанка (само ежечасовия сигнал е включен), индикатор дъгички и камбанка (и двете аларми са включени)