Часовници Casio Модули 2318, 2319

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да минавате от един режим в друг: Calendar Mode (Режим Календар), Time Keeping Mode (Режим час, Основен режим), Alarm Mode (Режим Аларма), Dual Time Mode (Режим Двойно време). Легенда на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон L – долу вдясно, Коронка – средата вдясно.
 
Относно осветяването на часовника
Задръжте бутон L, за да осветите дисплея за около 2 секунди. Дисплея на вашия часовник не може да бъде осветен, ако сте в екран за настройка с мигащ символ. Този часовник използва за осветяване електро-луминисцентен панел, който губи своята сила след много дълга употреба. Честото използване на осветяването бързо изтощава батерията. По време на осветяване се чува слаб звук. При директна слънчева светлина е възможно трудно да видите осветяването. При включване на аларма светлината автоматично се изключва.
 
Calendar Mode – Режим Календар
Това е стандартният, нормален режим на часовника. Настройване на датата:

 1. Задръжте бутон А докато се появи мигащ индикатор Adj, след него започва да мига годината.
 2. Натискайте бутон В за увеличаване на годината. Задръжте бутона за промяна с бърза скорост.
 3. Натиснете бутон А, за да започнат да мигат знаците за месеца.
 4. Натискайте бутон В за увеличаване на месеца. Задръжте бутона за бърза скорост.
 5. Натиснете бутон А, за да започнат да мигат знаците за деня.
 6. Натискайте бутон В за увеличаване на деня. Задръжте бутона за бърза скорост.
 7. Натиснете бутон А за край на процедурата. Ако останете с мигащ показател на екрана и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в Режим Календар. Датата може да бъде зададена в рамките от 01.01.1995 до 31.12 2039 година. Денят от седмицата може да се променя според зададената година.
 
Timekeeping Mode – Режим Час, Основен Режим
В този раздел ще видите как да настройвате часа. Ако часът не е настроен правилно, то календара на часовника също няма да бъде точен. Натискайте бутон А, за да превключвате от екран с часове и минути на екран със секунди.
1. Задръжте бутон А докато се появи мигащ показател Adj, след което секундите започват да мигат.
2. Натиснете бутон В, за да нулирате секундите. Ако при нулирането секундите са в рамките от 30 до 59, то минутите се увеличават с 1. Ако секундите са от 00 до 29, минутите не се променят.
3. Натиснете бутон А, за да изберете за промяна часовете и започнат да мигат.
4. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате или го задръжте за увеличаване с бърза скорост.
5. Натиснете бутон А,з а да изберете за промяна минутите, които започват да мигат.
6. Натиснете бутон В, за да ги увеличавате или го задръжте за промяна с бърза скорост.
7. Натиснете отново за промяна бутон А за избиране промяна формата на часа – 12-часов или 24-часов формат.
8. Натиснете бутон В за избор на единия или другия формат.
9. Натиснете бутон А за край на процедурата. Ако останете с мигащ показател на екрана и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в Основния режим.
 
Настройване на аналоговото време
 1. Издърпайте внимателно коронката и спрете секундната стрелка, като тя е на 12 часа.
 2. Настройте стрелките, като завъртите коронката.
 3. Натиснете отново коронката навътре.
 
Alarm – Аларма
Ако е активирана алармата на вашия часовник, тя ще звъни в определеното време в продължение на 20 секунди. Може да спрете алармата след като е започнала да звучи с натискането на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон В. Включване и изключване на алармата: В режим Аларма натиснете бутон А за да включване (виждате часа на алармата) или изключите ежедневната аларма.
Задаване час на алармата:
 1. Задръжте бутон А докато се появи индикатор Adj и знаците за час на алармата започнат да мигат, което означава, че те са избрани за промяна. Това автоматично включва (активира) алармата на часовника.
 2. Натискайте бутон В, за да увеличавате часовете. Задръжте бутона за промяна на бърза скорост.
 3. Натиснете бутон А, за да изберете за промяна минутите – започват да мигат.
 4. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате или го задръжте за промяна на бърза скорост.
 5. Натиснете бутон А за край на процедурата. Ако останете с мигащ показател на екрана и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в Режим Аларма.
 
Dual Time Mode – Режим Двойно време
Настройване на двойното време:
 1. Задръжте бутон А докато започне да мига индикатор Adj, след което започват да мигат часовете.
 2. Натискайте бутон В, за да увеличавате часовете или го задръжте за промяна с бърза скорост.
 3. Натиснете бутон А за промяна на минутите – започват да мигат.
 4. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате или го задръжте за промяна на бърза скорост.
 5. Натиснете бутон А за край на процедурата. В режим Двойно време не можете да видите отброяването на секундите. Но то е синхронизирано със секундите на Основния режим. Ако останете с мигащ показател на екрана и не извършвате нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в режим Двойно време.