Часовници Casio Модул 1525

 
Въведение
Натиснете бутон С, за да преминете през всички режими (Основен режим – показва час или атмосферно налягане чрез натискане на бутон D), Алтиметър, Възпроизвеждане, Аларма, Хронометър. Задръжте бутон С за 1 или 2 секунди, за да се върнете в Основен режим.
 
Осветяване на часовника
Осветяването на часовника автоматично се изключва, когато се включи аларма или когато се натиснат бутони С и D.
Ръчно включване на осветяването: В основния режим (Час или Алтиметър) натиснете бутон В, за да се освети дисплея за около 2 секунди.
Включване и изключване на автоматичното осветяване на часовника
В основния режим задръжте бутон D за 1 или 2 секунди, за да включите или изключите автоматичното осветяване. Когато е включено, в долната част на дисплея на часовника се появява индикатор, видим във всички режими. Честото включване на светлината изтощава батерията на часовниците. Затова, 2-3 часа след като се включи автоматичното осветяване, то се дезактивира. Необходимо е отново да направите горната процедура. Дори при активирано автоматично осветяване можете да натиснете бутон В , за да включите осветяването за 2 секунди. При активирано автоматично осветление на часовника, то се включва винаги, когато насочите ръката към лицето си – от хоризонтално положение до над 40 градуса.
 
Основен режим. Настройване на дата и час
В основния режим натиснете бутон D, за да видите екран Час. Задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат. Това означава, че секундите са избрани и могат да бъдат променяни. Натискайте бутон С, за да избирате последователно: секунди, час, минути, година, месец, дата. Когато желаете да промените секундите, натиснете бутон D, за да ги промените на 00. Ако в това време секундите са били между 30 и 59, то при настройването им на 00, минутите се увеличават с 1. Ако са били между 00 и 29, минутите се намаляват с 1. За останалите показатели трябва да натискате бутон D, за да ги увеличавате. След настройването натиснете бутон А, за да се върнете в основния режим. Денят от седмицата се настройва автоматично според избраната дата и година. Датата може да бъде настроена от 01.01.1995 г. до 31.12.2039 г.
 
Промяна на единиците за измерване на часовника
Часовникът може да измерва височината измервана в метри (m) и футове (ft). Атмосферното налягане може да бъде измервано в хектопаскали (милибари) hPa/mb или inHg. изборът на единици трябва да бъде направен преди започване на измерването. Промяната на единицата за височина автоматично изключва алармата на часовника за достигане на височина. Промяната на единицата на атмосферно налягане води до автоматично рестартиране на графиката на атмосферното налягане от нова величина. При промяна на която и да е единица се променят единиците на вече запомнените данни.

Начин на променяне на единиците
В основния режим натискайте бутон D, докато се появи графиката за атмосферното налягане. Задръжте бутон А, докато на дисплея на вашия часовник не се появи и започне на мига Off (или единицата за атмосферно налягане). Това означава,ч е стойността е избрана. Натиснете бутон С, за да изберете някои от следните показатели: настройване на атмосферното налягане  hPa (mb)/inHg, m/ft. Използвайте бутон С да изберете желаната единица и натиснете бутон D да я потвърдите. След промяната натиснете бутон А за връщане в основния режим.
 
Алтиметър
Вграденият в този модел часовници Casio алтиметър използва сензор за налягане, за да определи текущото атмосферно налягане, което се използва за определяне на височината според стойностите на ISA за височина и атмосферно налягане. Ако настроите референтна височина, часовникът ще покаже настоящата величина спрямо новата референтна стойност. Функциите с височина включват записи с дата и аларма за достигнатата височина. Важно е да се знае, че измерената височина от часовника се базира на атмосферното налягане, т.е на едно и също място може да получите различни стойности за височина в зависимост от промените на атмосферното налягане - заради промяна във времето например. Сензорът за налягане се влияе от температурата, затова по време на измерване на височината не излагайте часовника на температурни промени. Не използвайте часовника при екстремни спортове или за прецизни измервания.

Приложения на алтиметъра
Когато е зададена референтна височина: при измерване часовникът показва приблизителна височина. В случай, че е зададена референтна височина преди започване на изкачването трябва да настроите референтната височина на 0 м докато сте в подножието на планината. Така ще можете точно на определите каква е разликата във височината при изкачването. За да определите височината на сграда, трябва да настроите референтната височина на 0 м докато сте на партера. Ако по време на измерването сте в сградата и има климатична инсталация, показанието на височината може да не е точно. Ако искате чрез часовника си да определите разликата във височината между вашата къща и друго място, трябва да настроите референтната височина на 0 м докато сте при вашата къща. След това направете измерване на височината при другото място. В случай, че изкачвате планина използвайте за референтна височина такава, която е дадена на специалните означения. В планината може да получите некоректни измервания при някое от следните условия: когато атмосферното налягане се променя заради промяна във времето или при екстремни температурни промени.
 
Варианти на измерване
Тези модели часовници имат два типа за измерване на височина – при единият се показват данни (измерване в режим Алтиметър), а при другият се запомнят данни.
 
Измерване в режим Алтиметър
Измерване може да се прави само в режим Алтиметър. През първите 3 минути при влизане в режима измервания се правят на всеки 5 секунди. След това измервания се правят на всеки 2 минути. Височината може да бъде измервана в диапазона от 0 до 4000 метра. Височината може да бъде отрицателна стойност, ако е настроена съответната референтна височина при определени атмосферни условия.
 
Разчитане на данните
Натиснете бутон С, за да влезете в режим Алтиметър на вашия часовник. В този режим, ако не натиснете бутон в продължение на 10-11 часа, часовникът автоматично преминава в основния режим. В горната част на дисплея на часовника е графиката на височина. Стъпката е 10 м. Вляво от нея има индикатор Alti. Ако той мига, значи, че измерване на височина се извършва на всеки 5 секунди. Ако не мига, измерванията са през 2 минути. На него има индикатор Auto. Ако той мига означава, че в момента се извършва и запомня измерване.
 
Запомняне на измерване от часовника
Такива измервания се правят независимо от измерванията в режим Алтиметър и се запомнят в паметта за повторно възпроизвеждане. Те могат да бъдат правени автоматично и ръчно. При автоматичното измервания се извършват винаги, когато минутната стрелка в основния режим достигне 00, 15, 30 или 45 и това продължава докато не изключите автоматичното измерване. Измерванията продължават независимо в кой режим се намирате. Ръчното измерване можете да използвате винаги, когато искате да запомните моментната височина за повторно възпроизвеждане. Такива измервания могат да се правят само в режим Алтиметър. Относно паметта на часовника – всеки запис в паметта, направен ръчно или автоматично, съдържа информация за височина, дата, месец и час. Данните се записват в същата последователност, в която се въвеждат. Паметта на часовника може да съдържа до 50 записа, т.е. 12 часа и 15 минути при автоматично запомняне, ако не се прави ръчно измерване през това време. При запълване на паметта на дисплея на вашия часовник ще се появи съобщение Full.
 
Избор на ръчно и автоматично измерване със запомняне
Следващата процедура не може да бъде направена, ако в момента се извършва автоматично измерване със запомняне. В режим Алтиметър задръжте бутон A, докато дисплея се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига Off или референтната височина, ако е настроена такава. Натиснете бутон С, за да избирате последователно: Off (настройване на референтна височина), Al (настройване на аларма за достигната височина), Auto (настройване на измервания със запомняне). Изберете последния екран, на него трябва да мига Auto или Manual. Натиснете бутон D, за да изберете автоматично Auto или ръчно Manual измерване със запомняне. След това натиснете бутон А, за да се върнете в режим Алтиметър.
 
Използване на автоматично  измерване със запомняне
Необходимо е на дисплея на часовника да бъде изписано Auto. Задръжте бутон D докато чуете кратък сигнал, което означава начало на измерването. Всички данни се записват в паметта на вашия часовник. Дори да влезете в друг режим символът Auto продължава да мига, т.е. извършва се измерване. Когато бъдат направени 49 измервания, тази процедура автоматично се прекратява, а 50-тият запис е от момента на прекратяване на измерванията. Ако искате да спрете измерването по-рано, трябва да задържите бутон D, докато чуете кратък сигнал. В този момент също се прави измерване, което се изписва в паметта като Fin и също може да бъде възпроизведено.
 
Използване на ръчно измерване със запомняне
Необходимо е на дисплея на часовника да бъде изписано Manual. Задръжте бутон D, докато чуете кратък сигнал, което означава начало на измерването. Следващите 4-5 секунди бутоните не са активни. През това време се извършва измерването.
 
Настройване на референтна височина
След настройването й, часовникът автоматично изчислява разликата между височината, на която се намирате, и настроената референтна стойност. Атмосферното налягане може да повлияе за отчитане на грешни данни. Затова по време на изкачването е необходимо при всяка възможност да актуализирате референтната стойност, използвайки официални и точни данни. В режим Алтиметър задръжте бутон А, докато дисплея на часовника ви се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига Off или референтната височина (ако е настроена такава). Индикаторът Off се появява, когато за калибрацията се използва фабричната стойност. Използвайте бутони D и В, за да увеличавате или намалявате референтната височина през 5 м (20 фута). Референтната височина може да бъде настроена в диапазона -4000 м до 4000 м. Едновременното натискане на бутони D и В връща отново на положение Off. След настройването натиснете бутон А, за да се върнете в режим Алтиметър.
 
Настройване на алармата за височина
Когато достигнете височина, съвпадаща с настроената, алармата се включва за около 5 секунди.  Натискането на който и да е бутон на часовника спира алармата. За настройването в режим Алтиметър задръжте бутон А, докато дисплея се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига Off или референтната височина, ако е настроена такава. Натиснете бутон С, за да изберете някой от следните показатели: настройване на референтна височина, настройване на аларма за височина, настройване на измерване със запомняне. Изберете втория показател за аларма, индикатор Al на дисплея. Използвайте бутони D и В, за да намалявате и увеличавате височина, на която да се включи алармата през 5 м (20 фута). Алармата може да бъде настроена за височина в диапазона от -4000 до 4000 м. След настройването натиснете бутон А и ще се върнете в режим Алтиметър.
 
Деактивиране на алармата за височина
В режим Алтиметър задръжте бутон А, докато дисплея се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига Off или референтната височина, ако е настроена такава. Натиснете бутон С, за да изберете някой от следните показатели: настройване на референтна височина, настройване на аларма за височина, настройване на измерване със запомняне. Изберете втория показател за аларма, индикатор Al на дисплея. Натиснете едновременно бутони D и В, за да се върнете на положение Off и да деактивирате алармата. След настройването натиснете бутон А и ще се върнете в режим Алтиметър.
 
Относно графиката за достигната височина
Графиката за достигната височина показва в 10 равни части разликата между височината на началната точка и настроената с аларма височина. При автоматично измерване със запомняне началната точка е първата измерена стойност. При ръчно измерване със запомняне началната точка е с височина 0 м. Графиката за достигната височина не е показана на дисплея на часовника, ако алармата за височина е дезактивирана.
 
Преглед на запаметените данни
Използвайте бутон С, за да влезете в режим Възпроизвеждане. Използвайте бутони D и В, за да прегледате всички запаметени данни. Последният запис, който видите, ще бъде при следващо влизане в този режим. Изобразяването на запаметените данни на дисплея на часовника зависи от това дали измерването е направено автоматично или ръчно и дали стойността е максимална или минимална. При автоматично измерване: натискайте бутон D - в горната част на дисплея на вашия часовник (вляво) има индикатор Auto, в горната част на дисплея в средата е графиката за височина, следват различните стойности за измерена височина, последната стойност е отбелязана като Fin – това е последния екран. Графиката разделя на 8 части разликата между максималната и минималната височина, достигнати по време на автоматичното измерване. При ръчно измерване: в горната част на дисплея на часовника има индикатор Manual, натискайте бутон D, за да висите различните запаметени стойности. Минимална и максимална стойност: на дисплея няма индикатори Auto и Manual.
 
Изтриване на данни от паметта на часовника
Записите могат да бъдат изтривани в режим Възпроизвеждане. Процедурата зависи от типа на данните. Изтриване на автоматично направени данни: следващата процедура изтрива всички свързани записи от първоначалния до последния, направени автоматично. Не можете да изтриете данни, ако в момента се извършва автоматично измерване, т.е. на екрана мига Auto. В режим Възпроизвеждане покажете на дисплея първоначалния запис от серията автоматични измервания, която искате да изтриете. За да изтриете данни от паметта на часовника, трябва да задържите бутон А, докато се чуе кратък сигнал (CLR спира да мига). Изтриване на ръчно направени измервания, максимална и минимална стойност: В режим Възпроизвеждане намерете записа, който искате да изтриете и задръжте бутон А, за да изтриете показанието от паметта на вашия часовник. 
 
Барометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане. Този сензор може да бъде настроен (калибриран). Барометърът автоматично прави измервания на всеки 2 часа, започвайки от полунощ, независимо от режима, в който сте. В Основния режим се вижда последната измерена стойност. Примерно приложение на барометъра на вашия часовник е например преди изкачвания или други дейности на открито можете да правите измервания, които да дадат приблизителна прогноза за времето. Този часовник не е прецизен инструмент и прогнозата за времето се влияе от атмосферното налягане, затова са сигурна информация разчитайте на официалните източници за прогнозиране на времето.
 
Разчитане на барометъра на вашия часовник
Използвайте бутон С, за да влезете в Основния режим. Натиснете бутон D, за да покажете дисплея с атмосферното налягане. В горната част на дисплея е графиката за атмосферното налягане.  Тя показва атмосферното налягане през последните 26 часа. В долната част на дисплея е последно измерената стойност, актуализира се на всеки 2 часа. Ако измерената стойност е извън рамките от 460 hPa/mb, на дисплея на часовника вместо стойност ще видите _ _ _ _ hPa/mb.
 
Използване на графиката за атмосферното налягане
Промените в атмосферното налягане се причиняват от промени във времето и температурата. Възходяща графика означава подобряване на времето, а низходяща графика означава влошаване на времето. При резки промени на времето или температурата графиката може да излиза извън рамките на дисплея. Цялата графика е отново видима при стабилизиране на атмосферните условия. При следните условия има пропуск в измерване на атмосферното налягане и съответно празно поле в графиката: Измерено е атмосферно налягане извън рамките от 460 hPa/mb до 1100 hPa/mb; повреда в сензора, изтощена батерия.
 
Калибриране на сензора за атмосферно налягане
Сензорът е калибриран при производство и по принцип не е необходимо да бъде повторно калибриран. Ако въпреки това откривате грешки в отчетените от часовника данни, необходимо е да калибрирате сензора, за да избегнете грешките. За да сте сигурни, че правилно сте настроили сензора, сравнете неговото показание с това на надежден източник. Калибрирането на атмосферното налягане се извършва с натискане на бутон D в Основния режим, за да видите атмосферното налягане. Задръжте бутон А докато дисплея на часовника се изчисти. На екрана трябва да мига Off или стойността на атмосферното налягане. Индикаторът Off се вижда, ако за калибрирането се използва фабрична настройка. Всяко натискане на бутон D увеличава атмосферното налягане с 1 hPa/mb, а натискането на бутон В го намалява. Едновременното натискане на бутон D и В връща отново индикацията Off. След това натиснете бутон А.
 
Предупреждения за грешка
Този часовник е настроен да спира всички измервания в случай на повреда в сензора, падане на заряда на батерията под определено ниво или при температура под -10 градуса по Целзий. В долния край на дисплея на вашия часовник се появява индикатор за грешка Error при повреда в сензора или индикатор за изтощена батерия Battery при нисък заряд на батерията или при ниски температури.
 
Аларма на часовника
При активна ежедневна аларма, тя звучи в продължение на 20 секунди в определения час всеки ден. Натискането на който и да е бутон на часовника, спира алармата. При активен ежечасов сигнал часовника издава кратък звук на всеки кръгъл час. Индикаторите за двете аларми се намират в долния десен ъгъл на дисплея. За ежедневната аларма индикаторът е дъгички, а за ежечасовия сигнал е камбанка.  За да тествате алармата, в режим Аларма задръжте бутон D и ще чуете как звъни.
 
Настройване на аларма
Използвайте бутон С, за да влезете в режим Аларма. Задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат, т.е. те са избрани за настройка. В този момент алармата става активна. Натиснете бутон С за промяна на часа или минутите. Използвайте бутон D за увеличаване на стойността. 12-часов или 24-часов формат на алармата съвпада с формата на часа. Ако използвате 12-часов формат, имайте предвид, че А означава преди обяд, а Р означава след обяд. След като настроите часа, натиснете бутон А, за да се върнете в режим Аларма. За активиране и деактивиране на алармата или ежечасовия сигнал, натискайте бутон D за променяне статуса на алармите. Съответните индикатори са: дъгичка и камбанка – двете аларми са активни, само дъгичка – активна е само алармата, само камбанка – активен е само ежечасовия сигнал, няма индикатори – алармите са неактивни.
 
Хронометър на часовника
Тази функция ви дава възможност да определяте изминало време, време за отделни етапи или два финиша. Можете да измервате до 23 часа 59 минути и 59.99 секунди. В режим Хронометър се влиза с бутон С. При измерване на изминало време натиснете бутон D за край на измерването. Натискането на бутон В изчиства и нулира хронометъра. За измерване на изминало време с натрупване натиснете бутон D, за да започнете измерване. Повторното му натискане спира измерването. Натиснете отново бутон D за подновяване измерването от времето, показано на дисплея. Това може да бъде правено многократно. Натиснете бутон В за изчистване и нулиране. За отбелязване на времена на отделни етапи натиснете бутон D за стартиране на хронометъра на вашия часовник. Натиснете бутон В – на дисплея се вижда SPL (това е времето на първия етап). В това време работата на хронометъра продължава. Натиснете бутон В, за да изчистите split времето за първия етап и да продължите измерването на дисплея. Това може да се прави многократно. Натискането на бутон D слага край на измерването, а бутон В нулира и изчиства. За измерване на два финиша натиснете бутон D за старт на хронометъра. Натискате бутон В при финиширане на първия състезател и записвате времето. Натискате бутон D, когато вторият състезател финишира. Натиснете бутон В, за да видите времето на втория състезател. Натиснете отново бутон В и ще нулирате хронометъра.
 
Превод: www.chasovnik-bg.com