Часовници Casio Модул 1301

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да преминавате от един режим в друг: Time keeping Mode (Режим час, Основен режим), Date Mode (Режим дата), Stopwatch Mode (Хронометър). Легенда: бутон А – горе вдясно, бутон В – горе вляво, бутон С – долу вляво.
 
Time keeping Mode (Режим час, Основен режим)
Настройване на дигиталните час и дата:

 1. В основния режим задръжте бутон С докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна някои от следните показатели: секунди, час, минути 12-часов формат, 24-часов формат, показване на час. Когато достигнете Показване на час, трябва да задържите натиснат бутон С, за започнат отново да мигат секундите
 3. Когато мигат секундите, използвайте бутон В, за да ги нулирате. Ако настроите секундите на 00 докато показват докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са в границата до 29, то промяната им на 00, не променя минутите
 4. Когато сте избрали за промяна друг показател, натискането на бутон В го увеличава. Задръжте бутона за промяна за бърза скорост. Когато е избран за промяна 12-часов и 24-часов формат, за да превключите от единия на другия, натиснете бутон В.
 5. Натиснете бутон С, за да излезете от екрана за настройка на часовника. Ако останете с мигащ показател на екрана и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в Основен режим
 
Настройване на аналоговото време:
В който и да е режим натиснете бутон А за настройване на аналоговото време. Задържането на бутона натиснат придвижва стрелките с бърза скорост. Стрелките се превъртат само напред по часовниковата стрелка.
 
Date Mode – Режим Дата
Настройване на датата
 1. Докато сте в режим Дата задръжте бутона С – датата започва да мига
 2. Натискайте бутон С, за да избирате последователно за промяна – месец, ден от месеца, ден от седмицата, режим Дата (основен екран: тук трябва отново да задържите бутон С, за да започнат да мигат месеците)
 3. Когато мигат месеца или денят от месеца, натискайте бутон В, за да увеличавате стойността. Докато мига денят от седмицата, натискането на бутон В ви прехвърля напред към следващия ден. Задръжте натиснат бутона за промяна на бърза скорост.
 4. Натиснете бутон С за излизане от режим дата. Часовниците от този модул не отчитат високосните години.  Ако останете с мигащ показател за няколко минути без да правите нищо, часовникът автоматично се връща в Основен режим.
 
Alarm – Аларма
Алармата звучи в определеното време за 20 секунди. След като е започнала да звъни, натиснете който и да е бутон, за да я спрете. Когато е включен ежечасовият сигнал, часовникът издава кратък звук за всеки кръгъл час. Имайте предвид, че за алармата и ежечасовия сигнал се използва дигитално време.
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте бутон С, докато часовете на алармата започнат да мигат, което означава, че сте в екран за настройка
 2. Използвайте бутон С, за да изберете за промяна: часове, левия знак на минутите, десния знак на минутите, активиране и деактивиране, режим Аларма (основния екран, тук трябва да задържите бутон С, за да започнат да мигат часовете)
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон В, за да я увеличите. Задържането на бутона води до промяна на бърза скорост. 12-часовия или 24-часовия формат на алармата съвпада с този, който сте избрали в Основния режим.
 4. Когато сте избрали за промяна активиране и деактивиране, натискайте бутон В, за да изберете някой от следните варианти: двете аларми са включени – индикация дъгичка и камбанка, двете аларми са изключени- няма индикация, само алармата е включена – индикация дъгичка, само ежечасовия сигнал е включен – индикация камбанка.
 5. Натиснете бутон С за изход от екрана за настройка и оставане в режим Аларма. За тестване на алармата в режим Аларма натиснете бутон В, за да чуете как звъни.
 
Dual Time Mode – Двойно време
Функцията двойно време на вашия часовник ви дава възможност да следите колко е часа в друг часови пояс – аналоговият и дигиталният дисплеи работят самостоятелно и независимо един от друг.
Настройване на двойното време на часовника:
 1. Докато сте в режим Двойно време задръжте бутон С, докато часовете започнат да мигат.
 2. Натискайте бутон С, за да изберете последователно: часове, минути, 12-часов или 24-часов формат, режим Двойно време (основен екран, тук трябва отново да задържите бутон С, за да започнат да мигат часовете).
 3. Натискайте бутон В да увеличавате стойността. Задръжте бутона за промяна на бърза скорост.
 4. Натиснете бутон С за излизане от екрана с настройката.
 
Stopwatch Mode – Хронометър
С помощта на хронометъра на вашия часовник можете да измервате минало време и сборно време за отделни етапи. Границата на хронометъра е 59 минути и 59.99 секунди.
Измерване на изминало време:
 1. Натиснете бутон С за да започне измерването.
 2. Натиснете бутон С за да прекратите измерването
 3. Задръжте бутон С докато хронометърът се нулира
Измерване на сборно време на отделни етапи:
 1. Натиснете бутон С за да започне измерването.
 2. Натиснете бутон С за да прекратите измерването
 3. Натиснете отново бутон С, за да продължи измерването от времето, показано на дисплея. Стъпки 2 и 3 могат да бъдат повтаряни многократно
 4. Задръжте бутон С докато хронометъра се изчисти
 
Превод: www.chasovnik-bg.com