Часовници Casio Модул 1174

 
Функцията дистанционно управление може да бъде използвана в Основния режим (Timekeeping Mode) на часовника. Настискайте бутон С (долу вляво), за да преминете през всички режими на часовника: Основен режим (Timekeeping Mode), Калкулатор (Calculator Mode), Аларма (Alarm Mode), Хронометър (Stopwatch Mode). Ако правите промени в който и да е режим, натиснете бутон С, за да се върнете в Основния режим.
 
Основен режим на часовника
Освен основната функция да показва часа, в Основния режим на вашия часовник можете дистанционно да управлявате вашите телевизор, видео и други уреди с подходящ приемник. В Основния режим има 4 подрежима. Използвайте бутон В докато сте в Основния режим, за да преминете през тези 4 подрежима: Нормален режим (за час и ден), Телевизор (за дистанционно управление на телевизор), Видео (за дистанционно управление на видео) и Обучение (за дистанционно управление на други устройства). За да използвате този часовник като дистанционно управление, трябва предварително да въведете съответния код на производителя. По-долу е представена таблица със съответните кодове. Въпреки правилно въведения код, някои телевизори и видеа е възможно да не работят с този часовник. Възможно е също така да управлявате някой телевизор или видео с код, който е различен от посочения в таблицата. Смяната на батерията на часовника променя настройките за дистанционно управление. Някои производители имат по няколко кода, необходимо е да изпробвате всички докато намерите подходящия. необходимо е да въведете различни кодове за телевизор и видео, дори ако са от един и същ производител. Възможно е да не можете да управлявате дистанционни някои мултифункционални телевизори, комбинирани с видео или друго устройство, или ако телевизорът се използва за монитор на компютър.
 
Настройване кода на производителя

 1. Включете телевизора или видеото, чиито код искате да настройвате.
 2. В Основния режим натиснете бутон С, за да изберете телевизор или видео
 3. Задръжте бутон А докато започне да мига произволен код на производител
 4. Натискайте знакът стрелка нагоре, за да увеличавате скоростта. Задръжте стрелката за по-бързо променяне
 5. За да проверите дали избраният от вас код е правилен, трябва да насочите излъчващото сигнала червено прозорче на часовника съответно към телевизора или видеото и да натиснете бутон D (долу вдясно). Ако така изключите видеото или телевизорът, то кодът е подходящ. При някои модели часовници е необходимо да задържите бутон D за 1-2 секунди. Ако нищо не се получава, повторете отново стъпки 4 и 5, но с друг код.
 6. След като изберете подходящия код, натиснете бутон А, за да изберете режима, който сте избрали в началото при стъпка 2 – телевизор или видео
 7.  Ако не натискате бутони в продължение на няколко минуто докато мига код на производител, мигането спира и часовникът автоматично се връща в режим Телевизор или Видео.
 
Как да намерите правилния код
Ако имате проблем с намирането на правилния код, използвайте следната процедура
 1. Включете телевизора или видеото
 2. В Основния режим на часовника натиснете бутон В и изберете режим Телевизор или Видео
 3. Задръжте бутон А докато започне да мига код на производител
 4. Натискайте стрелка нагоре, докато се появи код 01
 5. За да проверите дали избрания код е правилен, насочвате червеното прозорче, което излъчва сигнала към телевизора или видеото и натискате бутон D. Ако така се изключи устойството, значи кодът е правилен и преминете към стъпка 6. Ако нищо не се получи, натиснете стрелката нагоре и преминете към следващ код и повторете отново стъпка 5, за да проверите дали е подходящ.
 6. След като изберете подходящ код, натиснете бутон А, за да се върнете в режима, избран при стъпка 2
 
Използване и функции на дистанционното управление на вашия часовник
 1. В Основния режим, натиснете бутон В (от ляво в средата), за да изберете режим Телевизор (TV) или Видео (касета).
 2. Насочете излъчващото сигнала прозорче на часовника към телевизора или видеото и използвайте бутоните, за да направите желаното действие. Когато действате дистанционно на дадено устройство на дисплея на часовника се появява индикатор, че часовникът излъчва сигнал. След натискане на бутон А, бутоните за управление имат своята функция. Когато натиснете бутона А в горната лява част на дисплея на часовника, се появява индикатор S, който означава, че въпросните бутони са функционални. При изобразен индикатор S не може да се променя код на производител, това става с изчистване на индикацията S преди това с който и да е друг бутон. При някои модели телевизори натискането на бутон А и след това на бутон 1 води до превключване от едноцифрено към двуцифрено въвеждане на каналите. При някои модели натискането на бутон D не води до включване на телевизора, затова опитайте с натискане на който и да е друг бутон. 
 
Въвеждане на двуцифрен канал
По принцип има различни начини за избиране на двуцифрен канал. С този часовник трябва да се използва най-близката до фабричната настройка на устройството. Пример: избиране на канал 12. Ако оригиналното дистанционно управление има специален бутон за избиране на двуцифрен канал, натиснете бутон А на часовника и след това въведете последователно цифрите 1 и 2. Ако оригиналното дистанционно позволява въвеждане на двуцифрени канали, задръжте бутон 1 за около 2-3 секунди и след това бутон 2 на часовника.
 
Режим Обучение
Чрез този режим можете да настроите вашия часовник да управлява други устройства с инфрачервен приемник. При някои модели това не е възможно, поради голямата разновидност на инфрачервения сигнал. Тази функция е възможно да не работи добре, в случай че батериите на часовника са почти изтощени. При смяна на батериите на часовника настройките в този режим се изтриват. Някои функции изискват повече памет за „обучение” от други, затова можете да записвате не повече от 16 функции.
 
Запис на данни в режим Обучение на часовника
 1. В Основния режим натиснете бутон В, за да влезете в режим Обучение
 2. Задръжте бутон А за 2-3 секунди докато се появи екрана за данни. На дисплея се появяват всички възможни за запис маркери. Ако не правите нищо в продължение на 2-3 минути, часовникът автоматично се връща в режим Обучение.
 3. Натиснете бутон, на който искате да запомните съответната информация. Когато натиснете бутон, съответният маркер започва да мига, което означава, че часовникът е готов да приеме и запише съответната информация. Ако не правите нищо в продължение на 15 секунди от започване на мигането, часовникът автоматично се връща в екрана за запомняне на данни.
 4. Поставете излъчващите сигнал страни на часовника и оригиналното дистанционно устройство едно към друго. Задръжте натиснат бутона от дистанционното, чиято функция искате да запомните. На дисплея на часовника се появява индикатор вълнички, което означава, че часовникът приема данни от дистанционното. Не трябва да местите и двете неща, докато не изчезне индикаторът. По време на запомняне на информация на дисплея се появява индикация - - Часовникът може да получава данни в режим Обучение, само докато мига някои от маркерите. Ако маркерът спре да мига, трябва да се върнете към стъпка 3. След приключване на процедурата по запомняне съответните маркери престават да мига на дисплея на часовника. Съобщение Er за грешка се появява, когато информацията не е получена успешно или данните не са записани правилно в паметта. Необходимо е да повторите процедурата от стъпка 3. Съобщение F1 се появява, когато паметта е запълнена.
 5. Ако искате да записвате още данни трябва да продължите от стъпка 3. За изход натиснете бутон А, което ще ви върне в режим Обучение.
Когато записвате нещо в режим Обучение, новата информация се записва върху старата. Ако искате е да промените вече съществуваща информация, трябва да повторите горната процедура, но в стъпка 4 трябва да натиснете бутона, който отговаря за съответната функция, която искате да промените. Маркерът за този бутон ще започне да мига. Ако по време на промяна на дисплея на часовника се появи грешка Er или F1, то старата информация остава непроменена. Понякога часовникът може да покаже, че информацията е успешно променена и въпреки това да имате проблем с използването. Ако това стане, направете гореописаната процедура още веднъж. Ако отново не се получи, то има вероятност сигналът да не е съвместим с този часовник.
 
Как да използвате данните от режим Обучение
 1. В основния режим натиснете бутон В, за да влезете в режим Обучение
 2. Насочете часовника към инфрачервения порт на устройството и натиснете съответния бутон, на който е записана дадената функция
 
Как да изчистите данните от режим Обучение
 1. В основния режим натиснете бутон В, за да влезете в режим Обучение
 2. Задръжте бутон А за 1-2 секунди докато се появи на екрана запис на данни
 3. Натиснете бутона, който отговаря на съответната функция, която искате да изтриете. През това на екрана трябва да мига съответния маркер
 4. Задръжте бутон В докато маркерът спре да мига
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в режим Обучение
 
Възможни проблеми
1. Функцията на вашия часовник за дистанционно управление не работи изобщо. Възможни причини:
- Използвате неправилен режим. Какво да направите – уверете се, че часовникът е в режим Телевизор, ако искате да управлявате телевизор, в режим Видео за управление на видео или в режим Обучение за използване на записани там данни.
- Грешен код на производител. За разрешаване на този проблем е необходимо да въведете правилния код.
- Разстоянието между часовника и устройството е твърде голямо над 5 метра. Необходимо е да се приближите към устройството, а също така и да няма препятствия между часовника и устройството като дреха, ръка, мебели и др.
- Устройството няма инфрачервен приемник. Часовникът може да работи като дистанционно управление само на устройства с инфрачервен приемник.
- Устройството е изключено централно. За разрешение включете устройството.
- Кодът на производителя и данните в режим Обучение са променени след смяна на батерията. Тъй като при смяна на батерията тези данни се променят е необходимо да се настроят и въведат отново.
2. Някои от функциите за дистанционно управление не работят. Възможни причини:
- Неточно позициониране на часовника. Уверете се,ч е предната страна с червеното прозорче на самия часовник е насочена точно към устройството
- Използване на бутон, за който няма въведена функция. Някои устройства може да нямат функции, отговарящи на функциите на този часовник.
- Директна слънчева светлина върху червеното прозорче на часовника. Трябва да преместите часовника, за да не попада слънчева светлина върху предната му част.
3. Функцията дистанционно управление на видео не работи – възможна причина за това е, че вашето видео може да има приемник с два кода (А код В код или Видео 1 Видео2). Пробвайте да превключите настройката на видеото от едното към другото.
4. Не можете да запишете данни в режим Обучение. Възможни причини:
- устройството, от което искате да запишете сигнал, не е дистанционно устройство. Използвайте часовника само с дистанционни устройства с инфрачервени лъчи.
- Часовникът не е настроен правилно за записване на данни. Часовникът може да запомня данни в режим Обучение само докато мига някой от маркерите.
- Часовникът и дистанционното не са насочени точно едно към друго или са на голямо разстояние. Излъчвателите на дистанционното и часовника трябва да са точно едно към друго на разстояние не по-голямо от 3 см.
- Има грешка при записа в режим Обучение (на екрана се появява грешка Er). В този случай не трябва да движите часовника и дистанционното.
- Запълнена памет – индикатор F1. Можете да изтриете данни, който не са ви необходими, за да освободите памет.
5. Не можете да правите нищо в режим Обучение – причини:
- Неправилно въвеждане на данни. Проверете маркерите, които се появяват на дисплея на часовника, когато записвате данни в режим Обучение. Ако маркера за бутона, който искате да използвате се появи  на дисплея, това означава, че за този бутон не е зададено действие. Изпълнете правилно цялата процедура за запис на данни към даден бутон.
- Натискате бутон, за който не е била въведена функция в режим Обучение. Запишете правилно данните.
 
Настройване на дата и час
 1. Използвайте бутон С, за да влезете в Основния режим. В останалите режими не можете да настройвате дата и час
 2. Задръжте бутон А в Основния режим докато секундите започнат да мигат. Това означава, че те са избрани и могат да бъдат променяни.
 3. Натискайте бутон С, за да избирате последователно секунди, час, минути, месец, дата, ден от седмицата. при натискане на бутон В сменяте режим 12-часов 24-часов.
 4. След настройване на часа и датата натиснете бутон А за връщане в Основния режим
 5. Часовникът не отчита високосните години. Необходимо е да променяте датата ръчно, когато е необходимо. Ако не правите нищо в продължение на няколко минути докато мига показател, той спира да мига и се връщате в Основния режим.
 
Режим Калкулатор на часовника
Този режим на вашия часовник позволява операции за събиране, изваждане, умножение и деление с 8-цифрени положителни и 7-цифрени отрицателни числа.
Как да използвате калкулатора – значения на бутоните:
Въвеждане на цифри – бутони от 0 до 9
Събиране – бутон стрелка нагоре
Изваждане – бутон стрелка надолу
Умножение – бутон с точка за умножение
Деление – бутон D
Десетична запетая – бутон .
Равно – бутон =
Изчистване на калкулатора – бутон В
Ако натиснете погрешен аритметичен знак, просто натиснете правилния преди да въвеждате каквото и да е друго. Ако резултата е над 8 знака, на дисплея на часовника се появява Е. Натиснете бутон В, за да го изчистите. За да изключите звуковия сигнал при всяко въвеждане на калкулатора, в режим калкулатор натиснете бутон А за да го включите или изключите.
 
Режим Аларма на часовника
Когато има включена ежедневна аларма, тя звъни всеки ден в зададеното време в продължение на 20 секунди. Можете да я спрете с натискането на който и да е бутон на часовника. Когато е активиран ежечасов сигнал, на всеки кръгъл час има кратък звуков сигнал.
 
Настройване на алармата
 1. Задръжте бутон А в режим Аларма, докато часовете започнат да мигат. Това автоматично активира и включва алармата.
 2. Натиснете бутон С, за да избирате последователно минутите или часовете.
 3. Натискайте бутона със стрелка нагоре за увеличение на стойността. Форматът за часа на алармата 12-часов или 24-часов е същия, както избрания за часа в Основния режим
 4. След настройване на часа на алармата натиснете бутон А за връщане в режим Аларма
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
Натиснете бутон В докато сте в режим Аларма, за да сменяте статуса, както следва:
Вълнички и камбанка – сигналът и алармата са включени
Без индикатор – сигналът и алармата са изключени
Вълнички – само алармата е включена
Камбанка – само звуковият сигнал е включен
За тестване на алармата задръжте бутон В в режим Аларма, за да чуете как звъни.
 
Режим Хронометър на часовника
В този режим измервате изминало време, междинно време, два финала. Този часовник може да измерва до 23 часа 59 минути и 59 секунди.
Изминалото време: бутон В – старт, бутон Б – стоп, бутон В – повторен старт, бутон Б – стоп, бутон А – изчистване и нулиране
Междинни времена: бутон Б – старт, бутон А – първо време, бутон А – освобождаване, бутон В – стоп, бутон А – изчистване и нулиране
Две финални времена: бутон Б – старт, бутон А – първият бегач финишира, бутон Б – вторият бегач финишира, бутон А – освобождаване (на дисплея е времето на втория бегач), бутон А – изчистване и нулиране.
 
 
 Превод: www.chasovnik-bg.com